LUCAS 6

1Ja' yet jun xewbal c'u yet eb Israel, jix ec' Jesús bey jun be xol wan ixim trigo yetoj eb scuywom. Ja' eb scuywom tu', jix yi' el jayeb sjolom ixim eb, catu' jix sbutxon eltej ixim eb, catu' chi sc'uxun eb. 2Catu' jix sk'anlen el wan eb fariseo tet eb jaxca ti': —¿Tzet yuxan che yun jun tzet yetal chi yal cu ley tol c'am chi ske' yet sc'ual xewilal? ẍi eb tet eb scuywom. 3Catu' jix yalon Jesús tet eb: —¿Tumi c'am to bey che yil tzet chi yal yul An Juun Tz'ibebil can oj, tzet jix yun naj David junel yet peyxa, yet jix tit swail yetoj eb yetbi naj? 4Jix octoj eb yul Snail Sley Dios, jix yi'on a ixim pan asan Dios ey yet. Jix lo'on naj yetoj eb yetbi. Ja' wan pan tu', asan eb yak'omal xaambal tet Dios ey sleyal slo'oni, ẍi Jesús tet eb. 5Catu' jix yalon pax oj: —Jainti', chi ske' walon tzet chi ske' el kunen yet sc'ual xewilal, yutol Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail, ẍi Jesús tet eb fariseo tu': 6Ja' yet jun xa sc'ual xewilal, jix octoj Jesús yul jun snail sculto eb yet Israelal. Jix c'oli scuywa snan xol eb. Ey jun winaj sicbinaj el swatx' k'ab, ey ec' naj titu'. 7Ja' eb cuywam yin sley Moisés yetoj eb fariseo, jix smaj eb yila ta oj wa'xoj can sk'ab naj tu' yu Jesús yet sc'ual xewilal tu'. Yutol chi yoche eb chi ilcha junoj tzet chi oc spenail oj Jesús, catu' chi buchwa eb yin. 8Pero yotaj xa Jesús tzet lalan sna'on oc eb yin. Yuxan jix yal tet naj sicbinaj el sk'ab tu' jaxca ti': —Titan jin c'atan an, catu' chach oc linan cu nan on, ẍi Jesús tet naj. Catu' jix a linan naj. 9Jix lawi tu' xin, jix yalon Jesús tet eb jaxca ti': —Ey jun tzet yetal oj jin k'anle el e ex an. ¿Beytet junoj ey sleyal kunen yet sc'ual xewilal che na'? ¿Jam tzet watx' chi ske' el kuneni, ma ja' tzet pena? ¿Chim ske' kak'on can wa'xoj sc'ul junoj ya' ey, ma chi ske' kak'on can cam junoj ánima? ẍi Jesús tet eb. 10Jix lawi tu', jix ec' t'anan oj Jesús xol eb joyan oc yin tu'. Jix yalon tet naj jaxca ti': —Bi eltoj ja k'ab, ẍi Jesús tet naj. Jix sbion eltoj sk'ab naj, catu' jix wa'xi can oj. 11Pero jix tit sjowal wan xa eb. Catu' jix slatinen el sba eb yu tzet oj yute Jesús eb. 12Ja' yet jun tiempoal tu', jix to Jesús txaloj bey jun wonan. Jun ak'bal txa c'al jix yun tet Dios titu'. 13Jaxa yet jix k'inibi a yet jun xa c'ual, jix yawtentej eb scuywom tu' sc'atan. Catu' jix sic'on el lacawan xol eb. Catu' jix yaon oc yopiso eb tu' yu yoc eb ẍejab oj. 14Ja' sbi eb ti': Simón, naj jix yij pax Pedro yu Jesús, yetoj jun yu'taj naj, Andrés sbi, yetoj Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, 15Mateo, Tomás, ey jun xa chi yij sbi Jacobo, sc'aal naj Alfeo. Ey jun xa Simón sbi, yetbi sba yetoj eb Cananista yet yalantoj. 16Ey jun chi yij sbi Judas, yu'taj Jacobo, yetoj pax Judas Iscariote, naj jix aon oc Jesús yul sk'ab camich. 