JAÑ 1

1Piñó te yi Njambiyá tïì pa kusó mbokó na, yókó yi äo jeäa nde Lápif1 kó äaã káte. A äaã äená Njambiyá. Lápi te ndi Njambiyá. 2Yókó yi äo jeäa nde Lápi kó äaã äená Njambiyá piñó te yi Njambiyá tïì pa kusó mbokó na. 3Yókó yi äo jeäa nde Lápi kó kusá máyasi háná. Ká máyasi máte yi ëiyá káà, kiná nyá na, ko ma yaña wátá ná wátá tïì kusuna na. 4A äaã njuku joñgwá, á joñgwá te äá májasi máte yi äomó. 5Ma májasi máte ká panó ká móy yitil. Yasi wátá, yitil tïì jayá májasi na. 6Njambiyá tomma wátá mbam njesá. Ëinó ëyená äaã nde Jañ. 7A njaã, na nje pel yasi te yi nyá äáñma náè yi nyá duwaã ká kasi májasi maka, náà äomó háná kwaã ná nje yasi te yi nyá pelá káà yïù tikó ná temó ká májasi máte. 8Ndi nde, gba nyá ná ñguru wená tïì äá májasi máte na. Yasi wátá, a njaàki, na nje lápi yasi te yi nyá äáñma náè yi nyá duwaã ká kasi májasi máte. 9Májasi máte äaã gbate kpasa májasi máte yi nje ká to mánáti paniyá puyá nyá mumó háná. 10Yókó yi äo jeäa nde Lápi kó äaã ká to mánáti. Sendi, Njambiyá kwañma ná nyá yïù kusó ná mánáti. Yasi wátá, äotu äe mánáti maka tïì duwá nyá na. 11A kaã ká ëya ëyená. Ko ëete, äemañ tïì jayá nyá na. 12Yasi wátá, äomó háná äe jayma nyá tikó temó ná nyá, a kelma nde, äo njaêki nje äá äónó äe Njambiyá. 13Äotu äete tïî njaki nje äá äónó äe Njambiyá ná nje te yi mámbundó nda yi nyari ja ná mónósiká ho nda yi mbam kwaëyá äá ná äónósiká káà na. Yasi wátá, yo nde, yo Njambiyá nyá äo jónja joñgwá. 14Yókó yi äo jeäa nde Lápi kó njaã yeñsa äá gba mumó ná mámbundó. Á nyá ëiyá ká njoka su. A äaã tondunate ná ñgikwa náè gbakasi. Á wusá äáñá nyañgwá mákele máná, nyañgwá mákele máte yi Da nya Kikó Mónó wená ëeti te yi keló. 15Jañ lápima yasi te yi nyá duwaã ká kasi ná, á nyá kembiëya lápó nde: "Yo nyá yi mi ëikima lápó nde: 'Yókó á ta nje ká kóñ mbá kó kwaã mi, káto nyá káte kpo ná kpo. Yasi wátá, mi njaàki nje mbá njimá.' " 16Wusá háná äoñma kwaló kimó máyasi háná te yi yo tondunate ká móy temó ná káà. 17Njambiyá kwañma ná Móyisi yïù nyá ná wusá mámboñga máná. Yasi wátá, yïù teëye ñgikwa náè gbakasi nyá äomó, a njaã kwaã ná Yesus Krist. 18Ko mumó wátá ná wátá tïì äáñá Njambiyá wátá yesó, soñá ndi Kikó Mónó Njambiyá, nyá á ëiyá äená Sañgwá nda kól äená jon kó, yo ndi nyá kelma nde, äomó duêkwá nyá. 19Wátá yesó äaña äekum Äeyudán äe Yerusalám tomma äaña äotu äe nyána sadaka nyá Njambiyá náè äaña äotu äe kandó Levi káè diyá Jañ nde: "Wá, wá nda?" Á Jañ lápá yasi te yi nyá duwaã káà. 20Á nyá yeñsa ná sañsañ kiná sóëyá yaña na lápó nde: "Mi yeti mbá Krist na." 21Á äo nje diyá nyá nde: "Wá äa nda, wá Eli?" Á nyá lápá nde: "Ko na, mi yeti Eli na." Á äo káè mbómbu diyá nyá nde: "Wá mó punja málápi má Njambiyá te yi äo ëikima lápó nde, a ta nje kó?" Á nyá yeñsa nde: "Äá." 22Á äo nje diyá nyá ndana nde: "Wá äa nda? Lápó nyá wusá, káto wusá yaêkañgwá káè lápó nyá äotu äete äe tomma wusá äaka. Ndana, wá ná ñguru wó láàpi nde, wá nda?" 23Á Jañ lápá nde: "Mi mbá mó te yókó yi Esayi te mó punja málápi má Njambiyá lápima nde: 'Wátá mumó ká kembiëya ká móy koñgor nde: Wuná táêmbiëya nje Baba Mbokó ná ñgbeñ.' " 24Äotu äete yi äo tomma äaka äaã ká njóñ Äefarisáã. 