मत्ती 6

1“चीङ्चीङ् तूवानीव, ना आन्‍ना मीस् खोमीम् लागी धर्मम् लक् मनूम्नव। आन्‍ना मीचा तोम्‍मीना धर्मम् लक् मईनूम्दोन् साराङ्‌गाप्‍तो तूप् आम्‍नी पाआ आन्‍नी पूनाऊनी पीनीनो। 2“खन्‍सा आन्‍ना दान पीनूम्‍लो, तुरही दूपानूम्‍नव, ऊदोईपीक्यालो मूङ्‍क तोङ्ने हायाम्‍क छेईप्-लेप्‌ लोक्‍चीप्‌ मीचा देप् याखऊ खीम्पी ना लाम्‍पी मीस्पीका सायोचोङ्मा तोम् लागी मईची। खन्‍सा आछीयाङ्, कोङा आन्‍नी लोयान्‍नी, खचा तोम् पर्ने खची पूनाऊनी तखीचीक तूये। 3खोदोलोई आना दान पीयलो, आम् चूप्‍लाम्‍पाक हूःआ ऊई मचय खूङ्‌क आम् पाङ्लाम्क हूःआ तूम् तनूनव। 4आना दान मईलो आसासो तूम् तनूनव, ना खोरोनाङ् आन्‍सो आम् पा नीनाम्माआ आसासो मान्छेईमो पूनाऊनी पीये। 5“आन्‍ना वाङोम् मईनूम्‍लो, हायाम्‍क छेईप्-लेप्‌ लोक्‍चीप्‍ची तोङ्‌क छूनीनव, ऊदोईपीक्यालो खचा याखऊ खीम्पी ना लाम्‍होम्‍पी मीचा तचीनू मीन्‍ना वाङोम् मम् नत्‍तची। आछीयाङ्, कोङा आन्‍नी लोयान्‍नी, खचा खची पूनाऊनी तखीचीक तूये। 6खोदोलोई आना वाङोम् मईलो, आसासो तूम् मान्तोम्मीना आम् तूस्कोपी वोङ्व, ना लाम्‍स्‍को छीना आसासो तूम् मान्तोक्स्कोपी तूप् आम् पा नीनाम्मापी वाङोम् मव, ना खसासो खोरोनाङ् आसासो तूम् मान्तोमो आन् पूनाऊनी पीये। 7खीक्‍का वाङोम् मईनूम्‍लो बीन्‍नीपा गोङ्ची तोङ्ना म्बम्पी बनीनव। ऊदोईपीक्यालो खचा हायाम् देतो रीङ् पोक्‍तो वाङोम् मयाम्‍लोङ् नीनाम्माआ येन मीने। 8खन्‍सा आन्‍नी खस् तोङ्‌क छूनीनव। ऊदोईपीक्यालो आन्‍ना आम्‍नी पा नीनाम्मापी ङोम्‍पीका लाईस्‍पीङ् आन्‍नी ऊपी लाईछोक्‍स्‍नीनोक तूये, खूङ्‌क आम्‍नी पा नीनाम्माआ छेत्‍त। 9“खन्‍सा आन्‍ना ङ्‌कतोङ्ना वाङोम् मनूम्व: ‘ए साराङ्‌गाप्‍तो तूप् ओखी पाङा, आम् नीङ् पवित्र छूनूव। 10खीक्‍का आम् चारखम् तानूव। आम् लन्‍ची साराङ्‌गाप्‍तो ऊतोङ्‌कई तूये, खूङ्‌क तोङ्नाङ् ङ्‌क चारपी पूरा छूनूव। 11केईका एसेक लेईपीक चाम्-दूम् पीयीकाव। 12केईका ऊतोङ्नाई ओखी मोऊपोस् छेमा पीयूम्काक तूये, खूङ्‌क तोङ्नाङ् केईकासो ओखी मोऊ छेमा पीयीकाव। 13केईका चाम्चीपी छूमीयीकानव, खोदोलोई दूष्‍टप्‍का जगेई मईकाव। [ऊदोईपीक्यालो चारखम्, राःरा ना साम्‍दीखा दोस्कासम्मो आम्‍मीङा के, आमेन।’] 14ऊदोईपीक्यालो आन्‍ना मीस्मी मोऊ छेमा पीनूम्‍दोक साराङ्‌गाप्‍तो तूप् आम्‍नी पाआसो आन्‍नी छेमा पीनी। 15खोदोलोई आन्‍ना मीस् खची मोऊपीका छेमा पीनूम्‍नोदोक आम्‍नी पा नीनाम्माआ आन्‍नीसो आम्‍नी मोऊपीका छेमा पीनीनो। 16“आन्‍नी माईस् तूनीलो हायाम्‍क छेईप्-लेप्‌ लोक्‍चीप्‌ मीस् तोङ्ना आम्‍नी ङाली ऊदादा मनूम्नव। ऊदोईपीक्यालो खचा खचीहोप् माईस् तूवाक बीन्‍नीपा मीस् खोमीम् लागी खची ङाली ऊदादा मईची। खोदोलोई आछीयाङ्, कोङा आन्‍नी लोयान्‍नी, खचा खची होप्‍मी पूनाऊनी तखीचीक तूये। 17खोदोलोई आन् माईस् तूलो आम् ङोबो सप्‍व, ना आम् तोङ्पी तेल तेस्‍व। 