HEBREO 9

1Ja' jun babel trato tu', ey wan chejbanile chi yal yu tzet chi yun yoc eb yin eyilal bey stemplo Dios yul yiban k'inal ti'. 2Quey ti' jix yun swa'xi jun stemplo Dios tu'. Ja' jun babel lugar bey chi babi oc apnoj eb, chi yij yet Dios. Ey jun cantin ey octoj titu', jujeb sk'ak'al. Ey jun me'a yetoj wan ixim pan yet Dios yei. 3Jaxa yintaj octoj jun xa an k'ap yet scaab smajil. Ja' titu' ey jun xa lugar tol asan Dios ey yet xojli jun xa tu'. 4Ey jun net titu', oro c'al el oj. Ja' titu' chi nusle tzettaj yetal suk'uk'i sab. Ja' titu' ey pax octoj sca'ail bey ey oc laoneb ẍejbanil Dios. Ja' jun ca'a tu', chi yij Sca'ail Strato Dios. Bonbil masanil yetoj oro. Ey eytoj oro xi yul. Ey eytoj maná yul jun xi tu'. Catu' ey eytoj te' sk'ojoch naj Aarón. Ja' jun sk'ojoch naj tu' jix woli yet peyxa tu'. Catu' ey pax eytoj ch'en chem te', ch'en bey tz'ibebil can oc wan laoneb ẍejbanil Dios tu' yul jun ca'a tu'. 5Ey atoj wan yechel Querubin yiban jun ca'a tu', yet watx' chi txeclo el tol ey ec' Dios bey titu'. Jenantoj xic' eb yiban bey chi ak'le xaambal yu spenail eb ánima. Pero c'am jin tiempo walontej e ex wanoj xa yin wan ti' tinani'. 6Ja' yet chi to oc yopiso wan ti', jun jun c'al c'u chi octoj eb yak'omal xaambal bey jun lugar bey chi babi oc apnoj eb. Catu' chi bet yak'on servil Dios eb. 7Pero ja' bey jun xa lugar yintaj octoj jun bey chi babi oc apnoj tu' xin, asan jun yaawil yak'omal xaambal chi octoj. Asan jun c'ual chi octoj yin jun jun jabil. Ja' yet chi octoj tu', sowalil ey ẍiq'uil no' nok' i'bil oc yu, yu yak'on yin xaambalil yu spenail, yetoj c'al yu spenail eb ánima. 8Pero ja' naj Santo Espíritu chi ak'on na'cha el jun xa ti' ku. Tol ja' yet chi to oc yopiso jun lugar bey chi babi oc apnoj eb tu', majan to jun lugar tu' e on, jun asan Dios ey yet xojli tu'. 9Ja' wan ti', echele c'al ye eb e on tinani'. Ja' wan sa'beal c'al wan xaambal chi ak'le tet Dios tu', c'am chi ske' swa'xi oc sna'bal eb chi ak'on tu'. 10Yutol ja' wan chejbanile tu', asan yu tzet chi lo'lei, c'al yu tzet chi uc'le chi yaltej. Catu' chi yal pax tej yu sajbaneleal el tzettaj yetal. Ja' wan chejbanile tu', yet c'al mimanile ye eb. Jix oc yopiso wan chejbanile tu' yu eb masanta' c'al jix q'uexi eb yu Dios. 11Pero jix jul ec' Cristo tinani'. Yuxan, ja' naj ey oc yaawil oj yak'omal oj xaambal tet Dios. Caw watx' tzet yetal ak'bil e on. Yutol ja' stemplo Dios bey chi mulna naj tu', caw watx', caw tz'ajan masanil. Ja' jun lugar tu' man ánima oj jix wa'neni, yuxan man a sat tx'otx' oj. 12Jix octoj Cristo bey jun lugar asan Dios ey yet xojli tu' tinani'. Man ẍiq'uil oj junoj ach'e wacax jix yak' naj yin xaambalil. Pero ja' caw ẍiq'uil naj jix yak' yin xaambalil. Yu jun tu', yuxan asan junel jix octoj. Yuxan jix jul cu colbanil yu naj tol ey c'al yin tobal k'inal. 13Yel toni, chi yal sley Moisés tol ja ẍiq'uil no' icham wacax yetoj ẍiq'uil no' ach'e chiw, c'al staanil no' k'opo wacax chi tz'a'toj, ja' chi txi'letoj yiban eb tz'iltaj sattaj Dios. Yuxan chi wa'xi el eb sattaj Dios yu, jaxca tol chi sajbi el eb yu. 14Ta jaxca tu' yopiso ẍiq'uil no' nok' tu', jajxam wal ẍiq'uil naj Cristo. Yu naj Espíritu tol ey c'al yin tobal k'inal, jix yak' sba Cristo yin xaambalil tet Dios, jaxca junoj xaambal tz'ajan yei. Yuxan chi sajbanele yin cu na'bal yu ẍiq'uil naj yin tzet yetal c'am swatx'il c'al wanoj costumbre c'am tzet chi oqui. Yuxan ja' tinani', chi ske' kak'on servil cu Diosal iquis. 