MARK 10

1Yesus njaã támá womáte kwaã káè ká mánáti má Yuda ká ñginjá Yurdáã. Á nyañgwá ñgil äomó nje wesiëya wolo ká káki ná. Á nyá kandá teëya yan máyasi nda njál wená. 2Á Äefarisáã nje ká yená yïù nje äoäá nyá. Á äo diyá nyá nde: "Mámboñga ká nyá ka mumó ëeti nde, a soêña äó ná nyari wená?" 3Á nyá yeñsa nyá äo nde: "'Móyisi pásima ná ñge nyá wuná?" 4Á äo lápá nde: "Móyisi nya nje nde, mbam yakama kátó mákana má diëya gwaki nyá nyari yïù soñá äó ná nyá." 5Á Yesus lápá nyá äo nde: "Yo káto mátemó mun ná keskere, yori yi Móyisi kátima ná mboñga te ëete nyá wuná káà. 6Ma ká yi Njambiyá kusuma ná máyasi ká kandinate káà, a kusuma mbam, kusó nyari. 7Ëete, mbam ta tikó sañgwá äená nyañgwá joñna äená nyari nda kól äená jon. 8Äo háná yiäa ta nje äá ndi mbundó wátá. Komáte, äo yeti se äomó yiäa na, äo má ndi mbundó wátá. 9Ma ëete, mumó tïî äaka yasi te yi Njambiyá sima jañgwá káà na." 10Ká äo ma kumó ká tuã káà, á äejeká diyá nyá mádiyan wolo ká yasi te yi nyá lápima ndana káà. 11Á nyá lápá nyá äo nde: "Mbam háná á ta soñá äó ná nyari wená kwaã äuã mbaña, yite nyá mbam máwanja ká mbómbu bosa nyari. 12Ma ñgá nyari ëuwá ká äó njom káè keló gwaki äená wátá mbam, yite nyá nya máwanja." 13Ëiyó káà, á äomó äuã sáká sáká äónósiká káè nó ká yi Yesus, na kpoki äo yïù nyá äo mákombila. Yasi wátá, á äejeká äamá äo. 14Ká nyá ma äáñá ëete káà, á yo kwaëye temó ná äuëyate. Á nyá lápá nyá äo nde: "Ná tïîki sáká sáká äónósiká, náà äo nje ká yembá. Ná tïî peti äo na, káto Kandó Njambiyá, yo yi njál äotu äete äe nda äo äaka. 15Gbakasi yi mi lápá nyá wuná káà: Ñgá mumó ti jayá Kandó Njambiyá nda yi mónósiká jayá ná yasi káà na, ko a tïù nyiñá káte na." 16Ká kóñte, á nyá kañá äónósiká soäá ká äó kasá máäó ká yotu yan nyá äo mákombila. 17Ndana, ká Yesus ma támá nyiñá nje káà, á wátá mbam sáëyá nje kusá máäóñ ká mbómbu wená diyá nyá nde: "Kimó yekele, mi keàl nan, náà mi äá ná joñgwá te yi kpo ná kpo?" 18Á Yesus diyá nyá nde: "Wá jeàäañgwá mi nde kimó mumó káto ñge? Káto kiná kimó mumó wátá ná wátá na, ndi Njambiyá nyápó. 19Wá ma duwá mámboñga má Njambiyá, yo nde: 'Kpá, wá tïî woku mumó na. Wá tïî kel wanja na. Wá tïî guäu na. Wá tïî pási lápi nyá ká numbu mumó na. Wá tïî seäila mumó äuã ná yiña yasi ká máäó máná na. Jásó sóñgwá äená nyóñgwá.' " 20Á mbam yeñsa nyá nyá nde: "Yekele, mi ká äakiëye máyasi mánóri háná kandá ná mónósiká." 