ÄOTU ÄE TOMUN 10

1Wátá mbam nde Kórnáy äaã ká Sesare. A äaã kum äesója gómay ká wátá njóñ äesója äe äotu äe Rom yi äo ëikima jeäa nde Njóñ te yi Itali káà. 2Kórnáy äaã ká kanó Njambiyá ká joñgwá ëyená, äakiëye mámboñga máná äená äotu äe tuã ëyená háná. A ëikima kamá buka äomó äe kandó Äeyudán nyá äo máyasi äuëyate. A ëikima ñgwáta sendi ná Njambiyá mátu háná. 3Wátá äekoko ká hawa yitati, á yaña ëyaã nyá nda nyánó. A äáñma wátá jaki Njambiyá ná loñgo loñgo ká nyiñá tuã ëyená jeäa nde: "Kórnáy!" 4Á nyá äáñá jaki Njambiyá ná ñgoñ, á wóã ná äiye nyá äuëyate. Á nyá nje lápó nyá jaki Njambiyá nde: "Nan äa Baba?" Á jaki yeñsa nyá nyá nde: "Njambiyá jayma máñgwáta mó, jayá sendi wá ká mákamna máte yi wá kelá ná buka äomó káà. A yeti ká leñsa yo na. 5Ndana, tomó äomó kánjá káè Yope káè jeäa ná wátá mbam nde Simón, yiña ëinó ëyená sendi nde Piyár. 6A yaàki ká yasi wátá mbam nde Simón, mó kombila mákotu, tuã ëyená ká káki mañ." 7Ká jaki Njambiyá te á lápima yasi nyá nyá kó ma kwaã káà, á Kórnáy jeäa äaña äotu äe másay äená yiäa náè wátá sója te á ëikima kanó Njambiyá kó. Sója te äaã ká njoka äesója äete äe ëikima keló másay nyá nyá tu náè yesó äaka. 8Ká Kórnáy ma si yekiëye máyasi máte yi kwañnama háná nyá äo káà, á nyá nje tomó äo kánjá Yope. 9Misi pupá te äo kándima wuta ná Yope. Ká ñgimó te yite Piyár äendima tosiyóã tuã ká póku äembe yesó yïù káè ñgwáta ná Njambiyá. 10Nja äaã ká keló nyá, á nyá kwaëyá ëyena. Ká ñgimó te yi äo äaã ká keló máëye nyá nyá káà, á yaña ëyaã nyá nda nyánó. 11A äáñma ëyoäó má nyasá, yiña yasi ká piyá nje mánáti nda nyañgwá gwey. Yo äaã ká piyá nda äo äiyma máäoku máte yini. 12Kwaló äenyamó háná äe ëiyá ká to mánáti náè äenyamó äete äe ná mákol yini náè äaka äe kándá ëulma ná móy náè äenón äe já ká kwey, äo háná äaã ká móyte. 13Á Piyár woká wátá mán ká lápó nyá nyá nde: "Piyár, táma, wokó äenyamó äenóri ëye." 14Yasi wátá, á nyá yeñsa nde: "Ko na, Nyañgwá Kumande, káto ko mi tïì ëye yiña yasi te yi ná sámbó káte wátá yesó ho ëye yiña yasi te yi mumó ti yaka ëye na." 15Ká máñga yiäate, á mán lápá nyá nyá nde: "Yasi te yi Njambiyá ma pupuëye káà, wá tïî njaki sáñá nde, yo yasi te yi ná sámbó na." 16Yo kelnama ëete kumó máñga yitati. Ká kóñte, á yasi yinóri yókwá nádó káè ëyoäó. 17Ká ñgimó te yi Piyár äaã ndi ná yekere ká saã to yasi te yi nyá äáñma nda nyánó káà, yaka nó, äotu äete äe Kórnáy tomma äaka ká ëyaã ká numáy tuã. Äo sañma tuã Simón ëe doló. 18Á äo diyá ná mán ká kwey nde: "Piyár te yi äo jeäa sendi nde Simón kó yaàki waka?" 19Ká ñgimó te yi Piyár äaã ndi ká saã to yasi te yi nyá äáñma nda nyánó káà, á Kimó Sisiñ lápá nyá nyá nde: "Äáña, äembam yitati ká diyá wá. 20Táma, pikwá, nóè kwaêñ wuàná äo kiná pa simta yaña na, káto mi tomá äo." 21Ndana, á Piyár piyá káè doló äembam äaka lápó nyá äo nde: "Mó te yi wuná diyá kó, yo mi. To kándi yun ná ñge?" 22Á äo yeñsa nde: "Yo Kórnáy te kum äesója tomá wusá. Mbam te ká kándó ná ñgbeñ ká joñgwá ëyená, äakiëye mámboñga má Njambiyá. Sendi, Äeyudán háná ká jásó nyá. Wátá jaki Njambiyá njaã lápó nyá nyá nde, a jeêäañgwá wá ká tuã ëyená, na woku yasi te yi wá ta lápó nyá nyá káà." 23Á Piyár nyinje äo ká tuã, nyá sendi äo mbáy jakó. Misi pupá á nyá nyiñá nje kwaã äená äo. Äaña äomó ká njoka äenjóñ äan äe Yope kaã tikiëye nyá. 24Misi pupá te á wátá á äo kándá ëyaã ká Sesare. Kórnáy äená äemañ äená náè kimó äesó äená te yi nyá jeäama äaka äaã ká laëye äo. 25Ká Piyár ma wuta ná tuã, na nyiñ káà, á Kórnáy káè sañgwa ná nyá äutuma kusá máäóñ ká mánáti ká mbómbu wená nyánó ná nyá. 26Yasi wátá, á Piyár äiye nyá támbiëye lápó nyá nyá nde: "Táma, káto mi ndi sendi mumó nda wá." 27Á Piyár lápina äená Kórnáy nyiñá ná tuã doló nde, äuëya äomó ma si wesiëya. 