MATEO 27

1Jaxa yet jix sajbi, jix syamba oc sba eb yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios, yetoj eb ichamtaj winaj ey yopiso xol eb. Jix c'oli slatinen eb tzet oj yute yak'on cam Jesús eb. 2Catu' jix sc'alon naj eb. Jix yi'ontoj naj eb sattaj naj Poncio Pilato, naj yaawil ye bey titu'. 3Ja' yet jix yilon naj Judas, naj jix aon oc Jesús yul sk'ab eb, tol oj cam xa c'al naj yu eb, caw jix sna' sba sc'ul yu smul tu'. Jix to sc'atan eb yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios, c'al sc'atan eb yicham winajil conob. Jix yoche jix yak' meltzo ch'en treinta tumin plata jix ẍa' tet eb. 4Yuxan jix yal naj tet eb jaxca ti': —Caw jix oc jin mul waon oc naj yul sk'ab camich, yutol c'am nioj smul naj, ẍi naj Judas tet eb. Catu' jix yalon eb tet naj jaxca ti': —Jaonti' bian, c'am c'al kalon ket yin jun ja mul tu', junel cha na', il c'al tzet cha wute ja ba, ẍi eb tet naj. 5Ja' yet jix yaben naj jaxca tu', jix sk'ojon can octoj ch'en tumin tu' yul stemplo Dios, catu' jix toi. Jix yaon oc jun tx'an naj yin snuk'. Jix st'unban a sba, catu' jix cami. 6Ja' eb yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios tu' jix sic'on a ch'en tumin tu'. Jix yalon eb jaxca ti': —Ma ske' kaontoj wan tumin ti' xol ch'en sa'beal, yutol stool camich ch'en, ẍi eb. 7Catu' jix sna'on eb tzet oj oc ch'en yu eb. Jix manle el jun x'otx' jun naj tz'ajlom yetoj ch'en tumin, catu' jix oc camposantoal, yet watx' ey bey chi muji eb tx'oj conoblajil chi cam titu'. 8Yuxan, jix yij can a jun lugar tu', X'otx'al Chic'. Ja'c'ala' sbi tinani'. 9Jaxca ton ti' jix yun yunen tzet jix yal can jaxca ti': “Jix yi' a ch'en treinta tumin plata eb, ch'en stool jun mac txequel jix manle yu eb Israel. 10Ja' yetoj jun tumin tu', jix sman el x'otx' naj tz'ajlom eb. Jaxca tu' jix yute yalon can naj Kaawil e in an,” ẍi naj Jeremías yul An Juun Tz'ibebil can tu'. 11Ja' yet jix apni naj Jesús sattaj naj Pilato, naj yaawil conob tu', jix sk'anlen el naj tet Jesús jaxca ti': —¿Tumi jaachti' Sreyal jaach eb Israel? ẍi naj tet Jesús. —Jaa', jain toni, ẍi Jesús tet naj. 12Ja' eb yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios c'al eb icham winaj jix na'on a k'ane yiban naj, pero c'am tzet jix spajtze naj. 13Yuxan jix yal naj Pilato tet Jesús junel xa: —¿Tumi c'am cha wab wan chi yal eb ja win ti'? ẍi naj tet Jesús. 14Pero c'am junoj k'ane jix spajtze tet eb. Yuxan caw jix q'uey a sc'ul Pilato yin naj Jesús tu'. 15Ja' yet chi ec' k'in jun jun jabil, beybalnebil yu yaaw chi jajle el jun jun a preso, ja'ta'c'ala' mac chi sk'an jajcha conob. 16Ey jun naj chi yij Barrabás, ey oc naj preso. Otajbil naj yu masanil ánima. 