1 Kɔrɛnti 1

1Alla ya nde, Pɔli kele ka ma Kirasiti Yisala kilayɛ la. Mabɛ n na kelen nyɔgɛ Sasitɛni, 2ma ye kɛdi kɛ sɛbɛla wole Allala mɔgɛnu ma minnu bi Kɔrɛnti soe burɔ. Alla ya minnu kele ka ma ata mɔgɔ-sɛnimɛnu na wo, minnu lanɛ Yisa Kirasiti la wo, minnu bi duninya kan tinɛ bɛɛ wo, ma ye kɛdi kɛ sɛbɛla wole ma ma Mari Yisa tɔgɔ rɔ. Mata Mari anubɛ anuta Mari le ale la. 3Alamɛ ma Fa Alla anubɛ Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ ya hinɛ anubɛ yisi-kimɛ di wo ma. 4N bi baraka birala ma Fa Alla ye tuma-wo-tuma ka a tɛgɛ wole ma. Alla ya ata hinɛ yira wo la Kirasiti Yisa baraka rɔ. 5Yisa Kirasiti ya a ma, wo ara ma-a-la ko-nyimɛ-bɛɛ rɔ. Ado a ya sɛnbɛ di wo ma ka ata kumɛ lake. A ya lɔnnɛ fanan di wo ma a wara-koe rɔ. 6Alla ya a ma, Kirasitita kumɛ siginɛ wo yisi rɔ a nya bɛrɛbɛrɛ-wɛ ma. 7Wo le ya a to, wo tenbi Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ makɔnɔna ko a ni na duninya kɛ rɔ tun, wo sa dasala duwa kelen bɛrɛn na. 8A si wo mara alako fɛɛ kana taran wola dɛnkɛninyɛ la, ha ma Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ wa na tumɛ min. 9Alla, lanaya-tigi le. Ale le ya wo kele ka a ma, wobɛ ala dan Yisa ni ta-nyɔgɔnyɛ kɛ wo nyɔgɔn fɛ, ma Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ kɔni. 10N na kelen nyɔgɛnu, wo yandi, n bi wo madiyala ma Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ tɔgɛ rɔ ko wo dama ni sɔn wo nyɔgɔnna kumɛ ma. Dan-nafarɛ kana taran wo tɛma. Wo ni to kan kelen, miriya kelen anubɛ sɔn kelen tɔ feu! 11Ado n na kelen nyɔgɛnu, Kaloyela mɔgɛ donu bara a lagbɛ n ye ko sɔsɔlɛ ye wo tɛma tolon! 12N bi min ma, wo le kɛ la. Wo sa kan kelen tɔ. Mɔgɔ kelen ko, “Nde ye Pɔli le fɛ.” Mɔgɔ gbɛrɛ ko, “Nde ye Apalasi le fɛ.” Dogbɛrɛ ko, “Nde ye Pita le fɛ.” Dogbɛrɛ fanan ko, “Nde ye Kirasiti le fɛ.” 13Kirasiti, kelen de! A farani ma. Ado nde, Pɔli ma faga kɔlɔma ma wo ye nun. Wo ma batasi ka ma nde, Pɔlita karan dannu na. 14N bi baraka birala Alla ye ko n ma wo do-wo-do batasi nyɔ fɔ Karisipa anubɛ Keyasi. 