WALOMA 7

1Hamumanyile, wandugu sangu, kosoko nikulonga na waya awamanyile dilagiso, fina togoleni dilagiso dikumoha munhu nomo yemumi? 2Ni kifana mwanamuke yatoligwe foyohigwe ne dilagiso kwe mulume nomo ye mumi; ninga mulume yanghafa yakuwa kalekeleligwa ne dilagiso muchanhya ye mulume. 3No nheifo kokwinangwa kena ihabwa inghowa yakwikala na mulume yungi chigele mulume kabaho mumi. Ninga inghowa mulume yeja yafa, basi kalekeligwa ne dilagiso, na halika kotoligwa na mugosi yungi hakudaha yenangwe kena ihabwa. 4No nheifo, wambuya sangu, hamufa mudilagiso kulokela mutufi wa Kilisito, uleke muwe kwa yungi ambaye no imwene yenuligwe mudifa uleke cheleke mamudyo kwe Mulungu. 5Fochowa munhenda se chimutufi, musulumisi we wihi, ukulemana ne dilagiso hachitogoma milimo na kweleka mamudyo ga difa. 6Ninga hambiya chilafigwa kulawa mudilagiso, mudifa idyachikolile muutumwa, uleke chitogome muusha na siyo munyuwa ya katali ye diwandiko, ninga mumikalile misha ye Muhe. 7Hambiya chigambeki kahi? Togoleni idilagiso digaluka wihi? Du hata! Ninga woile si dilagiso sowile nikuumanya wihi, hata sowile nikumanya dilagiso dikugamba, “unghasulumile chinhu che miyago.” 8Ninga wihi haupata luneka kwa diya dilagiso, na kweleka mugati yangu chila usulumisi wihile. Kosoko wihi muhala bila dilagiso ufa. 9Hanuwa mumi fonowile nachaka dilagiso, ninga dikeje adiya dilagiso wihi winuka keli 10kamei honikufa, kamei idilagiso dyonahuwile fina dyokwigala uwumi digaluka ifa ukwangu. 11Kosoko wihi kwa kupata luneka mudilagiso, haunidanhilisa na kulokela didyo hounikoma. 12Kosoko tolati isunhika kahi ne dilagiso ni isunhi na dyachawelu kahi iswanu. 13Togoleni nong'amba idiswanu kahi digaluka ifa ukwangu? Gwe putu? Hawuwa wihi, wendeunikoma mugati yangu kulokela gaya maswanu, uleke wihi woneke fina ni wihi, na fina kulokela dilagiso uwe wihi wihise lugano. 14Kosoko chimanya fina dilagiso ni kosoko ya kugati ye muhe; ninga aniye nuwa mumutufi, niguligwe muutumwa we wihi. 15Sikimanya chonikugolosa nimwecho. Kosoko agaya gonikuhananga nigolosa sikugolosa, ninga nikugolosa agaya gonisikuhananga. 16Hambiya inghowa nikugolosa agaya gonisikwenda, nikudifumila dilagiso fina ni swanu. 17Ninga chawelu siniye nikwenda kugolosa gano, ninga uwihi uya wuwile mugati yangu. 18Kosko nimanya fina mwichaka uswanu wowose ukwikala mugati yangu, uwile mumutufi wangu. Kugolosa diswanu dyonikuhananga, ninga sikudaha kudigolosa. 19Kosoko sikugolosa diswanu dyonikuhananga, ninga dihile dyonisikwenda kugolosa. 20Hambiya halika nikugolosa idyosikwenda, basi siniye muchidoga changu nikugolosa, ninga uwihi uya wuwile mugati yangu. 21Hambiya nyona fina nomo nikuhanaga nigolose dilagiso, kwina dihile dikunijila. 22Kosoko nikudibwedelela dilagiso dye Mulungu mugati yangu, 23ninga nikona mufilungo fyangu ilagiso dingi dikitowa ne chidoga changu, na kunigolosa niye mutumwa kwilagiso dye wihi adiya dikwikala mugati ye filungo fyangu. 24Usungu wangu mukiwa nikufilaki niye! Nani yakwenda yanihonye kulawa mumutufi awu we difa? 25Nikumulumba Mulungu kulokela Yesu Kilisito Mundewa wetu! Hambiya inghowa nonheifo basi niye mumisungu yangu nikuditogomela dilagiso dye Mulungu, ninga mumutufi nigaluka namutumwa wa ilagiso dya wihi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\