17Ja' yet jix yamba sba conob tu', jix sk'anlen Pilato tet eb: —¿Mac junoj che yoche chin jajel oj, jam naj Barrabás, ma ja' Jesús, jun chi al-le Cristoal? ẍi naj tet eb. 18Yutol jix yotajne el naj tol yu ẍichon c'ulal eb yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios, yuxan jix yi'tej naj eb bey naj Pilato tu'. Yuxan quey tu' jix yal tet eb. 19Ja' yet chotan octoj naj Pilato tu' yul sdespacho, jix yaltej ix yistil naj tet jaxca ti': “C'am nioj ja wet cha waltoj xol tzet chi ale oc yiban naj c'am nioj spenail tu', yutol jix jin weychene jun tu' ma'i ak'balil. Caw jix jin xiw yu jun jin weyich tu' an,” ẍi ix. 20Pero ja eb yaawil yak'omal xaambal tu', c'al eb ichamtaj winaj jix ak'on sc'ul eb ánima, yuxan ja' naj Barrabás jix sk'an jajcha eb. Ja' naj Jesús, jix sk'an cam naj eb. 21Jix sk'anlen el naj yaaw tu' junel xa tet conob: —¿Mac junoj eb cawan ti' che yoche chin jajle el oj? ẍi naj tet eb. —Ja' naj Barrabás chi koche cha jaj el oj, ẍi eb. 22—¿Pero tzet oj wute pax Jesús, jun chi al-le Cristoal? ẍi naj. —Tol chi cam yin culus, ẍi eb. 23—¿Tzet yetal junoj pena jix sey yun jix je yil xin? ẍi naj tet eb. Pero tu' c'al jix a sjowal yel yaw eb yaloni: —Tol chi cam yin culus, ẍi eb. 24Ja' yet jix yilon naj Pilato tu', tol ma xa yak' ganar scolcha Jesús. Yutol ip c'al x'emcha a eb yu. Yuxan, jix yak'on bet tit nioj ja'. Jix x'a'on el sk'ab naj sattaj masanil eb, yu x'oxon el oj, tol c'am naj ey oc xol yetoj eb. Catu' jix yalon tet eb jaxca ti': —Jainti', c'am jin mul yin scamichal jun naj c'am nioj spenail ti'. Il wej c'al je ba jaexti' je txojli, ẍi naj tet eb. 25Catu' jix yalon masanil eb tu' tet jaxca ti': —Cax c'al chi tit kiban c'al yiban eb kic'aal, ẍi eb. 26Ja' yet jix yaben naj Pilato jaxca tu' xin, jix sjajon el naj Barrabás. Jal naj Jesús, jix yak' orden smak'lei, catu' jix bejle can yul sk'ab eb jix aon oc yin culus. 27Ja' eb soldado naj yaaw tu', jix i'ontoj bey sna naj gobernador. Ja' titu' jix oc joyan masanil eb soldado yin naj. 28Jix yi'on el spichil naj eb, jix yaon oc jun cajin pichile eb yin naj. 29Jix spatx'onen ey jun q'uix eb. Jix yaon atoj eb yin sjolom naj scorona oj. Jix yaon oc jun te' a eb yul swatx' k'ab sk'ojoch oj naj. Jix lawi tu' xin, jix tz'aj skaban ey sba eb tet naj. Jix c'oli sbuchon eb. Jix tz'aj yalon eb tet naj jaxca ti': —Tzalaan, jaach Sreyal eb Israel, ẍi eb tet Jesús. 30Catu' jix c'oli tzuble oc eb yin naj. Jix yi'on ec' te' a eb tet. Jix smak'on oc te' eb yin sjolom naj. 31Jix lawi sbuchwa c'al eb yin naj jaxca tu' xin, jix yi'on el an pichile cajin yili tu' yin naj. Jix yaon c'al ta' oc spichil naj eb. Catu' jix i'letoj naj yu eb bey oj ale oc naj yin culus. 32Lalan sbey eb yetoj Jesús catu' jix ẍa'len el sba eb yetoj jun winaj a Cirene, Simón sbi naj. Ja' naj Simón tu' jix al-le octoj yalan sculusal Jesús tu' yu eb. Jix yi'ontoj naj. 33Jaxca tu' jix yun yapni eb bey jun lugar chi yij Gólgota. Ja' Gólgota tu', chi yal yel oc apnoj, Slugaril Sbajil Jolome. 