1 Yɔni 5

1Min lanɛ a la ko Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ le Yisa la, Allala dan le wo tigi la. Ma Fa Alla di min ye, ma Fa Allala dan di wo fanan ye. 2Ma ya a lɔn ko ma ara Allala dan keni kɛ le fɛ bawo ma ye Alla kenina ka ata tɔnnu bira. 3Ka Alla keni, wo le ko ma ni ala tɔnnu bira. Ado ala tɔn-bira-koe ma gbɛlɛ ma kuma 4bawo Allala dan bɛɛ si ke duninya nɔla. Ma si duninya nɔ mala dɛnkɛninyɛ le fɛ. 5Yon si ke duninya nɔla? Fɔ wonu dɔrɔn minnu lanɛ a la ko Yisa, Allala dan le. 6Yisa Kirasiti nara yi anubɛ yele le fɛ. A ma na yi gbansan fɛ fɔ a filɛ bɛɛ, yi wo, yele wo. Ata Ni Sɛnimɛ nyɛrɛ ye a mayirala ko tonyɛ le kɛ la bawo ata Ni Sɛnimɛ, tonyɛ le. 7Ado sereya sawa ye nyɔ -- 8Allata Ni Sɛnimɛ wo, yi wo, anubɛ yele. A sawɛ bɛɛ, kan kelen. 9Ni ma lanɛ mɔgɔna-sereyɛ la, nfenna ma ti la Allala sereyɛ la? Wo kolo mɔgɛnutɛ ko. Ado Alla ara ban sereyɛ bɔla ala danla ko la. 10Woletɔ ni min lanɛ Allala dan la, sereyɛ kɛ ye wo bolo a yisi rɔ. Kɔnɔ min ma la Alla la, wo ara Alla ma foninya-fɔlɛ la bawo Alla ara sereyɛ min bɔ ata danla ko la, a ma la wo la. 11Wo sereyɛ le kɛ la ko Alla ara habadan-nimayɛ di male ma. Ado mala nimayɛ kɛ ye ala dan, Yisa bolo. 12Allata dan ye min bolo, nimayɛ kɛ ye wo bolo. Allata dan sa min bolo, nimaya sa wo tigi bolo. 13N bi kɛ sɛbɛla wo ma alako wo ni a lɔn ko habadan-nimayɛ ye wo bolo, wole min bara dɛnkɛninya Allala dan, Yisa ma kɔni. 14Wo le ya a to, yisi-latɛgɛ ye ma bolo Alla yala ko ni ma ya a matara fenfenna ko la, ale sako ye min na, a si ma kan lamɔɛn. 15Ado ma wa a matara tuma-wo-tuma, a ye ma kan lamɔɛnna. Ma ya a lɔn ko tonyɛ le kɛ la. Ma ya a lɔn fanan ko ma wa a matara min na, a ara ban wo dila ma ma. 16Min ba a na kelen nyɔgɛ yen hakɛ kɛla, min ti a ma, a ni foo habadan-nimayɛ la, a ni Alla madiya mɔgɛ wo ye. Alla si niyi di hakɛ tigi wo ma. Minta hakɛ ti a ma, a ni foo habadan-nimayɛ la, n bi wonu denu ma. Kɔnɔ hakɛ do ye nyɔ min si a ma, a ni foo habadan-nimayɛ la. N ma a fɔ ko wo ni Alla madiya wola ko la. 17Koe min bɛɛ ma telen, hakɛ le wo la kɔnɔ hakɛ do ye nyɔ min si a ma, a ni foo habadan-nimayɛ la. 18Ma ya a lɔn ko Allala den bɛrɛ ye minnu na, wonu fenfen ti to hakɛ kɛla bawo Allala dan ye anu kandanna. Setanɛ ti ke anu madumala. 19Ma ya a lɔn fanan ko Allatɛ le male la kɔnɔ duninya bɛɛ ye Setanɛta sɛnbɛ kɔrɔ. 20Min tugunnɛ wo la, ma ya a lɔn ko Allala dan ara na nun ado a ara hɛnkili di ma ma alako ma ni Alla-bɛrɛ lɔn. Wo ara a yira ko mabɛ Alla anubɛ ala den Yisa Kirasiti min bi Allayɛ la, ma ara tugun ma nyɔgɔn na ka to ko kelen tɔ. Habadan-nimayɛ le ale la fanan. 21Woletɔ n diyana-dannu, wo ni wo nyɛrɛ matanka bɛsi-kɔ-koe ma!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\