JAÑ 14

1Á Yesus káè mbómbu lápó nyá äejeká nde: "Temó yun tïî kuëyukwá na. Wuná káên mbómbu yïù tikó temó ká yi Njambiyá, tikó sendi temó ná mi. 2Mámbáy äuëyate ká tuã Sañmbá. Yo maà ëiy kiná äá ëete na, 'ma mi tïì lápá nyá wuná nde: Mi ká káè kombile mbáy tiká wuná na? 3Ñgá mi si káè kombile mbáy tiká wuná, mi ta yókwá ná kókó nje äuã wuná, náà wuná ëiy sendi ká mbáy te yi mi ëiyá káte káà. 4Wuná duwaã mbáy te yi mi káè mbá káte káà, wuná duwaã nje te." 5Á Tomasi lápá nyá nyá nde: "Nyañgwá Kumande, wusá yeti ká duwá mbáy te yi wá káè káte káà na. Ma há ta keló nan yïù duwá ná nje te?" 6Á Yesus yeñsa nyá nyá nde: "Mi mbá nje, mi gbakasi, mi sendi joñgwá. Kiná mumó á yakama kumó ká yi Da kiná kwaã ná mi na. 7Wuná maà dukwá mi gbate, ma wuná ta duwá sendi Sañmbá. Kandá ndana wuná ma duwá nyá, wuná sima äáñá nyá sendi." 8Á Filip lápá nyá nyá nde: "Nyañgwá Kumande, teëya wusá Da, yite ma yaka wusá." 9Á Yesus yeñsa nyá nyá nde: "Wuy Filip, äuëya nyañgwá mátu máte yi mi sima kwañëye siná wuná káà, 'kumó ndana wá tïì pa duwá mi na? Mó te á äáñma mi, mó te sima äáñá Da. Ma nan yi wá nje lápó ndana nde: 'Teëya wusá Da' káà? 10'Wá yeti ká tikó temó nde, mi mbá pá yi Da, ma nyá sendi pá yembá na? Málápi máte yi mi lápá mbá nyá wuná káà, mi ti láàpi ná ëeti te yembá na. Yo nde, Da, nyá á ëiyá ká yembá kó ká punjá nyañgwá mákele máná. 11Wuná tïîki temó ká lápi te yi mi lápá nde: Mi pá yi Da, Da sendi pá yembá káà. Ñgá wuná ti tiká temó ná mi ká lápi te yite na, wuná yeêkiëya tikó temó káto mákele máte yiká yi mi kelá káà. 12Gbakasi yi mi lápá nyá wuná káà: Mó te á tiká temó ná mi, mó te ta keló sendi kwaló mákele máte yi mi kelá káà. A ta keló nyañgwá mákele kwaã yiká, káto mi ká kwaã mbá káè pá yi Da. 13Ma yasi háná te yi wuná ta diyá ná ëinó ëyembá, mi ta keló yo, náà Da äá ná máluksa ná nje Mónó wená. 14Ñgá wuná diyá yaña ná ëinó ëyembá, gba mi ta keló yasi te." 15"Ñgá wuná kwaëyá mi, wuná ta äakiëye mámboñga mámbá. 16Ma mi ta ñgwáta mbá ná Da, a ta nyá wuná wátá Mó mákamna te á ta ëiyó wuàná äo kpo ná kpo. 17Mó mákamna te, yo Sisiñ te á gbakasi. Äotu äe mánáti maka yeti ná ëeti te yi jayá nyá na, káto äo yeti ká äáñá nyá na. Sendi, äo yeti ká duwá nyá na. Yasi wátá, wuná ká duwá yun nyá, káto a ká ëiyó wuàná äo, äá sendi pá yun. 18Mi tïù tikó wuná nda äónó äenyuru na. Mi ta yókwá nje ká yun. 19Äukwaã ndi mónó ñgimó ná mbát, äotu äe mánáti maka tïù äáñá se mi na. Yasi wátá, ndi wuná ta äáñá yun mi, káto mi mbá ná joñ, ëete wuná sendi ta äá yun ná joñ. 20Yesó te wuná ta duwá nde, mi mbá ká yi Sañmbá, wuná yun pá mi, mi pá wuná. 21Mumó háná á jayá mámboñga mámbá äakiëye yo, yo mó te á ká kwaëyá mi. Mumó háná á kwaëyá mi, Sañmbá ta kwaëyá nyá. Mi sendi ta kwaëyá mó te punjá yotu nyá nyá." 22Á Yudas, yeti Yudas te Iskariyot na lápá nyá nyá nde: "Nyañgwá Kumande, nan yi wá ta punjá ndi yotu nyá wusá kiná punjá nyá äotu äe mánáti maka káà?" 23Á Yesus yeñsa nyá nyá nde: "Ñgá mumó kwaëyá mi, mó te ta äakiëye málápi mámbá, Sañmbá ta kwaëyá nyá. Siná Sañmbá ta káè ká yená äiye ëya ká yená. 24Ñgá mumó ti kwaëyá mi na, mó te ti yaka äakiëye málápi mámbá na. Yo nde, málápi máte yi wuná woká yi pundá ká numbu mbá káà ti wuàla ká yembá ná ñguru wombá na, yasi wátá, yo wuàla ká yi Da, nyá mó te á tomma mi kó. 25"Mi láàpi máyasi maka ndana nyá wuná ká ñgimó te yi mi ndi káte siná wuná káà. 26Yo nde, Mó mákamna te á Da ta tomó ná ëinó ëyembá kó ta teëye wuná máyasi háná. A ta keló sendi nde, wuná taêka máyasi háná te yi mi lápima nyá wuná káà. Mó mákamna te, yo Kimó Sisiñ. 27"Gba táte yi mi tiká ná wuná káà! Mi ká nyá wuná táte yembá. Mi yeti ká nyá wuná yo nda yi äotu äe mánáti maka nyá káà na. Temó yun tïî kuëyukwá na, wuná tïî gwaki wóã yaña na. 28Wuná ma wokó yasi te yi mi lápima nyá wuná káà. Mi lápima nde: 'Mi ká kwaã, ma mi ta yókwá sendi nje ká yun.' Maà äáki nde, wuná ká kwaëyá mi gbate, ma wuná ná másosa yïù wokó nde, mi ká kwaã ká pá yi Da, káto Da kwaã mi. 29Ma yoká yi mi kandá lápó ndana nyá wuná piñó te yi yo tïì pa kelna káà. Simande ká ñgimó te yi yo ta kelna káà, náà wuná tiki temó ká yembá. 30Mi tïù lápina se äuëyate siná wuná na, káto Kum mánáti maka ká nje. A yeti ná ëeti te yi keló yiña yaña ná mi na. 31Yo nde, máyasi ta kwañna ëete, náà äotu äe mánáti maka duwá gbate nde, mi ká kwaëyá Da, náà äo duwá sendi nde, mi keàl máyasi äeñgwá lápi te yi Da lápima nyá mi káà. Ná táêma, há jïîsa waka kwaã."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\