15Yuxan, ja' naj Jesucristo yalomal jun ac' trato ti', jun chi yij testamento ma jun yuunal. Ja' naj jix wa'nen can oj, yuxan awtebil jon yu Dios yu koc can yetoj. Yuxan chi ske' cu cha'on tzet yetal jix yala, tol oj yak' e on, ja' ton cu k'inal ey c'al yin tobal k'inal. Ja' yet jix cam naj tu', jix ak'le lawoj spenail eb ey oc yalan jun babel trato tu' yu naj. 16Yutol ja' yet ey junoj yuunal, sowalil chi txeclo el oj ta camnaj jun jix wa'nen can jun juun tu'. Yuxan chi ske' yoc yopiso jun juun tu'. 17Yutol ja' junoj juun, c'am to yopiso ta iquis to mac jix wa'nen can tu'. Ja' to yet chi cami, ja' to tu' chi oc yopiso. 18Yuxan, jaxca tu' jix yun yu jun babel trato tu'. Ja' yet jixoc yopiso tu', ey chic' jix eli. 19Catu' jix yawte a naj Moisés masanil ẍejbanil ley yab eb kichmam. Catu' jix yi'on a nian no' cajin lana naj, yetoj jun sk'ab te' hisopo. Catu' jix laban eytoj naj xol ẍiq'uil no' ach'e wacax, yetoj xol ẍiq'uil no' ach'e chiw calan ye yetoj ja', catu' jix sic'ontoj naj yiban an ley, yetoj yiban eb ánima tu'. 20Jix lawi tu' xin, catu' jix yalon naj snan xol eb jaxca ti': “Ja' jun chic' ti', ja' chi ak'on can oc jun strato Dios jix yak' can ketoj, jun jix yal tol sowalil chi cu jije,” ẍi naj Moisés tu'. 21Catu' jix sic'on pax toj chic' naj Moisés yin Snail Sley Dios, c'al yiban wan mitx'k'abe chi k'anle yet chi oc yin eyilal tet Dios. 22Ian chi ske' kaloni, tol ja'ta'c'ala' yalon sleyal, tol sowalil chi sajbanele masanil tzettaj yetal yetoj chic', catu' c'am pax junoj mac chi ske' yel can spenail ta c'am chic' chi maltoj yu spenail. 23Sowalil chi yak' wan xaambal tu' eb yu sajbanele wan tzettaj yetal tu'. Pero ja' wan tu', echele ye eb yu tzet yetal ey satcan. Ja' tzet ey satcan tu', sowalil chi sajbanele yu jun xaambal yel miman yel oc apnoj tu'. 24Yutol manaj yul jun templo wa'nebil yu ánima bey jix octoj Cristo. Yutol ja' jun tu' echele ye yu jun ja' caw stemplo Dios. Ja' bey satcan, ja' tu' jix octoj naj. Ja' tinani', ja' sattaj Dios ey ec' naj yu yaon oc cu ti' naj tet Dios. 25Ja' naj yaawil yak'omal xaambal tet Dios, jun jun c'al jabil chi octoj naj bey jun lugar asan Dios ey yet xojli, yu yak'on chic' yin xaambalil, pero manaj caw ẍiq'uil naj jix yak' yin xaambalil. Pero ja' naj Cristo, ma cam jayel oj naj yin xaambalil jaxca wan xaambal chi yak' eb tu'. 26K'inaloj ta man asan junel oj jix yak' sba Cristo yin xaambalil, ec'al el xam chi cam yechel tax c'al swa'xi yul yiban k'inal ti'. Yutol ja' yet jun slawubal tiempo ti', asan junel jix jul ec' naj. Ja' caw naj jix yak' cam sba yin xaambalil yu yi'on el cu penail. 27Jun jun ánima sowalil junel chi cami. Chi lawi jun tu' xin, catu' chi na'le oc yin eb. 28Ja'c'ala' pax naj Cristo, junel ch'an ak'bil cam naj yin xaambalil, yet watx' ec'al jon chi i'le el cu penail yu naj. Ja' yet oj jul naj yet scaelal, man xa yu oj yi'on el cu penail, yuxan oj jul naj, pero yu scolon el mac lalan yechbanen sjul naj junel xa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\