WALOMA 6

1Togoleni chigambeki? Chigendelele muwihi uleke dihewa dyongeseke? 2Gwe putu! Yokuwa nhani aseye chufile muwihi kahi chuwe womi muwihi? 3Hamumanyile fina chose chibatisigwe mugati ya Kilisito Yesu hachibatisigwa mudifa dyakwe? 4Kwanheifo hachisikigwa hamwedu naye kwa njila ya ubatiso mudifa, uleke kifana Kilisito foyenuke kulawa mudifa kwa itunyo dye Baba, ase nase chigende muusha we uwumi. 5Hambiya halika chihanga naye mudifa kifana idyakwe, chohanga naye kahi mukwinuka kwakwe. 6Chimanya fina unhu wetu wa katali usambasigwa hamwedu naye, uleke umutufi we wihi ubanigwe, uleke chinghowe watumwa wa wihi keli. 7Kosoko imwene iyafile kalekeleligwa kutali ne wihi. 8Ninga inghowa chufa hamwedu na Kilisito chikuhuwila chokwikala hamwedu naye. 9Chimanya fina Kilisito, foyafulusa kwinuligwa mudifa, nghakufa keli; difa dichaka ludole muchanya yakwe keli. 10Kosoko difa dyoyafile hakaufila wihi lumwedu du, ninga uumi woyowile nawo kenawo kosoko ye Mulungu. 11Kosko iyo nanye dogeni muwecho kuwa wafile muwihi womi muKilisito Yesu. 12Kwanheifo, munghaleke wihi ulongose mitufi yenu iikubanika na kuhulikisa sulumisi sakwe. 13Munghagendelele kahi kulafa filungo fyenu fyuwe fiya fya kugolosa wihi, ninga kilafeni muwecho kwe Mulungu kifana wanhu walawile kudifa kwija kuwumi, na kulafa filungo fyenu kwe Mulungu fyuwe fiya fye ichawelu. 14Kosoko iyo wihi wokuwa wichaka ulongosi mugati yenu, kosoko hamuwile hasi ye dilagiso ninga mudihewa. 15Togoleni! Nong'amba chigolose wihi kosoko hachuwile hasi ye dilagiso, ninga hasi ye dihewa? Gwe putu! 16Hamumanyile fina kwayuya wowose womukilafa ukwakwe kifana watumwa wakogoha, mugaluka watumwa ukwakwe wo mukogoha, hegu yuwe wihi ukulongosa kudifa ama chogoho ichikulongosa kuuchawelu? 17Ninga yalumbigwe Mulungu kosoko anyeye, mowile watumwa wo wihi, mugaluka wanhu wakuhulika kulawa kufidoga kugati, amafuso ge umanyi uya womwekigwe hasi yakwe, 18na mulekeleligwa kutali kulawa kuwihi, mugaluka mbiya watumwa we chawelu. 19Nikulonga chimunhumunhu kosoko ye inyuwa yenu ye chimutufi. Kifana fomwakilafile filungo fyenu kuwa watumwa wa kugolosa mbuli so wihi mukulu na mukulusi, nheifo lafeni filungo fyenu fyuwe watumwa we kugolosa ichawelu kwa usunhile. 20Kosoko fomowile watumwa wa wihi hamuwa kutali ne ichawelu. 21Hamupata chotoko chaki majuwa gaya kwa kugolosa mbuli sa chinyala? Indumo ya mbuli aso ni difa. 22Ninga hambiya mulekeleligwa kulawa wihi na kugolosigwa watumwa we Mulungu, chotoko cho mukupata ni usunhile. Na indumo yakwe uwumi wa majuwa gose. 23Kosoko digelo dyo wihi ni difa, ninga ichinghwa che Mulungu ni uwumi wa majuwa gose mugati ya Kilisito Yesu Mundewa wetu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\