21Yesus äáñma nyá kwaëyá nyá lápó nyá nyá nde: "Äukwaã yasi wátá yi wá tïì pa keló káà, yo nde, kán ëyañgwá máyasi mó háná, nóè äoêñ móni te kaäó nyá buka äomó. Ëete, wá ta äá ná kusuku ká ëyoäó. Ká kóñte, nóè äeêñgwá mi." 22Yasi wátá, ñgá mbam kó ma wokó málápi mánóri káà, á nyá tiñá máñgembi ná siäiäi kwaã ná ñgambi, káto a äaã ná äuëya kusuku. 23Ndana, á Yesus kañá misi ñgákila lápó nyá äejeká äená nde: "Yo gba sulnate nde, äotu äe kusuku nyïîña ká Kandó Njambiyá." 24Äejeká ñgbakimama lápi yinóri äuëyate. Á Yesus äasiëye lápó nyá äo nde: "Wuná äónó, yo gba sulnate nde, äotu äete äe nyá temó yan háná ká kusuku äaka nyïîñ ká Kandó Njambiyá. 25Yo sulnate nde, nyañgwá nyamó nde samo yakama kwaã lalá nádó ká njámbi alula náè nde, mó kusuku nyïîña ká Kandó Njambiyá." 26Á äejeká ñgbakima kwaã to te lápó tandá yan nde: "Ma ñgá äá ëete, nda yakama juã kó?" 27Yesus äáñma äo lápó nde: "Ká yi äomó, mumó yeti ná ëeti te yi keló ëete na. Ma ká yi Njambiyá, a ná ëeti te yi keló máyasi háná." 28Á Piyár ëiyá lápó nyá nyá nde: "Äáña, wusá ma tikó su máyasi háná kpaló äeñgwá wá." 29Á Yesus yeñsa nde: "Gbakasi yi mi lápá nyá wuná káà: Mumó háná te á ta tikó tuã ëyená, tikó äemañ ho äeëyómbu ho nyañgwá ho sañgwá ho äónó ho máñgwañ máná káto mbá náè káto Kimó Tom, mó te ta kpaló äá ná máyasi gómay ká numbu yasi wátá te yi nyá tikima káà. 30Kandá ndana mó te ta äá ná mátuã gómay. A ta äá ná äemañ gómay äuã äeëyómbu gómay. A ta äá sendi ná äenyañgwá gómay náè äónó gómay äuã máñgwañ gómay. A ta äá ná máyasi mánóri háná ká móy nyañgwá mábóná. Ma a ta äá sendi ná joñgwá te yi kpo ná kpo ká mátu máte yi ta nje káà. 31Yo nde, bosa äomó äuëyate ta nje äá äotu äe njimá. Sendi, äotu äe njimá äuëyate ta nje äá bosa äomó." 32Äo äaã ká kándi yïù äendó káè pá Yerusalám. Yesus äaã mbómbu, äejeká ká kóñ ná. Temó yan tïì äá ná tá na. Äotu äete äe äaã ká äeñgwá nyá äaka äaã ká gwe wóã äuëyate. Á Yesus kala jeäa äejeká äená kamó jó yiäa kandá lápina yasi te yi nyá ta sañgwa nó káà nyá äo: 33"Ná äáêña, wusá äe äendá káè pá Yerusalám äaka. Äo ta äuã Mónó Mumó nyá äekum äe äotu äe nyána sadaka nyá Njambiyá náè äotu äe kátina máyasi. Äo ta pásó nde, äo woêku nyá. Ká kóñte, äo maà nje äuã nyá kañá nyá äotu äete äe yeti ká duwá Njambiyá äaka. 34Äotu äete ta nyátó nyá sa másári ká yotu ná. Äo ta njuró nyá ná njambala nje wo nyá, a maà nje womiyá ká mátu yitati." 