17Jix lawi tu' xin, catu' jix eytej Jesús tu' yetoj eb scuywom bey jun wonan tu'. Palan yeyol eb bey jun ac'al. Ec'al ánima jix tit bey wan conoblaj yul yet Judea. Jix apni eb sc'atan Jesús titu'. Ey eb jix tit bey conob Jerusalén. Ey pax eb jix tit bey sti'laj ja' mar, ja' ton bey conob Tiro yetoj bey conob Sidón. Jix apni eb yab tzet chi yal Jesús. Ey eb xin, yu yi'le can el junoj sya'ilal yin eb yu Jesús, yuxan jix apni eb. 18Ey eb ey oc pena espíritu yin, jix wa'xi can sc'ul eb yu Jesús. 19Masanil eb chi yoche chi oc mitx'an yin Jesús tu', yutol chi wa'xi can sc'ul masanil eb yu yipal Jesús. 20Jix ec' t'anan oj Jesús xol eb scuywom tu', catu' jix yalon tet eb jaxca ti': —Ja' jaex meba' jex ti', watx' je yet, yutol ey oc Dios je Yaawil oj. 21Ja' jaex ey je wail ti', watx' je yet, yutol oj no can je c'ul. Ja' jaex chex ok' tinani, watx' je yet, yutol oj jex tzeewoj. 22Jin ya'il oj jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti', oj chichon oc sc'ul eb ánima je yin, oj jex ujtele el xol eb, catu' oj jex buchle yu eb. Caw c'am swatx'il oj yal eb je yin jin ya'il oj an. Pero ja' yet quey tu' oj jex yute eb tu', caw watx' je yet. 23Tzala jon nej yin sic'lebil, yutol ey tzet oj je cha' sq'uexel oj satcan. Jaxca chex utele ti' tinani', quey pax tu' jix utele eb ẍejab Dios yu eb ánima yet peyxa. 24Pero ja' jaex be'om jex, caw ok'bal jex c'ule, yutol xax je yil swatx'ilal, c'am xa tzet oj je cha' je sattajtoj. 25Ja' jaex nonaj je c'ul tinani', caw ok'bal jex c'ule, yutol oj jul jun tiempoal oj je yab je yak'on wail. Ja' jaex chex tzee tinani', caw ok'bal jex c'ule, yutol oj jex ok' yu cus c'ulal. 26Ja' yet watx' jex yalon eb ánima, caw ok'bal jex c'ule, yutol quey tu' jix utele eb jix tz'aj yal oc sba ẍejab oj Dios yu eb ánima yet peyxa tu'. 27Chi wal e ex mac jex lalan je yaben tzet chi wal an, cam c'ulne eb je cajat, ak' wej watx' c'ulal tet eb chi chichon oc sc'ul je yin. 28Ja' eb chi k'anontej sjowal sc'ul Dios je yiban, ja' ojab swatx' c'ulal Dios che k'antej yiban eb. Chex txali yin eb chex buchoni. 29Ta ey mac chi mak'ontoj jun pac' je ti', che jacbatoj jun pac' xa. Ta ey mac chi tok'on ec' ja chumpa, jaj can toj je cami' pax yetoj. 30Yal c'al mac chi k'anon junoj tzet yetal e ex, ak' wej tet. Ja' eb chi i'on ec' junoj je tzet yetal, manchej je k'an meltzo tet eb. 31Watx' ojab che yute je ba tet eb je yet animail, yutol chex tzalai yet watx' chi yute sba eb e ex. 32Ta asanne eb chex cam c'ulneni, ta ja' c'al ch'an eb che cam c'ulne pax oj, ¿ta watx' jaxca tu' che na'? Quey pax tu' chi yun eb penawom. 33Yetoj pax oj, ta asan tet eb watx' chi yute sba e ex, watx' che yute je ba, ¿ta watx' jaxca tu' che na' xin? Quey pax tu' chi yun eb penawom. 34Ta asan mac tet chi ak'on meltzo je tzettaj yetal che na' yet chi xew smaaneni, ta asan tet che yak' maanil, ¿ta watx' jaxca tu' che na'? Chi yak' pax eb penawom junoj settaj yetal maanil tet eb yet penawomal, yutol chi sna' eb tol oj ẍa' eb junel xa. 35Pero jaexti' xin, cam c'ulne wej eb je cajat. Ak' wej c'al watx' c'ulal. Ja' yet che yak'on junoj tzet yetal maanil, c'am che na' tol oj je cha' junel xa. Ta che yun jaxca tu', caw miman tzet oj je cha' sq'uexel oj satcan, catu' chi txeclo pax el oj tol yuninal jex xa pax Dios