1 Pita 4

1Kirasiti fɛrɛ-bɔnkɛ tɔrɔta a ma min kɛ, woletɔ wole fanan ni wo sɛbɛ don miriya kelan wo ma bawo ni min fɛrɛ-bɔnkɛ tɔrɔta, wonubɛ hakɛ ti taran kila kelen fɛ. 2Nba, ka a dabira bi ma, ha ka a sigi wo siyi toe la, wo ni to Alla sako kɛla. Wo kana to wo diyana koenu dɔrɔn kɛla. 3Ado wo ara wati min kɛ fɔlɔ nun Alla-batobɛlɛnuta koenu kɛ tinɛ, wo ara a bɔ. Nyɛrɛ-latinya-koe wo, nata wo, gbɛɛ-minyɛ wo, kisimiriya-koe wo, yabatoyɛ wo, bɛsi-kɔ-koe wo, wo ya wola siyi duni wonu denu kɛ tinɛ nun. 4Nba, kaka Alla-batobɛlɛnu bara kawa bawo wo sa kofula anu ma tun kisimiriya sufa wonu tɔ. Woletɔ anu bi wo lafɛyala. 5Kɔnɔ anu fanan si anu dantɛgɛ Alla ye. Ado ale le si kɛndɛwaganu anubɛ furinu kiti tɛgɛ. 6Wo le ya a ma, Kirasitita kibara-nyimɛ lakera mɔgɔ-faganɛnu fanan ma nun. Wo mara bawo anu bi anu kɛndɛ la tumɛ min, Alla ara anu kiti iko a si mɔgɛ bɛɛ kiti nya min. A sɔgɛ ye Alla la nun ka fɛrɛ di anu ma alako anu ni taran anu niyi la ale fɛ. 7Koe bɛɛ ban tumɛ ara gbɛrɛn. Wo ni wo nyɛrɛ mara ka wo yɛ lakalan, woletɔ wo si ke ka Alla matara a kilɛ fɛ. 8Min tenbira wo bɛɛ la, wo ni wo nyɔgɔn keni bɛrɛkɛ, bawo keninteyɛ ye hakɛ siyaman yamatogonna. 9Wo ni wo nyɔgɔn yiya, ado yisi-magboyɛ kana taran a rɔ. 10Alla ara sanbɛ di wo kelen-kelennamɛ-bɛɛ ma wo nyɔgɔn-dɛnbɛn-koe le la. Wo ni wo ma iko Allata sanba-marala-nyimɛnu si a ma nya min. 11Ni min bi kawandili bɔla, wo ni kuma iko a kakɛn, Allala kawandili-bɔlɛ ni kuma nya min. Ni min bi wɔli gbɛrɛkɛ kɛla, wo tigi ni wɔli a sɛnbɛ la iko Alla ya a di a ma nya min. Woletɔ bɛɛ si Alla tanto koe bɛɛla ko la Yisa Kirasiti baraka rɔ, minta ye gbiliyɛ anubɛ sɛnbɛ la habadan! Amina. 12N diyana-mɔgɛnu, wo ye tɔrɔya-belebele min sɔrɔnna kɔrɔbɔlɛ rɔ, wo kana kawa wola ko la. Ko-kura ma wo la iko min nyɔgɔn ma duri kɛla. 13Kɔnɔ wo ni sewa ko wo ye tɔrɔyɛ sɔrɔnna Kirasiti le fɛ. Wo si a ma, ala gbiliyɛ wa bɔ gbɛ rɔ tumɛ min, wole bɛrɛn si fa sewɛ la wulɔn. 14Ni anu ya wo manyini bawo Kirasitila mɔgɛ le wo la, mɔgɔ-sewanɛ le wo la worɔ. Wo kɔrɛ le ko Allala Ni Sɛnimɛ min gbiliyanɛ, wo ara wo yigi sa wo kuma. 15Kɔnɔ ni wo mara mɔgɔ-fagalɛ la, ni wo ma, kankan, ni wo ma, ko-yogoma-kɛlɛ, ni wo fanan ma, nafigi, anu ba wo tɔrɔ, wo ara wo bɛrɛmɛ sɔrɔn. 16Kɔnɔ ni anu bara wo tɔrɔ bawo dɛnkɛninya-mɔgɔ le wole la, wo kana miliya wola ko la. Wo ni baraka bira Alla ye ko Kirasiti tɔgɛ sanɛ wole kuma. 17Kiti-tɛgɛ-dabira-wati ara ke. Nba, Alla si ala mɔgɛnu fɔlɔn kiti. Ni kiti gbɛlɛ da si bira male le ma, a laban si ma kama worɔ wonu kuma minnu ma Allala kibara-nyimɛ bira? 18Iko a sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ nya min ko, “Ni mɔgɔ-nyimɛ kisi-koe gbɛlɛ, Alla-lɔnbɛlɛnu anubɛ hakɛ-tiginu si ma kama worɔ?” 19Woletɔ minnu bi tɔrɔla iko Alla sako ye nya min anu bolo, wonu ni anu nyɛrɛ kerifa anu Dali Mari la fasai! Anu ni to kɛwɔli-nyimɛ kɛla Alla ye min bi ala lanyiri tola a gbɛ rɔ tuma-wo-tuma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\