35Jak äená Jañ te äónó äe Seäede njaã ká káki Yesus lápó nyá nyá nde: "Yekele, yasi te yi wusá ta diyá wá káà, há góèru nde, keló yo nyá wusá." 36Á Yesus diyá äo nde: "Ná kwaàëyikwá nde, mi keêl äa ñge nyá wuná?" 37Á äo lápá nyá nyá nde: "Komá wá ta äuã ëiyó máluksa mó káà, jaya nde, wusá ëïîy mátiëyá ká káki yó, wátá puló mbam äó, wátá puló gare yó." 38Yasi wátá, á Yesus lápá nyá äo nde: "Wuná yeti ká duwá yasi te yi wuná diyá káà na. 'Wuná yakama hóäiye ka peló mábóná máte yi mi ta hóäiye káà? Njál mátópuna máte yi mi ta sañgwa nó káà, 'wuná yakama wáliyá yo nde?" 39Á äo yeñsa nyá nyá nde: "Wusá yakama wáliyá." Á Yesus lápá nyá äo nde: "Gbate, wuná ta hóäiye peló mábóná máte yi mi ta hóäiye káà. Sendi, njál mátópuna máte yi mi ta sañgwa nó káà, wuná ta sañgwa nó sendi. 40Ma yasi wátá, ká kasi ëiyó mátiëyá ká mbam äó ho ká gare mbá, yeti mi kaäá yo nyá äomó na. Mámbáy máte woàkunañgwá ná äotu äete äe Njambiyá sima si kombile yo tiká äo äaka." 41Ká äejeká te äari kamó ma wokó málápi máte yi Jak äená Jañ lápima káà, á temó yan kwa suñgwá ná äo. 42Á Yesus jeäa äejeká háná lápó nyá äo nde: "Wuná duwaã nde, äotu äete yi äomó jeäa nde äekum ká to mánáti äaka ká kpaló äendó to yan äendó. Ma äe nyañgwá äotu äete äe ká njoka yan äaka ká kpaló natá äo nata. 43Yasi wátá ká yun, yo yeti ká kwañna ëete na. Mó te á kwaëyá äá nyañgwáte ká njoka yun kó yaêkañgwá keló másay nyá wuná. 44Ma yókó á kwaëyá äá bosa mumó ká njoka yun kó äáêki bala äásó háná. 45Káto Mónó mumó sendi ná ñguru wená ti ma njaàki, náà äomó kel másay nyá nyá na, yasi wátá, a njaã nda mó másay yïù nyá joñgwá ëyená yïù koló ná äuëya äomó." 46Äo kándima kumó ká Yeriko. Ká ñgimó te yi Yesus äaã ká pundó ëuwá ká móy ëya äená äejeká äená náè nyañgwá ñgil äomó káà, wátá mó ëiäina misi nde Bartime, mónó Time äaã ká ëiyó ká káki nje. A ëikima jómbó máyasi ká máäó má äomó. 47Ñgá nyá ma wokó nde, yo Yesus te mó Nasarát kwaã káà, á nyá nyá numbu ká kembi lápó nde: "Mónó Davit Yesus, gwakó ñgwátá wombá." 48Äaña äomó äuëyate äamma nyá yïù saã nje nde, a ëïîäi numbu. Ma ko äákó ëete, yo ká ñgimó te yite yi nyá njaã kembó kwaã to te nde: "Mónó Davit, gwakó ñgwátá wombá." 49Ndana, á Yesus támá lápó nde: "Wuná jeêäañgwá nyá." Á äo jeäa mó ëiäina misi lápó nyá nyá nde: "Wá tïî kambi yaña na. Táma, a ká jeäa wá." 50Ká nyá ma wokó ëete káà, á nyá äetá gambo ná ná váñ lombiyá káè pá yi Yesus. 51Á Yesus diyá nyá nde: "Wá kwaàëyikwá nde, mi keêl ñge nyá wá?" Á nyá yeñsa nyá nyá nde: "Yekele, keló nde, mi äáêñnañgwá." 52Á Yesus lápá nyá nyá nde: "Kwañgó, tikina temó te yi wá nó káà joñgwa wá." Ndana ndana, á nyá kandá äáñna yasi äeñgwá Yesus káè nó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\