15Nba, mɔgɔ wo mɔgɔ ti ke a fɔla worɔ ko wo batasira ka ma ndela karan dan la. ( 16Ado n ya Sɛtɛfanasi anubɛ ala denbayɛ fanan batasi nun. Kɔnɔ ni n bara do batasi tun wonu kɔma, n hɛnkili ma to wonu ko.) 17Kirasiti ma n sɔ batasi koe la. A ya n sɔ kibara-nyimɛ fɔ koe la. Ado n sa kibara-nyimɛ wo fɔla darɔ-diyɛ anubɛ hadama danta hɛnkilimayɛ la. Ni n ya wo ma, Kirasitita sayɛ ma mɔnɛ bɔ worɔ. 18Minnu bi nala halakila, yuwaya-kumɛ le Kirasiti faga koe la kɔlɔma ma wonu yala. Kɔnɔ male minnu bi nala kisila, Allata sɛnbɛ mayiranɛ le wo la male yala. 19Ado a sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ ko, “N si hɛnkilimɛla hɛnkili tinya ka mɔgɔ-karannɛnuta lɔnnɛ ma fuyi la.” 20Nba, hɛnkilimɛnu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu anubɛ sɔsɔli-sala-wɛnu, wonu bi kama? Alla ara a lagbɛ ko duninya kɛ hɛnkilimayɛ, yuwaya-koe le wo la! 21Alla ya a hɛnkili-wɛ lawɔli. A ya a ma, mɔgɛnu ti ke a lɔnna hadama danta hɛnkilimayɛ rɔ. Kɔnɔ Alla-lɔnbɛlɛnu bi min kelela yuwaya-kumɛ, male ye wo le kawandili bɔla. Ado Alla le ya a latɛgɛ ko minnu si na dɛnkɛninya Yisa ma, wonu denu si kisi yuwaya-kumɛ wonu fɛ. 22Yahudiyanu bi kabana-ko-wɔlɛnu yen tinɛ. Yahudiya ma minnu na, wonu bi mɔgɔya-hɛnkili nyini tinɛ. 23Kɔnɔ Kirasiti gbangban koe kɔlɔma ma, male ye wo le dɔrɔn fɔ tinɛ. Yahudiyanuna tanama koe le wo la. Yuwaya-koe le wo la sibolo gbɛrɛ wonu yala. 24Kɔnɔ Alla ara male minnu kele, a mara Yahudiya la wo, a mara sibolo gbɛrɛ la wo, Allata sɛnbɛ anubɛ ata hɛnkili le ale Kirasiti la. 25Ado Allata yuwaya-hɛnkili kolo mɔgɛnuta hɛnkili-wɛ ko. Allala sɛnbɛbɔninyɛ kolo mɔgɛnuta sɛnbɛ-belebele-wɛ ko. 26N na kelen nyɔgɛnu, Alla ya wo kele tumɛ min, wo ye nya min nun, wo ni wo yili to wo ko. Iko hadama dan si fan dan nya min, a hɛnkilima wo, a mɔgɔ-ba wo, a kun tigi wo, wonu ma siya wo tɛma nun. 27Duninya si min lɔn yuwaya-koe la, Alla ya a lawuli a ma serr, ka wo le yabɔ alako a ni hɛnkilimɛnu namiliya wonu fɛ. Duninya ye a mirila min ma ko sɛnbɛ sa a bolo, Alla ya wo le yabɔ alako a ni mɔgɔ-sɛnbɛmɛnu namiliya. 28Duninya ye yoola min ma ka a bɔrɔbɔ ko fen ma, Alla ya wo le yabɔ. A ya wo yabɔ alako duninya ya min lɔn ko-wɛ la, a ni wo ma fuyi la. 29Wo kɔrɛ le ko hali mɔgɔ-den-kelen ti ke a nyɛrɛ matɔgɔla Alla yala. 30Alla ara mabɛ Yisa Kirasiti ma kelen na. Kirasiti baraka rɔ, Alla ara ata hɛnkilimaya-bɛrɛ yira ma la. Ma ara telen Alla ye wo le fɛ. Ado ma ara ma Allata mɔgɛnu na wo le fɛ. Ma ara sɛninya wo le fɛ. Ma ara hɔrɔya wo le fanan fɛ. 31Iko a sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ nya min ko, “Ni min bi a nyɛrɛ matɔgɔla, Mari ara min kɛ a ye, a ni to wo le fɔla mɔgɛnu ye.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\