miman yel oc apnoj. Ilala, chi x'ox swatx' c'ulal Dios tet eb penawom, eb c'am chi yal nioj yu diosalil yu tzet chi ẍa' eb tet Dios. 36Ok' ojab je c'ul yin eb je yet animail, jaxca chi yun yok' sc'ul cu Mam Dios je yin. 37Manchej je na' oc yin junoj xa mac txequel, yet watx' man oj na'le oc je yin yu Dios. Man comon oj che yal tol ey spenail junoj mac txequel, yet watx' c'am chi yal Dios tol ey je penail pax oj. Jo' wej q'uey sjowal je c'ul yin je yet animail, catu' oj sjo'on q'uey sjowal sc'ul Dios je yiban. 38Ak' wej tet je yet animail. Ta quey tu' oj je yute, oj yak' pax Dios e ex. Jaxca junoj tzet yetal tz'ajan chi yun yechelei, teq'ueq'ui chi noi, bululi chi yune, c'am xa chi ske' spixle sti' snetal, quey tu' oj yute yak'on Dios tzettaj yetal e ex. Jaxca che yute je yak'on tet eb je yet animail, quey tu' oj yute yak'on pax Dios e ex. 39K'inaloj ta ey junoj mac c'am chi ske' yiloni, ta chi quetz'letoj yu junoj xa c'am chi ske' yiloni. Chi stok'letoj sba eb scawanil sat pac'an. 40C'am junoj cuywom ec'ban yel oc apnoj yintaj scuywam. Pero ja' yet chi lawi scuywi, laan xa jaxca scuywam tu'. 41K'inaloj ta junoj ja wet animail chi to sc'ail te' yul sat. Cha woche cha wi' eltej jun sc'ail te' tu', pero ey pax jun miman te' ey octoj yul ja sat. 42Cha wal tet, “wu'taj, chi ske' wi'on eltej jun sc'ail te' yul ja sat,” ja chi tet. ¿Pero tumi c'am cha wil jun miman te' yul ja sat? Ta quey tu' cha wute ja walon xin, caw caab sat jaach. Sowalil cha wi' can eltej jun miman te' yul ja sat babel, catu' chi ske' ja wi'on eltej jun sc'ail te' yul sat ja wet animail tu'. 43K'inaloj ta ey te' te' watx', man pena oj sat chi yak'a. Ja'c'ala' pax te' pena, c'am pax sat te' watx' chi yak'a. 44Yu sat jun jun te' chi yak'a, yuxan chi kotajne el tzet te'al te'. K'inaloj junoj te' q'uix tinani', man mansan oj sat chi yak'a. K'inaloj pax junoj ste'al tulus tinani', man tzoyol oj sat chi yak'a. 45Ja' mac watx' sna'bal, watx' tzet chi yala, yutol asan tzet yetal watx' ey bey spixan eb. Jal pax eb pena sna'bal xin, pena tzet chi yal eb, yutol asan tzet yetal pena ey bey spixan eb. Yutol ja' tzet ey bey cu pixan, ja' chi kala. 46¿Tzet yuxan, “Mamin, Mamin” je chi e in an, pero c'am che jije pax tzet chi wal an? 47Oj waltej e ex tzet oj yun yel oc eb chi jijen tzet chi wal an, yet chi yaben eb. 48Laan oj yun yel oc eb jaxca junoj winaj chi swa'ne sna. Chi sculon tx'otx' masanta' c'al chi mitx'a ch'en ch'en, catu' chi yaon ey xe' sna tu'. Chi lawi swa'xi yu naj xin, chi c'oli yec' elom ja' yinlaj, chi a sjowal ja', chi smak'on oc sba ja' yin. Pero c'am c'al nioj chi bilwi jun na tu' yutol caw watx' ye xe' yiban ch'en tu'. 49Pero ja' eb c'am chi jijen pax tzet chi wal an, laan eb jaxca junoj mac txequel, tu' c'al chi ya a sna sat tx'otx'. C'am xe' chi ey xol tx'otx'. Chi lawi swa'xi tu', chi c'oli yec' elom ja' yinlaj jun na tu', chi a sjowal ja', chi smak'on oc sba ja' yin. Eyman chi telc'o jun na tu', catu' chi etextoj, ẍi Jesús tet eb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\