WALOMA 4

1Chilonge choni, kosoko ya Ibulahim iBaba yetu kwa chimutufi? 2Kosoko inghowa Ibulahimu hakataliligwa nhenda swanu kwa njila ya milimo, kena chinhu cha kitunyila, ninga si hamwande ye Mulungu. 3Kosoko matulumo gakugambaki? “Ibulahimu hakamuhuwila Mulungu, na haitaligwa kwe mwene fina Muchawelu.” 4Hambiya kwa yuya yakutogoma mulimo, maliho siyo gakutaligwa kifana chinghwa, ninga kifana chinhu chimwagile. 5Na kwa yuya inghakutogoma yakumuhuwila imwene iyakutalila wanhu awasimulungu, dihuwi dijo ditaligwa kifana uchawelu. 6Nheifo Daudi yakulonga kwa kumotesa awaya wataliligwe chawelu ne Mulungu bila kugolosela milimo: 7“Wamotesigwa wose awalekeleligwe wihi wao, na wihi wawo ugubikigwa. 8Kamotesigwa munhu imwene Mundewa nghemutalila uwihi wakwe” 9Togoleni mboto sino silongikwa ni kwa waya du wafinigwe ama na kwa wasifinigwe? Chikugamba, “Kwa Ibulahimu dihuwi dyakwe haditaligwa kuwa chawelu.” 10Hakataliligwa finhani? Hayuwa foyowa yenghati yafinigwe? Hayowile ugele yafinigwe, ninga foyowile yekali. 11Hakahokela chitangilo cha kufinigwa, mutojo wa ichawelu woyowile nawo kwa njila ya ihuwi chigele foyowa yekali kufinigwa. Hayuwa kumugolosa yowe Baba wa wose awakuhuwila hata ugele wasinati wafinigwe, ninga wena ichawelu yowataliligwe, 12no nheifo yowe Baba wa waya wafinigwe, si kwa kufinigwa du ninga wandamile mbasi ye dihuwi adiya dyoyowile nadyo Baba yetu Ibulahimu chigele yenati yafinigwe. 13Kwa dihuwiso dyoyakwija yahala, ichilunga hachilawile kwa Ibulahimu ama kwa lukolo lwakwe kwakulokela dilagiso, ninga kwa kulokela ichawelu ye dihuwi. 14Kosoko inghowa awaya we dilagiso nowahasi, dihuwi digaluga dyachaka na dihuwiso nheifiya. 15Kosoko dilagiso dikwigala nyono, ninga ahanhu hechaka ilagiso, basi hechaka ubanike. 16Kosoko ya iyo dilagiso dima mwihuwi, uleke dihuwi dikale mwihewa na kuwa na nghinyo mulukolo wakwe wose, siyo du kwawakukola dilagiso, ninga kwa waya wakuhanga mwihuwi dya Ibulahimu (kosoko imwene ni Baba wa seye chose, 17fina foitulumigwe, “Nikugolosa gweye uwe Baba wa mataifa mengi”) hamwande ye Mulungu imwene woyamuhuwile, iyakwinanga finhu ifisiuko na kufitenda fyuwe uko. 18Yakuhuwila agasikuhuwilika, uleke yowe Baba wa mataifa mengi, “Kosoko yagaya galongigwe, no nheifo lukolo lwako usikwija utalika.” 19Nghahunguke mwihuwi ugele foyadogage muchanhya ye mutufi wakwe, fowowile ufulusa kufa, (foyowa na minyaka kifana igana dimwedu) ne umusilatungulu we sinda se muke Sala. 20Ghowile na manhonge muchanya ye dihuwiso dye Mulungu, ninga hakakula kwa ludole mwihuwi dyakwe na kumutunya Mulungu, 21na kuhuwila fina Mulungu kogolosa gose goyamuhuwise. 22Kamei “Hayitaligwa ukwakwe kuwa chawelu.” 23Hambiya simbuli, “Haitaligwa ukwakwe,” haitulumigwe fina sikosoko yakwe muhala, 24ninga naseye nase. Yotaliligwa na ukwetu naseye chikumuhuwila imwene yamwinule Yesu Mundewa wetu kulawa muchilalo, 25iyalafigwe kufa kosoko ya wihi wetu na kwinuligwa kosoko ya kutaliligwa chawelu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\