WALOMA 1

1Paulo, imutogomi wa Yesu Kilisito, kenangigwa kuwa Mutumigwa, yasaguligwe kosoko ye imbuli swanu ye Mulungu, 2iyalaganisigwe ne Mulungu kulawa katali kupulutila awagonesi wakwe mumatulumo gasunhile, 3imbuli swanu ni kosoko ya mwanagwe yalawile mulukolo lwa Daudi kwa chimutufi 4na kutambusigwa kuwa Mwana we Mulungu hamwedu na ludole kosoko ya Muhe wo Usunhile kwa kwinuligwa kwakwe kulawa mudifa, Yesu Kilisito Mundewa wetu, 5kulokela imwene chihokela dihewa, na utumigwa wo kwigala habehi ichihuliko che dihuwi mugati ya wose Amataifa kosoko ye disina dyakwe, 6hamwedu na nyeye muwecho mwinangwe muwe wa Yesu Kilisito, 7kuwose wendigwa ne Mulungu woile Loma wenangwe kuwa wasunhile: 8Kunghonga, nikumulumba Mulungu wangu kulokela Yesu Kilisito kosoko yenu mose, kosoko ye dihuwi dyenu idikuhubiliigwa muchilunga chose. 9kosoko iMulungu no muhomesi wangu, wonikumutogomela hamwedu ne muhe kwa kutamila imbuli swanu ye Mwanagwe, bila kuleka nigendelela kuwagelegela kwa kuwatasilani majuwa gose munhasa yangu, 10nikutasa fina Mulungu yanghenda nidahe kwija ukwenu. 11Kosoko nikusulumila niwoneni uleke niwengheni finghwa fye chimuhe na kuwagumani ludole, 12uleke chuwe wakangasi wasindamafu kwa dihuwi dya chila munhu na miyagwe kosekose ukwenu na ukwangu. 13Nikuhananga mumanye wandugu sangu fina mikangha mingi hanihananga kwija ukwenu (ninga hanilemesigwa) uleke nidahe kugola ugolaji ukwenu na nheifiya kifana kuwamembe wasigale. 14Nikudaiigwa kuhubili Imbuli swanu kuwanhu wose Awayunani na Awasigendelele kuwene misungu na awabwalasi: 15kosoko ya iyo nikuhananga kuhubili Imbuli swanu hata ukwenu nyeye muwile Loma. 16Kosoko sikuyonela chinyala Imbuli swanu; ni ludole lwa Mulungu kwa uhonya wa chila munhu yene dihuwi, kwa Muyahudi kunghonga na kahi kwa Muyunani. 17Kosoko kwa iyo ichawelu ye Mulungu igubuligwa kugendela dihuwi kwa dihuwi fina foitulumigwe kugamba; “Imuchawelu kokwikala kwa kulokela dihuwi” 18Kosoko inyono ye Mulungu yonesigwa kulawa kulanga kuwanhu wose awasikwenda Mulungu na wihi wa awakukanhamisa ichawelu. 19Kosoko iikudaha kumanyika muchanhya ye Mulungu ni chalinse ukwawo, kosoko iMulungu kayonesa ukwawo. 20Kulawa kukumbigwa kwe chilunga inyuwa yakwe ye ludole yo kuleka koneka na udaha wa majuwa gose waumanya na kuona kulokela finhu fyumbigwe. Nong'amba wechaka chibalalilo. 21Kosoko hawamumanya Mulungu, ninga wasimwinghile chogoho kifana Mulungu ama kumulumba, ninga hawagilila mudasi mumadoga gawo kamei misungu yawo hoigumigwa chisa 22Wakidai wena misungu wagaluka, wabwalasi; 23na kubidula ditunyo dye Mulungu idichaka ubani kuwa futa ye chimunhu iikubanika, na fidege na fikewe hamwedu na ifikutambala. 24Kosoko ya iyo Mulungu kawengha mukusulumila mumimoyo yawo uwihi kuleka kiyogoha mumitufi yawo awecho 25kosoko wabidula ichawelu ye Mulungu kuudasi na kufuga fyumbigwe na kufifugamila na kuleka Iyombile, imutunyigwa wa majuwa gose! Hano. 26Kosoko ya iyo Mulungu kawengha usulumisi wichaka chogoho. Wanawake wao nawo wabidula sinhenda kulawa fosumbigwe kuluta kusisumbigwe, 27nheifiya awagosi nawo, hawaleka sinhenda ifene foyumbigwe kuwa nawake sawo na kikola usulumisi wecho kwa wecho. Hata wagosi wagolosa mbuli sa chinyala na wagosi wayawo na kuhokela itoso dya nhenda sawo sihile. 28Na kosoko wasonile fiswanu kumumanya Mulungu, Mulungu hakawaleka wandamile madoga gawo gehile agasiku hanangigwa wagolose. 29Hawamema na chila ilalago dya wihi, ulwafu, usulumisi, chigiso, wamemile finju, ukomaji, unghondo, udanhilisaji, kubalalila, na walongaji we mbuli sa wamonga, 30wakusigila wayawo, awasikumwenda Mulungu, wetogosi, weyoni, lubeso, wanhu wakudoga gehile, na awasikuhulika awaweleke, 31wabwalasi, wechaka dihuwi, wakomaji wa mimoyo ya wanhu, wechaka ubasi na munhu. 32Hata inghowa wamanyile ulamusi we Mulungu, fina awaya wakugolosa gago wagiligwa kufe, ninga siyo du wakugagolosa du kahi wakubwedelela wamonga nomowakugagolosa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\