UGUBULO 9

1Kamei malaika wa shano hakatowa naye digunda dyakwe, hanyona nyelesi ikulagala kulawa kulanga mpaka hasi, kamei hoikwinghigwa ifunguwo ikukumula dikolongo dya kusimu; 2yakadikumule dikolongo diya, hakulawa mosi ukifane mosi wa ililimba dya moto kamei idijuwa ne ujelu we iisi hofititihala kosoko ya umosi. 3Kamei kulawa muumosi uwo hakulawa sige muchilunga, sige siya hasinghigwa ludole kifana chisuswe. 4Hosigambigwa singhabane imbago hegu chinhu chochose, ama mabiki ninga awanhu waya wechaka ichitangilo che chikanhamiso che Mulungu mufihanga fyawo. 5Hasigambigwa siwasambase kwa chigele cha minyesi mishano, ninga singahwakome, usungu wakwe hawuwa kifana usungu wa munhu yalumigwe ne chisuswe. 6Na ugele wa majuwa gago gose wohananga difa ninga wasikudipata, wosulumila wafe ninga difa dikwenda diwatije. 7Na koneka kwawo sige siya sakifana falasi sikuluta kunghondo, mumatwi gawo sifala finhu kifana kofiya sa undewa sa sahabu, ifihanga fyawo fya kifana wanhu. 8ubahila wawo wakifana njwili sa wanawake na meno gawo kifana ga simba; 9hawowa na misani ikifane ngulo ya chuma mufiya fyawo, na ichowe che mabawa gawo hachuwa kifana chowe cha matuka mengi agekukwegigwa na falasi sikubilimila kunghondo. 10Sina mikila kifana fisuswe, na ikuluma kahi ina uludole lwa kuwagaisa wanhu kwa minyesi mishano wowe mumikila yawo. 11Wenaye mundewa wawo imalaika we dikolongo dye kusimu; disina dyakwe kwa Chiyebulaniya yakwinagwa Abadoni na Chiyunani yakwinangwa Apoliyoni. 12Usungu we nghonga uloka, langa sikaili sungu mbili sikwija. 13Kamei imalaika we mutandatu hoyotowa naye digunda dyakwe, hanihulika ijwi ikulu kulawa msimhembe ine se difugilo dye sahabu dyuwile hamwande ye Mulungu, 14dikugamba, imalaika we mutandatu iyowile ne digunda, “Walekele amalaika wane wohigwe kulwanda uya mukulu lwa Fulati.” 15Kamei malaika waya wane howalekeligwa, awafuluse kwikigwa kosoko ye chipisi, dijuwa, na mwesi, na mwaka, wakome cheleko kalibu chose cha wanhu. 16Ihesabu ya awasilikali wakwilile sifalasi hayuwa; miliyoni magana meli, honihulika ihesabu yawo. 17Nhafi nofonyonile sifalasi munyona yangu: Awapandile wafala mufifa fyawo ngulo se chuma sina langi ndunghu kifana moto, fikifane mawe ga ugoli mwingi, na matwi ge sifalasi siso gakifana matwi ga simba, na mumilomo yawo kukulawa moto na mosi kifana wa chibiliti. 18Kwa magayo gano madatu sehemu nghulu ya wanhu haikomigwa, kwa umoto na umosi na chibiliti fikulawa kumilomo ye sifalasi siso. 19Kosoko uludole lwe sifalasi luwa mumilomo yawo na mumikila yawo, imikila yawo ikifana majoka gena matwi na kwa matwi gawo gago gakubulaga. 20Awanhu wasigale awasikomigwe ne mafa gago nowaya wasalambile imilimo yawo ye mikono yawo kahi kufuga simhepo ne milungu ye sahabu ne pesa na shaba na mawe na mabiki, iyene isikona hegu kuhulika, ama kugenda; 21wasalambile, kukoma kwawo, ninga hata uhayi wawo na dihabwa dyawo na uhiji wawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\