25Á äo diyá Jañ nde: "Ñgá äá nde, we yeti Krist ho Eli ho mó punja málápi má Njambiyá, ma káto ñge yi wá nje tópá äomó ká móróku káà?" 26Á Jañ yeñsa nyá äo nde: "Mi tóèpa mbá äomó ká móróku. Yasi wátá, yo ná wátá mumó ká njoka yun yi wuná yeti ká duwá na. 27Mó te ta nje ká kóñ mbá. Yasi wátá, mi ti yaka wunjá kól mánakala ká kol ná na." 28Máyasi máte kwaàñnañgwá ká wátá mbáy nde Betani ká ñginjá Yurdáã, ká mbáy te yi Jañ ëikima tópá äomó ká móróku káà. 29Misi pupá Jañ äáàña Yesus ká nje ká yená. Á nyá lápá nde: "Ná äáêña Mónó Sam Njambiyá á soñá máäeyó má äotu äe mánáti maka kó! 30Yo nyá yi mi ëikima lápó mbá kasi ná nde: 'Ká kóñ mbá, wátá mumó ta nje, nyá kwaã mi, káto nyá káte kpo ná kpo. Yasi wátá, mi njaàki nje mbá njimá.' 31Ká yembá, mi tïì äá ká duwá tári ná na. Yasi wátá, mi njaã ká másay má tópuna äomó ká móróku, náà äotu äe kandó Isarayál duwá ná nyá." 32Á Jañ káè mbómbu lápó ná sañsañ nde: "Mi äáñma Kimó Sisiñ ná misi mámbá ká piyá wulá ëyoäó nda pepó nje ëiyó ká yotu ná. 33Ká yembá, mi tïì äá mbá ká duwá tári ná na. Yasi wátá, yókó á tomma mi nde, mi njaêki tópá äomó ká móróku kó lápima nyá mi nde: 'Mó te yi wá ta äáñá Kimó Sisiñ ká piyá nje ëiyó ká yotu ná kó, yo nyá ta tópá äomó ká Kimó Sisiñ.' 34Mi äáñma mbá nyá ná gba misi mámbá, á mi lápá nde: Yókó Mónó Njambiyá!" 35Ya tu wátá ká kóñte, á Jañ äá ndi ká kiya mbáy te yi nyá ëikima káè káte káà äená äaña äejeká äená yiäa. 36Ndana, ká nyá ma kañá misi äáñá Yesus ká kwaã káà, á nyá lápá nde: "Ná äáêña, Mónó Sam Njambiyá kó!" 37Äejeká äená äenóri yiäa wokuma yasi te yi nyá lápima káà, á äo támá äeñgwá Yesus. 38Ká Yesus ma yeñsa káà, a äáàña, äo ká äeñgwá nyá. Á nyá diyá äo nde: "Wuná saàñ ñge?" Á äo yeñsa nyá nyá nde: "Rabi," yite nde yekele, "wá ëïùy ëiyó we?" 39Á nyá lápá nyá äo nde: "Wuná njaêki äáñá." Ëete, á äo káè ká äáñá mbáy ná. Á äo kwañëye äukwá yesó te äená äe Yesus. Yo äaã ká póku ñgimó yini te yi äekoko. 40Ká njoka äejeká äaka yiäa äe wokuma yasi te yi Jañ lápima, á äo támá äeñgwá Yesus äaka, Andere te mañ ná Simón Piyár äaã ká njokate. 41Ká kóñte, á Andere kwaã nádó ká doló mañ wená Simón lápó nyá nyá nde: "Wusá äáñma Mási," yite nde Krist. 42Á nyá äuã Simón káè nó ká yi Yesus. Á Yesus kañá misi äáñá Simón lápó nde: "Ëinó ëyó nde Simón, ëinó sóñgwá nde Jañ. Äo ta jeäa wá nde Sefas, yo Piyár, yite nde tari." 43Misi pupá á Yesus pásá nde, a ká kwaã káè Galile. Á nyá sañgwa ná wátá mbam nde Filip. Á nyá lápá nyá nyá nde: "Äeñgwá mi." 44Filip äaã mó ëya Betsayda, ëya äe Andere äená Piyár. 45Ká kóñte, á Filip kwaã sañgwa äená Nataniyál. Á nyá lápá nyá nyá nde: "Wusá äáñma mó te yi Móyisi kátima yasi ká kasi ná ká mákana má mámboñga má Njambiyá te yi nyá kátima káà. Äotu äe punja málápi má Njambiyá lápima sendi kasi ná. Mó te, yo Yesus te mónó Yosáp, ëya ëyená ká Nasarát." 46Á Nataniyál yeñsa nyá nyá nde: "Kimó yasi te nda yakama wulá ká Nasarát kó?" Á Filip nje yeñsa nyá nyá nde: "Inja nje äáñá." 47Yesus äáñma Nataniyál ká káè ká yená. Á nyá lápá ká kasi ná nde: "Yókó gba mónó kandó Isarayál ná yotu. Ko mónó yekambiyá te yi seäila mumó yeti ká yotu ná na." 48Á Nataniyál diyá nyá nde: "Wá duàkwá mi we?" Á Yesus yeñsa nyá nyá nde: "Piñó te yi Filip tïì pa jeäa wá na, ká ñgimó te yi wá äaã ká njiõ figiye káà, mi äáñma wá." 49Á Nataniyál yeñsa nyá nyá nde: "Yekele, wá Mónó Njambiyá, wá Kumande Isarayál." 50Á Yesus lápá nyá nyá nde: "'Yo káto mi lápima nyá wá nde, mi äáñma wá ká njiõ figiye, yori yi wá tiká ná temó ndana ná mi káà? Ma wá ta äáñá yiña nyañgwá mákele kwaã yiká." 51Á Yesus káè mbómbu lápó nyá nyá nde: "Gbakasi yi mi lápá nyá wuná káà: Wuná ta äáñá ëyoäó nyasá, äáñá äejaki äe Njambiyá ká káè kwey piyá yaka ná to Mónó mumó."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\