WALOMA 16

1Nikumutunya ukwenu, lumbudyetu Foibe, imutogomi we dikanisa dyuwile Kenkileya, 2uleke mudahe kumuhokela mwiMundewa fina foikuhanangikwa kuwasunhile, na kumutasa mugose goyahananga ukwenu, kosoko kagaluka mutasi mukulu kwa wengi, na ukwangu lugano. 3Mulamuseni Pilisika na Akila, watogomi hamwedu na niye muKilisito Yesu, 4na kilafa hata kukoma ugima wawo kosoko yangu, nikuwalumba lugano, ninga hamwedu na makanisa gose ga Wamembe. 5Dilamuse ne dikanisa dyuwile munyumba yawo. Mulamuse mwendigwa wangu Epayineto, iyowile munhu we nghonga kumuhuwila Kilisito ako Asiya. 6Mulamuseni na Maliamu, iyakidasile lugano mugati yenu. 7Mulamuseni kahi na Aduloniko na Juliya, awano hawowa na niye kuchifungo, ni wanhu wamanyike lugano mugati ya watumigwa, nawo hawanilongolela kuwa mugati ya Kilisito. 8Mulamuse lugano, Ampuliato, mwendigwa wangu MwiMundewa. 9Mulamuse Ulubano, mutogomi miyetu muKilisito, na mwendigwa wangu Sitakisi. 10Mulamuse Apele, imunhu yahomeleligwe muKilisito. Walamuse wanhu wa mukaya ya Alisitobulo. 11Walamuse wandugu sangu cha Helodioni. Kamei lamusa na woile mwiMundewa, wanhu wa mukaya ya Nalisisi. 12Walamuse watogomi wose mwiMundewa, cha Tulufena, na Tulofosa. Mulamuse na mwendigwa wangu Pesisi, munhu yakilafile lugano kosoko ye Mundewa. 13Mulamuseni Lufu, musagulwa we Mundewa; kamei lamusa ne nghinakwe, nghinangu na niye. 14Kamei mulamuse na Asikilito, Filegoni, Helime, Patiloba, Hemasi, na wandugu woile hamwedu naye. 15Nilamusile Filologo na Yuliya, Neleya, ne dada yakwe, na Olipa, na wasunhile wose woile hamwedu nawo. 16Kilamuseni nyenye kwa nyenye kwa kinonela kusunhile. Makanisa gose ga Kilisito gakuwalamusani. 17Nikuwatasani wandugu sangu, walangisiseni lugano awaya wakwigala mbuli sa finju na kukwakwalisa, na kulema mafuso gomuhokele; kinegeni nawo. 18Kosoko wanhu kifana wo wasikumutogomela Mundewa wetu Kilisito hata, ninga kwenda kudiya, na wakulonga nonga sisimulile na sa udasi uleke kuyagilisa mimoyo ya wanhu waswanu. 19Kulawa chigele fochimanyike ichihuliko chenu kuwanhu wose, uleke nidahe kubwedelela muchanhya yenu, nikuhananga muwe wabala mumaswanu na muuleme wihi. 20Mulungu we digoya komukinya Shetani chimwande hasi ye migulu yenu. Dihewa dye Mundewa wetu Yesu Kilisito dyuwe hamwedu nanye. 21Timoseyo, imutogomi miyangu yakuwalamusani; na Lukio, Yasoni na Sosipita, awandugu sangu, 22Aniye Telitio, iniwandike baluwa yino, nikumulamusani mwisina dye MwiMundewa. 23Gayo, imukaya wetu, na kwe dikanisa dyose yakumulamusani. Elasito Imwikaji wa mapesa ge kaya yakulamusa, na Kwato naye yakulamusa. 24Dihewa dye Mundewa wetu Yesu Kilisito dyuwe nanye mose. Hano. 25Hambiya Mulungu iyakudaha kuwagumani ludole, kwa imbuli iya swanu yonahubili ya Yesu Kilisito, kwa ugubulo we chifiso chekigwe kulawa katali 26ninga hambiya chigubuligwa, na kulokela matulumo go ugonesi chigoloswa chimanyike Kuwamembe, kosoko ye dilagiso dya majuwa gose dye Mulungu, kwigala habehi ichihuliko che dihuwi 27kwe Mulungu yena ubala yemwene, kulokela Yesu Kilisito ditunyo dina imwene majuwa gose. Hano.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\