18ना आन् माईस् तूक मीचा तोम् लागी मा, खोदोलोई आसासो मान्तोक्स्कोपी तूप् आम् पाआङाङ् तूम् तनू, ना आसासो मान्तोक्स्कोपी तूप् आम् पा नीनाम्माआ आन् पूनाऊनी पीये। 19“आम्‍नी होप्‍मी लागी चारपी दाचाम् नोङानूम्नव, मूङ्‌क पूछोङोबोआ ना खार्‌आ चईना मासेई छूये खीक्‍का मूङ्‌क खूस्पाआ खूस्‍सना खाईय। 20खोदोलोई आन्‍ना आम्‍नी होप्‍मी लागी साराङ्‌गाप्‍तो दाचाम् बात्ल मनूम्व, साराङ्‌गाप्‍तो बात्ल मईनूम्दोक मूङ्‌क पूछोङोबोआ ना खार्‌आसो चईनो, खीक्‍का खूस्‍पाआसो खूस्‍सनो। 21ऊदोईपीक्यालो हापी आम्‍नी दाचाम् तूये, मूङ्‍कपीङ् आम्‍नी सानीवासो छूये। 22“मूक्स् गाम्‍पीक लाबाई के। खन्‍सा आम् मूक्सा नम्‍लो तयदोक, आम् ङाली-पूसी खोलोङ् छेङ्छेङ् छूये। 23खोदोलोई आम् मूक्सा नम्‍लो तयनोदोक, आम् ङाली-पूसी खोलोङ् नाम्कूर्मा छूये। खन्‍सा आम् गाम्‍पी तूक् कोदी नाम्कूर्मा छूदोक, मूङ्‌क होसोङ् देई नाम्कूर्माई छूये। 24“आसासो नीप्पो मालिकमी सूसो मदूरनो। ऊदोईपीक्यालो मूङ्‌कसा ईल्‍पोक सम्‍तूमा मीय, ना आर्को क जेर। खोरोनाङ् मूङ्‌कसा ईल्‍पोक सायोचोङ्मा मीय, ना आर्को क सायोचोङ्मा मीयनो। खन्‍सा आन्‍ना नीनाम्माम् लो दाचाम्मीलो नीप्पोम् सूसो मदूर्‌नूम्नो। 25“खन्‍सा कोङा आन्‍नी लोयान्‍नी, ‘ऊई चाम्, ऊई दूम्’ मीनानीना आम्‍नी रीराम‍मी लागी ना ‘ऊई खाम्’ मीनानीना आम्‍नी गाम्मी लागी सोक् मनूम्नव। रीराम चाम्-दूम्‍पीका ना गाम् तेईपीका दूङ् देप् मायो? 26नाम्‍तो पेर्प्‌तीप् छोऊ खोङ्नूम्ते। मूङ्‌कचा ना चालेई फूईयची, ना छीर्म्‌ङा बात्ल मईची, ना दाङ्‍खीम्पीङ् यूक्सची, खोदोलोई साराङ्‌गाप्‍तो तूप् पाआ खस् ययची, ऊई आन्‍नी खचीप्‍का दूङ् साम्दीलोक तूनीनोयो? 27आन्‍ना सोक् मईनूम्ना जीस् आम्नी तोबूवा थपेई मदूरनूम्यो? 28“खोरोनाङ् तेई-हाम्‍मी लागी आन्‍ना ऊनाई सोक् मईनूम्? सोगोपाक बूङ् खोङ्नूम्ते, मूङ्‌क दानाई पये। मूङ्‌कचा ना रोकोछूङा मईची, ना तेई बम् लागी साखीङ् थूत्‍तची। 29खोदोलोई कोङा आन्‍नी लोयान्‍नी, सोलोमन होङाबूसो हायाम् सार म्दाचाम् तूवानासो मूङ्‌क ईबूम् बूङ्तोदीसो मान्चोन्ची। 30एसे मोऊलेईछूक् खीक्‍का म्देसाङ् यम्खाप् ना मीःपू हूईम् तोङ्‌क घाँससो नीनाम्माआ ओन्‍तोनतो चोक्‍स्‍दीतदोक, ए आम्‍नी विश्‍वास मान्तूप्चे, खसा आन्‍नी ङ्‌कप्का दूङ्नतो चोक्‍स्‍नीनोयो? 31खन्‍सा ‘ऊई चाम्?’ ‘ऊई दूम्?’ ‘ऊई खाम्?’ मीनानीना सोक् मनूम्नव। 32ऊदोईपीक्यालो बीन्‍नीपा गोङ्चा ङ्‌क खोलोङ् थक् लामची, ना साराङ्‌गाप्‍तो तूप् आम्‍नी पाआ आन्‍नी खोलोक थक्मी खान्चतूये पीक्‍ना छेत्‍त। 33खोदोलोई आन्‍ना लाईस्‍पी खम् चारखम् खीक्‍का म्धार्मिकता लाम्‍नूव, ना ङ्‌क खोलोक थक् आम्‍नी लागी ओरोतो छूक्‍तो खाते। 34खन्‍सा देसाकम् लागी सोक् मनूम्नव, ऊदोईपीक्यालो देसाक लेईमी सोक् देसाक लेईआङ् मय। खन्सा एसेक दूक्‍वा एसेकम् लागीङ् थीक्‍का तूये।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\