WALOMA 9

1Nikulonga ichawelu mugati ya Kilisito, na ninga sikudanha; chidoga changu chikunihomelela ne Muhe Musunhile. 2Nina usungu lugano na magayo agasikuhela mumoyo wangu. 3Kosoko nikutasa hata niye nimwecho nidahe kusamisigwa na kutagigwa kutali na Kilisito kosoko ya wandugu sangu, wandugu we chimutufi. 4Awano ni Waisilaeli, awagoloswe kuwa wana na wanhu we ditunyo ne dilagano, na kwinghigwa dilagiso, na kumufuga Mulungu, na mahuwiso gakwe; 5awene no wene waBaba, na kulawa muwene kwa kwandamila mutufi nomo yalawile masihi iyejile muchanhya ya wose, iyakutunyigwa majuwa gose. Hano. 6Siyo kugamba fina imbuli ye Mulungu idugikana. Kosoko si Waisilaeli wose ni walawile muisilaeli 7na kahi siwose ni wana wa chawelu wa Ibulahimu; ninga, “Kwa kulokela Isaka wana wako wokwinangigwa.” 8Ayino sikugamba fina wose wana we chimutufi ni wana we Mulungu, ninga awana we dihuwiso wakutaligwa fina ni wana wa welekwa. 9Kosoko nhafi nofodikulonga dihuwiso kugamba, “Muchigele chikifane chino nokuya na Sala kokuwa na mwana.” 10Ninga si nheifo du; chinhu chikifane chicho hachigoloseka kwa Lebeka, ugele foyowile na inda ye wanagwe kwe mugosi wakwe yumwedu, iBaba yetu Isaka. 11Hata fowowile wekali kwelekigwa, na kugolosa mbuli yoyose swanu au ihile ( uleke nyenda ya Mulungu yo kusagula igendelele, 12siyo kwa nhenda, ninga kwa lwinango lwakwe) mwanamuke yuya hakatamiligwa fina, “Mukulu komutogomela mudodo.” 13Fina foitulumwe, “Nimwenda Yakobo ninga Esau nimudesekela.” 14Togoleni hambiya chogambaki? Mulungu kena kwendelela? Du hata! 15Kosoko hakamugamba Musa, “Nomonela ubasi ayuya wonikumonela ubasi, kahi nomonela usungu ayuya wonikumonela usungu.” 16Hambiya siyo du kwa chimunhumunhu kahi kwa kwenda kwa munhu, ninga kwe Mulungu iyakonesa ubasi. 17Kosoko matulumo gagamba kwa Falao, “Hanikwinula gweye kwasoko ya konesa udaha wangu ukwako, uleke disina dyangu ditagusigwe muchilunga chose.” 18Hakamonesa ubasi wakwe kwa yuya woyasagule imwecho, na kuiguma ukugutu mimoyo ya waya woyasagule. 19Wamonga wonigamba, “halika no nheifo nhani ho yekali yakulonga muchanhya ya wihi wa wanhu? Nonani yodaha kulemesa nyenda yakwe?” 20Ninga agweye kwanani ukudaha kuwanga ne Mulungu? Togoleni Mumbi kodaha kuwanga ne ichumbo? Chumbo chigambe, “Nhani gweye unyumbile kifana nhafi?” 21Ama imumbi nong'amba kechaka udaha muulongo, siyakuliganisa du awuno niugolosele chinhu achi na wuno nogolosele chiya cha itunyo? 22Chogolosa choni inghowa Mulungu yanghamua konesa inyono yakwe ne udaha wakwe, kwa ufinyilisi mukulu hakakilondela na fiya fiya foyagolose fifuluse kubanigwa; 23na yokuwa nhani ighowa kagolosa nheifo uleke yonese ugoli we ditunyo dyakwe kufiya fyoyonele ubasi, foyagolose kulawa katali fyuwe na itunyo; 24hata seye si hakachinanga, siyo kwa Wayahudi du, ninga hata na Wamembe? 25Hata nheifo yakugamba muchitabu cha Hosea, “Awaya wasowile wanhu wangu nowenanga wanhu wangu, na inghendigwe nomwinanga mwendigwa.” 26“Kamei yokuwa ahanhu wenagwe, ‘Siyo wanhu wangu,’ wokwinangigwa wana we Mulungu ye mumi.” 27Hata Isaya yakulila soko ya waisilaeli, “Chinghatala waisilaeli ni matewa kifana isanga ye bahali, ninga wakefu wakwija wahonyigwa, 28kosoko Mundewa kogolosa fina foyalongile imbuli yakwe na kuimalagisa chimwande kwa chawelu.” 29Na kifana Isaya foyagonese, “Inghowa Mundewa we inghondo woile nghachilekele cheleko hachisomigwa moto kifana Sodoma na kugolosigwa kifana Gomola.” 30Togoleni hambiya chigambeki? Awamembe wanhu wasimanyile chawelu, waipata ichawelu kwa kulokela dihuwi; 31ninga awaisilaeli wamanyile ichawelu, yuwile mudilagiso, wasumigwa kudimemelesa dilagiso diya. 32Nhani? Ni kosoko hawandamile dilagiso diya kwa njila ya ihuwi, ninga kwa nhenda sawo. Watowa nghwalo mwiwe dya munghanda, 33fina foitulumwe, “Langeni nikwika diwe Musayuni, iwe dikutowesa wanhu nghwalo, ikangalawe dikuwagolosa wogwe, kahi wowose yakumuhuwila imwene nghegumigwa chinyala.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\