1 Timoti 1

1Nde, Pɔli le ye kɛdi kɛ sɛbɛla, Kirasiti Yisala kilayɛ kɔni. Ma kisilɛ Alla le ya n sɔ ko n ni wɔlɛ kɛ ma. Ado ma yigi sanɛ ale Yisa Kirasiti kuma. 2N bi kɛdi kɛ latala ile Timoti ma. I manɛ iko n nyɛrɛta dan dɛnkɛninyɛ kilɛ fɛ. Ma Fa Alla anubɛ ma Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ ni hinɛ anubɛ kinikinɛ anubɛ yisi-kimɛ di i ma. 3N bi a fɛ, i ni to Ɛfɛsa soe burɔ iko n ya i madiya nya min wo tumɛ n bi tala Masidoniya nyamanɛ rɔ. Mɔgɛ donu bi mɔgɛnu karanna foninya-dinanu ma nyɔ. A fɔ anu ye ko anu ni fara wo la. 4Anu ni fara benba-namu anubɛ benba-tɔgɔ-siyaman-ratɛgɛ-koe la bawo wonu si sɔsɔlɛ dɔrɔn nawuli anu tɛma. Mɔgɛ si kisi nya min, wonu ta ti gbɛ mɔgɛ ye wonu fɛ. Ado mɔgɛnu ti kisi dɛnkɛninyɛ kɔma. 5Min ya a ma, n bi kɛ fɔla alako keninteya bɛrɛ ni sabati wo yisi rɔ. Wo ye bɔla yisi-sɛnimɛ anubɛ sɔndɔma-nyimɛ anubɛ dɛnkɛninya-bɛrɛ le tɔ. 6Mɔgɛ donu bara yɛlɛma ka kilɛ kɛ boloka. Anu burunta kuntanya-kumɛnu fɔla. 7Anu bi a fɛ ka ma Musata tɔn-karan-mɔgɛnu na kɔnɔ anu nyɛrɛ ye kumɛ minnu fɔla ka sɔsɔli kɛ minna ko la, anu ma wonu nya-lɔn defan! 8Ma ya a lɔn ko ni mɔgɛnu ya Musata tɔn lawɔli a kilɛ fɛ, wo kin. 9Tɔn wonu ma sigi mɔgɔ-nyimɛnuna ko la iko i ya a lɔn nya min. Tɔn wonu sanɛ tɔn-tinyanɛnu anubɛ ko-yogoma-kɛlɛnuna ko la. Alla-lɔnbɛlɛnu wo, hakɛ-tiginu wo, dina-birabɛlɛnu wo, Alla-lafɛyalɛnu wo, minnu ya anu sɔrɔnnɛnu faga wo, mɔgɔ-gbɛrɛ-fagalɛnu wo, 10yɛlannu wo, kei-maki-keinu wo, yɔɔn-mayiralɛnu wo, foninya-fɔlɛnu wo, foninya-sereya-bɔlɛnu wo, anubɛ ko-wo-ko min si tonya-karan masɔsɔ, tɔn kɛ sɛbɛnɛ wonu denu ye. 11N bi kibara-nyimɛ min nakela mɔgɛnu ma, tonya-karan wo si taran wo rɔ. Ado a kerifanɛ nde le la. Alla min gbiliyanɛ, duwɛ ye bɔla min bolo kɔni, kibara-nyimɛ kɛ bɔnɛ wo le bolo. 12N bi baraka birala ma Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ ye min bara sɛnbɛ di n ma ata wɔlɛla ko la. N bi baraka birala a ye bawo a ara a miri nde ma ko n bɛnnɛ ka ata wɔlɛ kɛ katarala a ara n sɔ ata wɔlɛ kɛ min na. 13N bara kuma-yogomɛ fɔ Alla ma nun ka ala mɔgɛnu kɛlɛ hali ka wunduyogoyɛ sigi anu na. Kɔnɔ Alla kinikinita n ma bawo n ya wo bɛɛ kɛ dɛnkɛninyabɛlitayɛ le tɔ. Hali n bi min kɛla nun, n ma wo lɔn. 14Ma Mari Yisa ya ala hina-waranɛ labɔn n kuma ka dɛnkɛninyɛ anubɛ diyanayɛ di n ma. Ado matɛ le wonu na Yisa Kirasiti baraka rɔ. 15A bɛnnɛ, bɛɛ ni la kuma kelen pe kɛ la ka a bira gben, ko, “Yisa Kirasiti nara duninya rɔ alako hakɛ-tiginu ni kisi,” tonya-kumɛ le wo la. Ado nde ya hakɛ kɛ ka tenbi bɛɛ la. 16Alla kinikinita nde ma min kɛ, a ye nyinina ka a yira ko Yisa Kirasiti ya a munyu n kɔrɔ nya min, wo si a ma, minnu bɛɛsi lara a la, a ni a munyu wonu fanan kɔrɔ. Nde min mara hakɛ-tiginuna mansɛ la, a ya n ma misalɛ la bɛɛ ye alako mɔgɛnu si dɛnkɛninya a ma nya min ka habadan-nimayɛ sɔrɔn. 17Alla min ti faga ado a ti yen, ado a ye nyɔ tolon, alamɛ bonya anubɛ gbiliyɛ dira ale kelen pe ma! Amina! 18Nna den Timoti, i yili ni to wɔlɔyiya-kumɛ wonu ko min fɔra ila ko la kebi fɔlɔ. I tenbi kɛlɛ-nyimɛ kɛla Alla ye, kumɛ wonu ni ma ila kɛlɛ-kɛ-fannu na. 19I ni ila dɛnkɛninyɛ anubɛ i sɔndɔma-nyimɛ mara a kin na! Mɔgɛ donu ya anu sɔndɔma-nyimɛ to ka fɛɛ sa anuna dɛnkɛninyɛ la. 20Wo do le Haimɛneyasi anubɛ Alɛsanda la, n bara minnu nadon Setanɛta sɛnbɛ kɔrɔ. N ya wo ma alako anu ni fara kuma-yogoma-fɔɛ la Alla ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\