HECHOS 1

1Wu'taj Teófilo, ja' yul jun an babel juun jix jin tz'ibetoj e ach an, jix waltoj jantaj tzet jix el yunen Jesús, c'al jantaj tzet jix yun scuywa tet eb ánima yet tax c'al jix ẍa'on el yich scuywai, 2masanta' c'al jix jul sc'ual spax a satcan. Ja' yet c'am to chi pax a oj, jix yalon can wan xa chejbanil tet eb ẍejab, eb sic'bil el yu. Quey tu' jix yun yu naj Santo Espíritu. 3Ja' yet jix ec'le yin camich, ec'al el to c'al jix x'ox sba tet eb ẍejab tu'. Cawinaj to c'u jix x'ox sba tet eb, tzet utbil tol caw yel jix pitzc'u a oj. Jix k'anab yetoj eb yin tzet utbil tol ja' Dios oj oc can yin Yaawil oj. 4Ja' yet ey to ec' yetoj eb ẍejab tu', jix yalon tet eb jaxca ti': —Canan nej bey conob Jerusalén ti'. Echbane wej jun albil can e ex yu Dios, yet jix yak'on can sti', jaxca jix wute walon e ex an. 5Yel toni, ja' naj Juan jix ak'wi bautizar yetoj ja', pero jayebxane c'u, catu' oj ak'le naj Santo Espíritu e ex, catu' jaxca tol oj jex ak'le bautizar yetoj, ẍi Jesús tet eb ẍejab. 6Ja' yet ey to c'al ec' Jesús yetoj eb ẍejab, jix sk'anlen el eb tet jaxca ti': —Wu'taj, ¿jam tinani', oj ja col eb ket conob Israel, yet watx' junel xa chi kaoc kaawil yul ket? ẍi eb tet Jesús. 7Jix yalon naj tet eb jaxca ti': —Ma ak'le je yotajne el sc'ual c'al stiempoal. Yutol ja' jun tiempoal tu', asan cu Mam Dios ey yalon yet yin bak'in oj oc jun yaawil tu'. 8Pero oj yak' yipal Dios e ex, yet oj je cha'on Santo Espíritu jun jun ex. Oj lawoj jun tu', catu' oj je yalon el jin k'aneal bey Jerusalén ti', yetoj bey masanil lugar Judea ti', c'al yul-laj yet Samaria, masanta' c'al bey chi lawi can apnoj yul yiban k'inal ti', oj je yal el oj, ẍi Jesús tet eb. 9Ja' yet jix lawi yalon Jesús wan ti', catu' jix i'le atoj satcan. Jix atoj t'anan eb yin, catu' jix q'uey to xol jun asun. Ma xa yil yin naj eb. 10Ja' yet t'anan atoj eb satcan yet jix pax a Jesús tu', catu' jix yilon eb, linan xa oc cawan winaj sc'atan eb. Saj wejinaj xa c'al yili spichil eb. 11Jix yalon eb cawan tu' jaxca ti': —Jex a Galileail winaj, ¿tzet yuxan t'anan jex c'al atoj satcan? Ja' Jesús ti', jix i'le a je xol, catu' jix pax a satcan. Jaxca jix yun je yilon sto ti', quey tu' oj yun sjul pax oj, ẍi eb tet eb. 12Jix lawi c'al tu' xin, jix pax eytej eb scuywom tu' bey wonan Olivo tu'. Catu' jix meltzotej eb bey Jerusalén. Ja' jun wonan tu', ey mi snan oj legua xol yetoj Jerusalén. 13Ja' yet jix apni eb yul conob tu', jix atoj eb yul can bey jun cuarto bey ey sposada Pedro, yetoj Jacobo, Juan, Andrés, c'al Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo yuninal naj Alfeo, yetoj Simón yetbi c'al el sba yetoj eb cananista yet yalantoj, ja' pax jun Judas yu'taj Jacobo. Ja' titu', junne ey sposada eb masanil. 14Jun jun c'al c'u jix syamban sba eb masanil yu chi txali eb tet Dios. Ey eb ix chi txali yetoj eb. Ey ec' ix María yetoj eb, ix xutx naj Jesús. Ey pax ec' eb yu'taj Jesús tu'. 15Ja' yet jun tiempoal tu', ey mi junoj ciento veinte eb creyente yaman oc oj. Catu' jix a linan naj Pedro snan xol eb, catu' jix yalon jaxca ti': 16—Jex wu'taj, jex wanab, sowalil ton jix yun tzet albil can yul An Juun Tz'ibebil can oj. Yutol ja' naj Santo Espíritu jix ak'on can s'ibe naj David yin naj Judas, ja' naj tx'oxwawom tet eb mitx'wawom yin Jesús. 17Ja' naj Judas tu', ey oc cu tz'ajil oj yet yalantoj, junne kopiso yetoj. 18Pero jix ẍa' stumin yin jun tzet yetal pena jix el yuneni. Catu' jix smanon jun tx'otx' yetoj ch'en tumin tu'. Jix lawi tu' xin, jix tit q'uey pitxna oj. Catu' jix eltej secna yul sc'ul tu'. 19Ja' eb a Jerusalén ti', masanil eb jix yab sk'umal jun ti'. Yuxan, jix yak' yij sbi jun tx'otx' eb tu' Acéldama yin sti' eb. Ja' chi yal yel oc apnoj, “X'otx'al Ẍiq'uil Ánima.” 20Jaxca tu' jix yune, yutol chi yal jaxca ti' yul an Libro chi yij Salmos: Can ojab sna yin cusiltaj. C'am ojab mac chi ke ey titu', ẍi. Chi yalon pax jaxca ti': Oc ojab junoj xa mac txequel sq'uexel oj yin yopiso, ẍi yul An Juun tu'. 21Yuxan, sowalil chi cu sic' junoj mac chi oc sq'uexel oj naj. Catu' chi kaon oc yopiso yalon el oj tol yel jix pitzc'u a Jesús. Ja' jun mac txequel oj cu sic' el tu', sowalil ja' junoj ketbi c'al ta' cu ba yetoj, yet jix cu ec' yetoj naj Kaawil Jesús. Ja' jun mac txequel tu', ja' junoj ja' c'al jun ketoj yet tax c'al jix ak'le bautizar Jesús yu naj Juan, masanta' c'al jix i'le pax a satcan, ẍi naj Pedro tet eb. 23Yuxan ey cawan winaj jix satne oc eb, ja' ton Matías yetoj José jun chi yij pax Barsabás ma Justo. 24Jix lawi jun tu', catu' jix txali eb masanil, jix yal eb yin xa tu' jaxca ti': —Mamin, ja wotaj xa tzet utbil yili cu na'bal cu masanil on. Yuxan, tx'ox e on, mac junoj oj ja sic' el xol cawan ti', 25yet watx' chi oc yopiso, catu' chi oc ẍejab oj Jesucristo. Yutol jix i'le el Judas yin yopiso yu spenail. Catu' jix to can bey jun lugar bey smoo stoi, ẍi eb. 26Jix lawi jun tu', catu' jix ale oc puesto yin eb scawanil. Jix txeclo eltej yu jun puesto tu', tol jix can yin naj Matías. Catu' jix oc can s'ajil oj eb jusluc'wan ẍejab Jesucristo tu'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\