34Jix ak'le yuc' vino calan ye yetoj sc'a'il jun tujan caw c'a' yu eb. Pero ja' yet jix yableni, ma ẍa' sc'ul jix yuq'ue. 35Catu' jix yaon oc naj eb yin te' culus. Catu' jix c'oli yak'on suerte eb soldado yin spichil naj, catu' jix spo'on ec' an eb yin. [Jaxca ton ti' jix yun yu yunen el tzet tz'ibebil can yu jun ẍejab Dios peyxa, yet jix yalon can jaxca ti': “Jix yaoc suerte eb yin jin pichil catu' jix spo'on ec' an eb xol,” ẍi yul An Juun Tz'ibebil can tu'.[ 36Jix lawi tu' xin, catu' jix ey chotan eb steynen Jesús tu'. 37Jix tz'ibele oc jayeb letra sjolomtaj atoj. Ja' jayeb letra tu' chi aloni tzet yuxan chi cami. “Ja' ton Jesús ti', Sreyal eb Israel,” ẍi wan letra tu'. 38Ey pax cawan elk'om jix culusnele yetoj Jesús. Jun bey swatx' k'ab, jun xa bey sq'uexan k'ab. 39Ja' eb chi ec' titu', chi buchwa can atoj eb yin, catu' chi a tx'umna eb tet naj. 40Jix yalon eb jaxca ti': —Jaach ton ti', cha wuchtoj stemplo Dios ja wala, catu' cha wa'nen a sq'uexel yet yox c'ual. Col ja ba tinani'. Ta tol yel Sc'aal jaach Dios, eyantej yin te' culus tu', ẍi atoj eb tet Jesús. 41Ja' eb yaawil yak'omal xaambal tet Dios, c'al eb cuywam yin sley Moisés, c'al eb fariseo, c'al eb ichamtaj winaj, jix c'al buchwa atoj eb yin naj. Jix yal eb jaxca ti': 42—Ey mac jix scolo, pero c'am chi ske' scolon pax sba tinani'. Ta c'uxan ta' ja' cu Reyal, jaon Israel jon ti', ja' tinani', ey ojab tej yin te' culus ti' kila. Jaxca tu' xin, oj kaoc cu c'ul yin. 43Ila chi tz'aj yaoc Dios yip oj sc'ul. Colwa ojab Dios tu' yetoj, catu' oj kiloni, ta tol yel ey scam c'ulal Dios tu' yin. Ila, Sc'aal Dios ẍi e on, ẍi eb. 44Ja' eb elk'om locan a yetoj Jesús tu', jix buchwa pax eb yin. 45Chuman wal c'u, catu' jix k'ejbi masanil yul yiban k'inal, masanta' c'al yet a las tres. 46Ja' c'al oc yet a las tres tu', jix el yaw Jesús yin ipal: —Elí, Elí, ¿lama sabactani? ẍi Jesús. Chi yal yel oc apnoj: Jaach jin Diosal, Jaach jin Diosal, ¿tzet yuxan chin ja bej can jin txojli? 47Ey jaywan eb ey ec' titu', jix aben tzet jix yal tu', catu' jix yalon eb tu' jaxca ti': —Ja' naj Elías, jun ẍejab Dios, ja' chi yawte jun ti', ẍi eb. 48Ja' yet tu' ey jun yetbi eb jix to lemna oj. Jix bet yaon eytoj jun tzet yetal lababi xol vinagre. Jix yaon oc ẍumuc jun te' a. Jix yaon atoj yin sti' Jesús. 49Ey wan eb jix alon tet naj jaxca ti': —Yil xa sba. Oj kila ta oj jul eytej naj yu Elías tu', ẍi eb. 50Jix el yaw Jesús junel xa yin yel xa yipal, catu' jix cami. 51Ja' yet xa c'al jun txolan tu', catu' jix ey tz'ilna snan an k'ap ey oc smajil oj yul snan stemplo Dios tu'. Jix ẍa' eytej stit tz'ilna sjolom masanta' c'al jix eyol sti'laj. Ey pax jun miman quixcab jix eq'ui. Ey wan ch'en mimej ch'en jix jat can a yu. 52Ey pax ch'en ch'en bey mujan octoj eb camnaj jix jajchai. Yuxan ec'al eb yet xa Dios camnaj xa jix pitzc'u a yetoj smimanil. 