Metta 1

1Ev e r’eqema r’ik’inyata Îsa Mesîh, r’ik’inyata Dawid, r’ik’inyata Birahîm: 2Birahîmr’a Îshaq bû, Îshaqr’a Aqûb bû, Aqûbr’a Cihûda û birava bûn, 3Cihûdar’a Pêrês û Zera bûn, (navê dîya wan T’amar bû), Pêrêsr’a Hesrûn bû, Hesrûnr’a R’am bû, 4R’amr’a Amînadav bû, Amînadavr’a Nehşon bû, Nehşonr’a Selmon bû, 5Selmonr’a Bowaz bû, (navê dîya wî R’exab bû), Bowazr’a Ovêd bû, (navê dîya wî R’ût’ bû), Ovêdr’a Yêşa bû 6û Yêşar’a Dawid p’adşa bû. Dawid p’adşar’a Silêman bû, (dîya wî berê k’ulfeta Ûrîya bû), 7Silêmanr’a R’ehobowam bû, R’ehobowamr’a Ebîya bû, Ebîyar’a Asaf bû, 8Asafr’a Yêhoşefat bû, Yêhoşefatr’a Yoram bû, Yoramr’a Ûzîya bû, 9Ûzîyar’a Yotam bû, Yotamr’a Ahaz bû, Ahazr’a Hizqîya bû, 10Hizqîyar’a Minaşe bû, Minaşer’a Amos bû, Amosr’a Yoşîya bû 11û Yoşîyar’a Yexonîya û birava bûn. Wî çaxî cime’t sirgûn çû Babîlonê. 12Lê pey sirgûnçûyîna Babîlonêda, ji Yexonîyar’a Şaltîyêl bû, Şaltîyêlr’a Zerûbabel bû, 13Zerûbabelr’a Abîyûd bû, Abîyûdr’a Êlyaqîm bû, Êlyaqîmr’a Azûr bû, 14Azûrr’a Sadoq bû, Sadoqr’a Axîn bû, Axînr’a Êlyûd bû, 15Êlyûdr’a Êlazar bû, Êlazarr’a Metan bû, Metanr’a Aqûb bû, 16Aqûbr’a Ûsiv bû, mêrê Meryemê, ya ku Îsa ji wê welidî, ku Mesîh tê gotinê. 17Awa ji Birahîm h’eta Dawid çardeh nisil derbaz bibûn, ji Dawid h’eta sirgûnçûyîna Babîlonêda çardeh nisil û ji sirgûnçûyîna Babîlonêda h’eta Mesîh dîsa çardeh nisil bûn. 18Bûyîna Îsa Mesîh bi vî tiherî bû. Meryema dîya Wî Ûsivr’a nîşankirî bû, lê dergîstîya xweda Meryem bi h’ukumê R’uh’ê Pîroz h’emle k’ifş bû. 19Lê Ûsivê dergîstîyê wê ku merivekî r’ast bû, nexwest wê r’ûr’eş ke, fikirî ku dizîva wê ber’de. 20Çaxê Ûsiv hê ser vê yekê difikirî, va milyak’etekî Xudan xewnêda wîva xuya bû û gotê: «Ûsivê kur’ê Dawid! Netirse, ku dergîstîya xwe Meryemê bistînî. Ewî ku wê ji wê bibe, ew ji R’uh’ê Pîroz e. 21Ewê kur’ekî bîne û tê navê Wî Îsa daynî, çimkî Ewê cime’ta Xwe ji gunêd wan xilaz ke». 22Ev her tişt aha qewimî, wekî ew gotina Xudane bi zarê p’êxember bê sêrî ku dibêje: 23«Va qîza bik’ir wê h’emle be, kur’ekê jêr’a bibe û navê Wî Îmmanûyêl wê daynin», ku tê fe’mkirinê: «Xwedê t’evî me ye». 24Gava Ûsiv ji xewê h’işyar bû, ewî li gora gotina milyak’etê Xudan kir, dergîstîya xwe stand. 25Lê serê xwe wêr’a danenî, h’eta ku ew kur’ jêr’a bû. Û navê Wî Îsa danî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\