28Á Piyár lápá nyá äo nde: "Wuná duwaã nde, yo mboñga ká yi Äeyudán nde, mónó Äeyudán tïî nyiña tuã mó te á ti Yudán kó na. Äená nyá tïî kándi na. Ko äákó ëete, Njambiyá teëya mi nde, mi tïî äáña wátá mumó nda mó te á ná sámbó na, ho sáñá mumó nde, siná nyá ti yaka joñna na. 29Ëete, wuná jeäama mi, mi njaã kiná pa simta yaña na. Ndana mi ká kwaëyá duwá to te yi wuná jeäama ná mi káà." 30Á Kórnáy lápá nde: "Yo má muka mátu yitati ndi ká kiya ñgimó te yiká, mi äaã ká tuã ëyembá ká keló máñgwáta ká hawa yitati te yi äekoko. Mi seàm semó, wátá mbam támnate ká mbómbu wombá ná málambó wumnate ná mboñ mboñ. Á nyá lápá nyá mi nde: 31'Kórnáy, Njambiyá jayma máñgwáta mó. Sendi, a yeti ká leñsa máyasi máte yi wá nyá buka äomó káà na, 32ëete, tomó äomó kánjá Yope káè jeäa ná Simón te yi äo jeäa sendi nde Piyár kó nje nó. A yaàki ká tuã Simón te mó kombila mákotu, tuã ëyená ká káki mañ.' 33Á mi tomá äomó nádó káè jeäa ná wá, wá kelma kimóte yïù nje. Ndana wusá háná waka ká mbómbu Njambiyá yïù wokó máyasi háná te yi nyá lápima nyá wá nde, lápó nyá wusá káà." 34Á Piyár nje äuã lápi lápó nde: "Mi ká kombile duwá gbate ndana nde, äomó háná ndi wátá ká misi má Njambiyá. 35Yo nde, ká móy mákandó háná, mó te á kaná Njambiyá, kándó sendi ná ñgbeñ ká joñgwá ëyená, Njambiyá ká kwaëyá nyá. 36Njambiyá lápima yiña yasi kánjá kandó Isarayál. A lápima Kimó Tom kánjá äo nde: Wusá yakama äá ná tá káto Yesus Krist, káto nyá Kumande äomó háná. 37Wuná duwaã yasi te yi kwañnama ká Galile náè yi njaã nje kwañna ká Yuda háná káà. Yo njaàki nje kelna, yite Jañ ma pelá kasi tópuna äomó ká móróku. 38Wuná duwaã nda yi Njambiyá nya ná Yesus te á Nasarát Kimó Sisiñ, nyá sendi nyá ëeti káà. A ëikima káè mámbáy mámbáy kamá äomó, joñgwá sendi äomó háná äe Kum äeya mákele namá äaka, káto Njambiyá äaã ká nyá. 39Wusá gba äotu äete äe äaã ká mbáy te, äáñá máyasi háná te yi nyá kelma ká Yerusalám náè ká máëya máte yiri ká mánáti má Äeyudán káà ná misi musu. Äo ñgbama nyá ká kroa wo nyá. 40Yo nyá yi Njambiyá womiya ká mátu yitati keló nde, äomó äáêña nyá. 41Yasi wátá, Njambiyá tïì nyá äomó háná ëeti nde, äo äáêña nyá na. A nya ndi äotu äete äe nyá Njambiyá ná ñguru wená kikima tóká äaka. Yo wusá äotu äete äe siná äe Yesus ëyenama hóäiye wátá ká kóñ te yi nyá womiya nó ká njoka äemuñ káà. 42Á Yesus kombile lápó nyá wusá nde, wusá peêla nyá äomó, lápó gbate gbate nyá äo nde, yo nyá yi Njambiyá támbiëya nde, a ta pásó jósi äomó háná, ko äe ma gwe ko äe ndi ná joñ. 43Äotu äe punja málápi má Njambiyá háná ká lápó kasi ná nde, mumó háná á ta tikó temó ná nyá, Njambiyá ta tikó máäeyó má mó te ná ñgwátá káto ëinó ëyená." 44Ká ñgimó te yi Piyár äaã ndi ká lápina ëete káà, á Kimó Sisiñ piyá nje ká yotu äomó háná äe äaã ká wokó Kimó Tom te yi nyá äaã ká lápó káà. 45Äeyudán äete äe njaã äená äe Piyár háná äe ma tikó temó ká yi Kumande Yesus Krist äaka ñgbakimama yïù äáñá nde, Njambiyá ká nyá Kimó Sisiñ nyá yiña mákandó sendi. 46Yo nde, äo wokuma äo ká lápina ná yiña mánumbu lukse Njambiyá. 47Á Piyár lápá nde: "Äotu äaka ma äuã sendi Kimó Sisiñ nda wusá, 'äomó yakama sáñá nde, äo tïî tópa äo ká móróku?" 48Á Piyár nyá ëeti nde, äo tóêpa äo ká móróku ná ëinó Yesus Krist. Ká kóñte, á äo ñgwáta ná Piyár nde, äená äo paêñ pa ya mónó mátu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\