53Ja' yet jix pitzc'u a Jesús, catu' jix eltej eb yul ch'en bey mujan eb tu'. Jix to eb bey yul conob Jerusalén. Ja' ton jun conob yet ta' Dios yei. Ec'al ánima jix ilon yin eb. 54Ja' yet jix yaben jun quixcab, c'al wan xa tzet jix yun tu', naj capitán, c'al eb soldado chi teynen Jesús tu', caw jix xiw a eb. Jix yalon eb jaxca ti': —Ja' jun jix cam ti', tol yel caw Sc'aal Dios naj, ẍi eb. 55Ey wan eb ix ix t'anantej naat. Eb ix jix ec' yintaj naj yet ey ec' naj bey Galilea yu yak'le servil naj Jesús yu eb ix. Ja' yet jix tit naj bey Galilea tu', catu' jix tit pax eb ix yetoj. 56Ey oc María Magdalena xol eb ix, yetoj María xutx naj Jacobo yetoj naj José, yetoj pax xutx eb sc'aal naj Zebedeo. 57Ey jun winaj be'om chi yij José, a conob Arimatea. Ja' jun winaj tu', scuywom pax Jesús. Yey c'ualil xa jix apni naj, 58catu' jix octoj naj sc'atan naj Pilato yu sk'anon eytej smimanil Jesús yin culus. Jix yalon naj Pilato tet eb soldado tu' tol chi ak'le tet. 59Catu' jix to naj yi'on eytej smimanil Jesús tu', catu' jix pichon oc yul jun sábana saj yei. 60Ey jun ch'en ch'en jolbil xa, yet naj José yei. C'am to junoj camom xax mujle yul jun ch'en tu'. Ja' tu' jix bet ya octoj smimanil Jesús tu' naj. Jix lawi tu', catu' jix sbalon can oc jun miman ch'en smajil oj, catu' jix to eb. 61Chotan ey María Magdalena yetoj jun xa ix María scawilal ch'en ch'en tu' yet xax yune. 62Ja' yet jun xa c'ual, yet jix lawi sc'ual swa'nen settaj yetal oj sk'anbalne eb yet sábado, jix syamban ey sba eb yaawil yak'omal xaambal tet Dios, c'al eb fariseo, jix apni eb sattaj naj Pilato. 63Jix apni yalon eb jaxca ti': —Mamin yaaw, jix cu na'tej, tol ja yet c'am to chi cam jun lek'ti' tu', jix yal jaxca ti': “Scaabial jin cami, catu' oj jin pitzc'u pax a oj,” ẍi naj, ẍi eb. 64Yuxan, c'am mi cha wak' favor e on. Cha chej to teynele bey jix bet oc can toj smimanil tu', masanta' c'al yet yox c'ual tu'. Ta c'amaj, tala oj yelk'ane eltej smimanil eb scuywom tu'. Jaxa ta' yuna oj, oj yalon eb jaxca ti' xol ánima tol jix pitzc'u a xol eb camnaj. Ta quey tu' oj yute eb jaxca tu', ja' jun tzunan slek'ti'al eb tu', yel xa c'al pena yintaj jun babel lek'ti'al jix yak' jun winaj tu', ẍi eb tet Pilato tu'. 65Catu' jix yalon naj Pilato tu' tet eb jaxca ti': —Ta quey tu' jaxca tu', chi ske' je yi'ontoj soldado titu', yet watx' che teynen yetoj eb, ẍi naj Pilato tet eb. 66Catu' jix to eb tu', jix yi'ontoj eb soldado eb tu' yetoj. Jix steynen ch'en ch'en eb bey jix octoj smimanil Jesús tu'. Jix ya can oc selloal ch'en ch'en ey oc smajil tu'. Ja' eb soldado tu', jix can eb sti' ch'en tu' steyneni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\