WALOMA 2

1Hambiya kwichaka chibalalilo, kwawowose, nomo ukuliganisa wamonga; kosoko kwa kuwaliganisa wamonga ukilamula gomwecho, kosoko agweye gomulamulaji nagwe ukugolosa wihi uuya. 2“Chimanya fina ulamusi we Mulungu kwa wayawakugolosa gago ni wachawelu”. 3Ukudoga, gweye fina nomoukulamula awakugolosa gago kamei nagweye ukugagolosa nghukwija udaha kuitija inyono ye ulamusi we Mulungu? 4Ama ukubesa uugoli we uwendo na ufinyilisi wakwe. Nghumanyile fina wendo we Mulungu wabaho kukulongosa gweye kukulamba? 5Ninga kosoko youkugutu na kuleka kufinyilisa kwa umoyo wako ukiikila nyono muchanhya yako mwijuwa dye inyono ugele uliganiso we chawelu we Mulungu foukwija ukoneka 6Kosoko Mulungu komuliha chila munhu fina foyaliganile: 7Kuwanya awakufinyilisa mukugolosa maswanu wahananga kumutunya Mulungu na kumogoha na kowengha uumi wa majuwa gose; 8na kuwamonga awakwandamila njila sao wenyecho na wasikwenda kuihulika ichawelu ninga uwihi, inyono ye Mulungu yofungha ukwawo. 9Kokuwa na magayo na kutamigwa kwa chila iyakugolosa uwihi, kukongela kwa Muyahudi na kwe Muyunani, 10ninga ditunyo na chogoho hamwedu na dihewa dyuwe kwa chila munhu iyakugolosa uswanu, kwa Muyahudi kunghonga kamei ne Muyunani naye. 11Kosoko Mulungu kechaka kwendelela. 12Kosoko awaya wose wagolose wihi bila dilagiso wakwagilila nheifiya bila dilagiso na wose wagolose wihi mudilagiso wolamuligwe ne dilagiso. 13Kosoko siyo wakuhulika dilagiso nowene nhenda swanu hamwande ye Mulungu, ninga awagolosaji we dilagiso nowakwija wataliligwa nhenda swanu. 14Nghona awamembe, awechaka dilagiso wakumanya chowakuhanagigwa wagolose, awano, awechaka dilagiso, wagaluka ilagiso awecho. 15Wakonesa fina ichikuhanangigwa ne dilagiso chiyandikigwa mumimoyo yao, na madoga gawo gakuwahomelesa na kuwasongesa ama kuwabalalila 16mwijuwa dye uliganiso fina imbuli yangu swanu foilongile, Mulungu kulokela Yesu Kilisito, yakwija yaliganisa amadoga gose agakifisile. 17Ninga nghonaga ukiinanga Muyahudi na ukuhuwila dilagiso ukiyona kosoko ya Mulungu 18na mumanya iMulungu choyakuhananga na kufumilisa ichiswanusi kosoko mulolesigwa mwilagiso, 19na nghona umanyile fina kwamulongosaji wa wamudula na fina agweye no ujelu kwawaya woile muchisa, 20ni mulolesaji wa wabwalasi na mufusaji wa wana wadodogi mumalagiso uwine umanyi we chawelu mugati yako, 21agweye, goukufusa awamonga nghudaha kifusa gomwecho? Ukuhubili uhiji sambi gomwecho kahi ukuhija? 22Agweye ukulemesa dihabwa, gomwecho ukugolosa ihabwa? Agweye ukudesekela fisikimunhu ukuhija mumahekalu? 23Agweye ukitunyila mwilagiso, kahi ukumubesa Mulungu kwa kubena malagiso gakwe? 24Kosoko, fina foitulumigwe, “Disina dye Mulungu dikutofuligwa mugati ya Wamembe kosoko yenu.” 25Dikumbi dikuwa na chambusi nghona mukukola dilagiso amba nghona mukubana dilagiso mugaluka fina wanhu wasifinigwe. 26Kosoko iyo, nghona munhu inghafinigwe yakukola malagiso kuleka kufunigwa kwakwe kusikugaluka kufinigwa? 27Kamei na waya wasifinigwe chimutufi, ninga wakukola dilagiso wowalamula nyeye mwina umulundo wa matulumo na dikumbi, ninga mukubana dilagiso. 28Kosoko iMuyahudi we chawelu nghakiyonesa kwa kunje, ama dikumbi dya chawelu siyo chinhu cha kunje ama cha chimutufi. 29iMuyahudi wa chawelu no yuya iMuyahudi kwa kugati, na dikumbi dye chawelu dyuwa mumoyo, ayi ni mbuli ya chimuhe na siyo mawandiko du. Uleke munhu yahokele ditunyo siyo kulawa kuwanhu, ninga kwe Mulungu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\