1 Yɔni 3

1Ma Fa Alla ara ma keni nya min, wo mafɛlɛn! Ala keninteyɛ kolo kati! A kolo ha, a ara ma kele ko ata dannu. Ado male le wo la serr! Wo le wara a ma, duninya ma male lɔn bawo a ma Alla fɔlɔn lɔn. 2N diyana-mɔgɛnu, Allala dan le male la kaka kɔnɔ ma si na ma nya min, wo ma bɔ gbɛ rɔ wɛ. Kɔnɔ ma ya kɛ le dɔrɔn lɔn, Kirasiti wa bɔ gbɛ rɔ tumɛ min, ma si ma iko ale ye nya min bawo ma si a yen de iko a ye nya min, yɔ! 3Yigi kɛ ye mɔgɛ min bɛɛ bolo, wo tigi si a nyɛrɛ sɛninyanɛ mara iko Kirasiti sɛninyanɛ nya min. 4Min ba hakɛ kɛ, wo yilikinɛ Allala tɔn-tinya-koe rɔ ado min bi Allala tɔn tinyana, wo ye hakɛ le kun na. 5Iko wo ya a lɔn nya min, Kirasiti bɔra gbɛ rɔ alako a ni ma hakɛ bɔ ma ma. Ado ale nyɛrɛ ma hakɛ kɛ mumɛ! 6Minnubɛ Kirasiti ye kan kelen tɔ, wonu ti to hakɛ kɛla. Kɔnɔ minnu bi tola hakɛ kɛla, wonu ma Kirasitila ko nya-yen hali! Ado anu ma a lɔn defan! 7N diyana-dannu, wo kana sɔn, mɔgɔ ni wo yanfa! Minnu bi ko-latelennɛ kɛla, mɔgɔ-nyimɛ le wonu na iko Kirasiti ye nya min. 8Ni min bi tola hakɛ kɛla, Setanɛta mɔgɛ le wo tigi la bawo Setanɛ ye hakɛ kɛla kebi fɔlɔfɔlɔ. Allala den Yisa bɔra gbɛ rɔ alako a ni Setanɛta kɛwɔlɛnu tinya feu! 9Allala dan ye minnu na, wonu ti to hakɛ kɛla bawo Alla sɔn ye wonu bolo. Ado anu Fa ye Alla la min kɛ, anu ti ke tola hakɛ kɛla worɔ. 10Nba, dan-nafarɛ-bɛrɛ ye Allala dannu anubɛ Setanɛla dannu tɛma. Minnu ti ko-latelennɛ kɛ wo, minnu ti a na kelen nyɔgɛ keni wo, Allala den ma wonu na. 11Wo ya karan min bara koe namɔɛn kebi fɔlɔfɔlɔ, wo le kɛ la -- ma ni ma nyɔgɔn keni wona. 12Ma kana ma iko Ken min ya a dɔgɛ faga. Setanɛtɛ le Ken wo la. A mara kama, Ken ya a dɔgɛ faga? A ya wo faga bawo ale ma ko-latelennɛ kɛ muk! Kɔnɔ a dɔgɛ ya min ma, wo telenta. 13Woletɔ n na kelen nyɔgɛnu, ni wo gboyara Alla-lɔnbɛlɛnu ye, wo kana kawa. 14Ma ya a lɔn ko ma ara bɔ sayɛ rɔ ka don nimayɛ rɔ bawo ma ara ma na kelen nyɔgɛnu keni. Ni keninteyɛ sa minnu tɔ, wonu bi saya-sɛnbɛ kɔrɔ ha kaka. 15Ni min na kelen nyɔgɛ gboyara a ye, mɔgɔ-fagalɛ le wo tigi la. Ado habadan-nimaya sa mɔgɔ-fagalɛ bolo iko wo ya a lɔn nya min. 16Ma ya keninteya-bɛrɛ lɔn kɛ le fɛ ko Kirasiti ya a niyi ni malela ko la. Male fanan ni ma niyi ni ma na kelen nyɔgɛnuna ko la. 17Ni nɔnfuli ye mɔgɛ do bolo, a ni a yen ko a na kelen nyɔgɛ makoe ye fan do la kɔnɔ a ma kinikini a ma, wo si a fɔ kama ko Allala keninteyɛ ye a yisi rɔ? 18N diyana-dannu, ma nyɔgɔn-keni-koe kɛ kana ma kuma gbansan dɔrɔn na. A ni ma keni-bɛrɛ la min si a nyɛrɛ mayira kɛwɔlɛnu tɔ. 19Wo le si a ma, ma si a lɔn ko ma ye tonyɛ rɔ. Ado ma yisi-latɛgɛnɛ si taran Alla yakɔrɔ fanan, 20hali ma sɔndɔmɛ ya a fɔ ma ye ko ma ma ko-telenni kɛ bawo Alla kolo ma sɔndɔmɛ ko. Ado Alla ya koe bɛɛ lɔn. 21Woletɔ n diyana-mɔgɛnu, ni ma sɔndɔmɛ ma a fɔ ma ye ko ma ya ko tinya, ma wa sɔ Alla yakɔrɔ wati min, ma yisi ti gbala. 22Ma wa Alla manyinika min na, ma si wo sɔrɔn bawo ma ye ala tɔnnu birala ka a diyana koenu ma. 23Alla ya tɔn minnu di ma ma, wo le kɛnu na -- ma ni dɛnkɛninya ala den Yisa Kirasiti tɔgɛ ma ka ma nyɔgɔn keni iko Kirasiti ya a fɔ ma ye nya min. 24Min ba Allala tɔnnu bira, wo ye Alla le tɔ. Alla ye ale fanan tɔ. Nba, ma ya a lɔn kɛ le fɛ ko Alla ye male rɔ. Ma ya wo lɔn bawo a ara ata Ni Sɛnimɛ di ma ma nun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\