UGUBULO 8

1Ugele Mwana ngholo yakagubule ichikanhamiso che mufungate, kulanga hakunyamala posi kwa chigele cha nusu saa. 2Kamei honikona malaika mufungate awakwima kumwande ye Mulungu, howokwinghigwa magunda mufungate. 3Malaika yumonga kena chiya cho kusomela ubani cha sahabu na kwima hefugilo, hakenghigwa ubani mwingi yalafe hamwedu na mataso ge wasunhile wose, hamwande ye difugilo diya dye sahabu dyuwile hamwande ye digoda dyo undewa. 4Kamei umosi wo ubani uya houkwila hamwedu na mataso ga wasunhile mpaka hamwande ye Mulungu kulawa mumukono wa yuya malaika. 5Kahi malaika hakalonda ichiya cho kusomela ubani na hoyochimemesa, kamei moto kulawa hefugilo na kuukubita kuchilunga, hukukuwa na kudidima, chowe, imwemwe kupulika na disingisi dye chilunga 6Kamei malaika mufungate awile na magunda mufungate howokonga kuyatowa magunda gawo. 7Imalaika we nghonga hoyotowa digunda dyakwe kame haitonya fula ya mawe na moto ihasile ne sakame, hoitonya muchilunga kamei isehemu inghulu ye chilunga hailakala, na ulwandi lwa mabiki gago hogatikitila, ne nyasi yose ikwani hoyilakala fibi. 8Imalaika wa keli hakatowa naye digunda dyakwe kamei hachilawanisa chinhu, kifana itunda ikulu dikwaka moto, hodikubitigwa kubahali. 9hayuwa sakame mubahali kalibu fiyumbe fyose ifyumi mubahali hofikufa na simeli sose hasibanika. 10Imalaika wa kadatu hakatowa naye digunda dyakwe, kamei, dinyelesi ikulu hadalagala kulawa kulanga dikwaka kifana imuli, hadilagala kalibu musisanda sose ne sinhyoko sa meji. 11Disina dye dinyelesi diya ni Sungwi. Ameji kalibu gose hogagaluka sungwi na wengi howokufa kosoko ya meji gago kosoko hagowa ga usungu lugano. 12Imalaika wa kane hakatowa naye digunda dyakwe, isehemu yose ye dijuwa haibanigwa ne mwesi wose ne sinyelesi, kamei fyose hofititihala, na imisi hoikuwa chilo. 13Kamei hanilanga na kuhulika inumba dikulapa kwa ijwi ikulu ugele fodyapululukage mulanga dikugamba, “Usungu, usungu, usungu lugano kwa waya wekale muchilunga nemamagunda gamonga agehabehi kutoigwa nawaya malaika wadatu awasigale!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\