1 Yɔni 2

1N diyana-dannu, n bi kɛ sɛbɛla wo ma alako wo kana hakɛ kɛ kɔnɔ ni wo do ya hakɛ kɛ, Yisa Kirasiti ye ma bolo. Mɔgɔ-latelennɛ le ale Yisa wo la min bi ma Fa Alla matarala mala ko la. 2Ado Kirasiti nyɛrɛ mara sarakɛ la min ya ma hakɛnu makoto. Male dɔrɔnta hakɛ ma, fɔ mɔgɛ bɛɛtɛ. 3Ni ma ya Allala tɔnnu bira, ma ara la a la worɔ ko ma ya ale lɔn! 4Kɔnɔ ni mɔgɛ do ko a ya Alla lɔn kɔnɔ a sa ata tɔn birala, foninya-fɔlɛ le mɔgɛ wo la. Tonya sa a bolo. 5Ni min bi Allala kumɛ birala, mɔgɛ le wo la minna keninteyɛ ara kanbali Alla wara la. Ni min ko a tonɛ Alla rɔ tuma-wo-tuma, fɔ a ni ko ladan iko Yisa Kirasiti ya a ma nya min. Ma si a lɔn wo le fɛ ko ma ye Alla rɔ. 7N diyana-mɔgɛnu, n bi tɔn min sɛbɛla wo ma kɛ la, a kura ma. Tɔn-kɔrɔ-kɔrɔmɛ le wo la min bi wo bolo kebi fɔlɔfɔlɔ. Karan le wo la, wo ara min namɔɛn nun. 8Hali wo, n bi tɔn-kurɛ do sɛbɛla fanan. Tonya-karan wo si yen wobɛ Kirasiti rɔ. Ado pinpi ye nala tenbila ka ban. Wan-bɛrɛ ye bɔla le kaka. 9Ni min ko a ye waan rɔ kɔnɔ hali wo, gboyanayɛ ye anubɛ a na kelen nyɔgɛ do tɛma, wo tigi ye pinpi le tɔ ha kaka. 10Ni min bi a na kelen nyɔgɛ kenina, wo tigi ye waan rɔ. Nba, fenfen sa ale nyɛrɛ rɔ min si mɔgɔ-gbɛrɛkɛ ladon hakɛ rɔ. 11Kɔnɔ ni gboyanayɛ ye anubɛ a na kelen nyɔgɔn tɛma, wo tigi ye pinpi rɔ. A ye tagamana pinpi rɔ. A ma a ta-tinɛ lɔn hali, bawo pinpi ara a fiyonya. 12N diyana-dannu, n bi do sɛbɛla wo ma bawo wo hakɛ ma ara koto Kirasiti tɔgɛla ko la. 13N fanu, n bi do sɛbɛla wo ma bawo wo ya Alla lɔn min bi nyɔ kebi fɔlɔfɔlɔ. Fonikenu, n bi do sɛbɛla wo ma bawo wo ara Setanɛ nɔ. 14Nna dannu, n bi do sɛbɛla wo ma bawo wo ya ma Fa Alla lɔn. N fanu, n bi do sɛbɛla wo ma bawo wo ya ale lɔn min bi nyɔ kebi fɔlɔfɔlɔ. Fonikenu, n bi do sɛbɛla wo ma bawo sɛnbɛ ye wole bolo. Allala kumɛ siginɛ wo yisi rɔ. Ado wo ara Setanɛ nɔ. 15Wo kana duninya keni, anubɛ fan minnu bi duninya rɔ. Ni wo ya duninya keni, ma Fa Alla keni-ko sa wo yisi rɔ worɔ. 16Fɛrɛ-bɔnku-nata wo, mɔgɛnu yɛ si bɔ min na wo, min sɔgɛ si mɔgɛ bira wo, anubɛ fenfen min bi duninya kɛ rɔ, kɛ fenfen ma bɔ ma Fa Alla bolo. Mɔgɛnu wasinɛ wonuna ko la. Duninyatɛ le kɛ bɛɛ la. 17Duninya anubɛ fan min bɛɛ ye a rɔ, min sɔgɛ si mɔgɔ bira, wonu bi tenbila le. Kɔnɔ ale min bi Alla diyana koe kɛla, wo ye tola le habadan! 18Nna dannu, tele-laban-lunyɛ ara gbɛrɛn! A fɔra wo ye ko Kirasiti-yogo-finma-wɛ wo si na. Nba, Kirasiti yogo siyaman bara ban bɔla gbɛ rɔ hali kaka. Woletɔ ma ya a lɔn ko tele-laban-lunyɛ ara gbɛrɛn. 19Mɔgɔ-yogomɛ kɛnu bi ma kurun tɔ nun kɔnɔ anu bɔra ma fɛ. Ni mala mɔgɔ-bɛrɛbɛrɛ le anu na nun, anu si to ma fɛ nun. Kɔnɔ anu bɔra ma fɛ min kɛ, a ara bɔ gbɛ rɔ worɔ ko anu fenfen sa ma kurun tɔ tun. 20Kɔnɔ Kirasiti ara ata Ni Sɛnimɛ labɔn wole kuma nun. Woletɔ wo dama ara tonyɛ lɔn. 21Ka a fɔ ko n bi kɛdi sɛbɛla wo ma bawo wo ma tonyɛ lɔn, wo ma de! N bi wo mala le bawo wo ya tonyɛ lɔn. Ado wo ya a lɔn fanan ko foninyɛ ti bɔ tonyɛ rɔ muk! 22Foninya-fɔlɛ ye yon na? Min bi a fɔla Yisa ma ko Allala-Mɔgɔ-Yabɔni ma, ale Kirasiti-yogo-finma-wɛ le wo tigi la. Foninya-fɔlɛ le wo la. Wo tigi ye a banna ma Fa Alla anubɛ ala den Yisa la. 23Ado min bi a banna Allala dan la, wo tigi ye a banna ma Fa Alla fanan na. Min bi Allala dan rabirala, ma Fa Alla fanan bi wo tigi bolo. 24Wo ya karan min namɔɛn fɔlɔ, wo kana nyina wo ko. Wo ni a mara wo yisi rɔ gben! Wo ya min namɔɛn fɔlɔ, ni wo tora wo yisi rɔ, wo si to Allala dan anubɛ a Fa rɔ worɔ tuma-wo-tuma. 25Kirasiti nyɛrɛ ya lanyiri min kiri ma ye, wo le kɛ la. A ko a si habadan-nimayɛ di ma ma. 26Minnu bi anu tayala ka wo yanfa, n bi kɛdi kɛ sɛbɛla wonu ma wonuna ko la. 27Kirasiti ara ata Niyi labɔn wole kuma. Fananta ala Niyi ye wo rɔ wo mako sa karan-mɔgɔ la tun. Ado ata Ni Sɛnimɛ ye wo karanna koe bɛɛ la. A ye karan min kɛla, tonyɛ le, foninya ma de! Wo ni ata Ni Sɛnimɛla karan bira worɔ iko a ya wo karan nya min ko wo ni to Kirasiti rɔ. 28Ɔnde, n diyana-dannu, wo ni to ale rɔ. Woletɔ a wa bɔ gbɛ rɔ tumɛ min, ma si fa yisi-latɛgɛ la. A wa na wo tele rɔ, ma ti ma dogon a ma miliyɛ bolo. 29Wo hɛnkili ni to kɛ ko. Kirasiti, mɔgɔ-latelennɛ le. Wo ni a lɔn worɔ ko min bɛɛ si ko-latelennɛ kɛ, Allata dan le wo tigi la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\