WALOMA 15

1Hambiya chikuhanangigwa seye chine ludole, chikilonde na waya wechaka ludole, na siyo kiendesa chiwecho du. 2Chila yumwedu wetu yamwendese miyagwe uleke chijenge undugu. 3Kosoko hata Kilisito nghakiyendese imwecho muhala, ninga fina foitulumwe, “Maligo gawo gowakuligile gweye haganugwila niye.” 4Kosoko gose gatulumigwe chigele chilokile, hakatulumigwa kuchilolesa seye, uleke kwa ufinyilisi na kuguma moyo kwa njila ya matulumo chidahe kuwa na ihuwilo. 5Mulungu we ufinyilisi na mugumi we moyo yawengheni kwikala muuhamwendu munhu na miyagwe, kifana Kilisito Yesu, 6uleke kwa hamwedu na ijwi dimwedu mudahe kumutunya Mulungu na Baba we Mundewa wetu Yesu Kilisito. 7Kihokeleni nyenye kwa nyenye, kifana Kilisito foyawahokeleni nyeye mwitunyo dye Mulungu. 8Kosoko nikumutamilani fina Kilisito kagaluka mutogomi we dilagano dyo kufinigwa kosoko ye chawelu ye Mulungu uleke yadahe konesa mahuwiso galafigwe ne waBaba. 9Kahi uleke Awamembe wadahe kumutunya Mulungu kwa ubasi wakwe. Fina foitulumigwe, “Kwanheifo nokulumba mugati ya Wamembe, na kwimba matunyo ge disina dyako.” 10Kahi yakugamba, “Bwedeleleni, nyenye Muwamembe, hamwedu na wanhu wakwe;” 11na kahi, “Mutunyeni Mundewa, anye mose Muwamembe, na wanhu wose wamutunye;” 12Na kahi Isaya yakugamba, “Mulukolo lwa Yese kolawa munhu yokwinula na kulongosa Wamembe; umwakwe Wamembe wohuwila.” 13Mulungu we dihuwi yawengheni mose chinyemi, ne digoya mukuhuwila, uleke mwikale mwihuwi kwa ludole lwa Muhe Musunhile. 14Aniye nimwecho nifumiliswa muchanhya yenu nyenye wandugu sangu fina nyenye nanye mumema uswanu, na ubala wose, na fina mudaha kilolesa munhu na miyagwe. 15Hata nheifo mbuli simonga niwawandikila kwa ludole lugano uleke kuwagelegesa, soko ye dihuwi diya dyoninghigwe ne Mulungu 16kuwa mutogomi wa Kilisito Yesu Kuwamembe muutambiki nimugolosele milimo imbuli swanu ye Mulungu, uleke filafwa fya Wamembe fidahe kuhokeligwa, kwa kutambikiligwa na Muhe Musunhile. 17Mu Kilisito Yesu, nina soko ya kitunyila milimo yangu kwe Mulungu. 18Kosoko sikugesa kulonga mbuli ingi, ninga ayiya du yoyamalagise Kilisito, uleke Wamembe wafumile na kuhulika kwa mbuli ama kwa nhenda. 19Kwa ludole lwa fitangilo na majumo, kulokela ludole lwe Muhe Musunhile, igaluka kulawa Yelusalemu mpaka Ililiko, nihubili lugano mbuli swanu ya Kilisito. 20Kwanheifo nikiyoha lugano kuihubili mbuli swanu, ninga ninghaihubili hanhu Kilisito yafuluse kuhubiliigwa, uleke ninghajenge muchanhya ya nghindiso ya munhu yungi; 21ninga fina foitulumigwe, “Awaya wasihubiliigwe mbuli sakwe wokona, na waya awasihulike womanya.” 22Nochileka nikulemesigwa chila fonikuhananga kwija ukwenu. 23Ninga hambiya nichaka hanhu kahi mumikowa ino, kwa chipisi chitali hambiya nikuhananga kwija ukwenu 24nomonikuluta Hisipaniya. Kosoko nikuhuwila fina nowonani munhambo yangu na kwigaligwa na nyenye, hanuwa na chinyemi lugano kuwa hamwedu na nyenye kwa chipisi chiguhi. 25Kwa hambiya, nikuluta Yelusalemu, nikawatogomele awasunhile; 26Kosoko iwendesa wanhu wa Makedoniya na Akaya kuhanga finhu fyawo na wakiwa hamwedu na wasunhile ako Yelusalemu. 27Hawendesigwa kugolosa dino, na chawelu wapata ideni nawo; Kosoko inghowa Wamembe weja wahangila simboto sawo se chimuhe, ikuhanangigwa wawatogomele na gechimutufi nago. 28Hambiya fonikumala mulimo uno, na kuwengha gose na kuhokela achiya chilafigwe, nolokela ukwenu, kuluta Hisipaniya. 29Nani nimanya fina ningheja ukwenu nokwija na umemelesi wose we simboto sa Kilisito. 30Nikuwatasani, wandugu sangu kulokela Mundewa wetu Yesu Kilisito na wendo we Muhe, muhange na niye lugano kunitasila hamwande ye Mulungu kosoko yangu. 31uleke nidahe kuhonyigwa na wanhu wehile ako Yudea, na kahi umulimo wangu woninawo ako Yelusalemu uhokeligwe na wasunhile, 32uleke kwa nyenda ya Mulungu nidahe kwija ukwenu kwa chinyemi na kuwasangalasani mwitewa dyenu. 33Mulungu we digoya yowe hamwendu nanye mose. Hano.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\