2 Kɔrɛnti 1

1Nde, Pɔli le ye kɛdi kɛ sɛbɛla wo ma. N mara Kirasiti Yisala kilayɛ la bawo wo diyara Alla ye. Mabɛ ma na kelen nyɔgɛ Timoti le ya kɛdi kɛ sɛbɛ. Ma ya kɛdi kɛ lata Allala chɔchi mɔgɛnu ma minnu nadɛnnɛ Kɔrɛnti soe burɔ anubɛ Allala mɔgɛ min bɛɛ ye Akeya nyamanɛ rɔ. 2Alamɛ ma Fa Alla anubɛ Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ ni hinɛ yira wo la ka yisi-kimɛ di wo ma. 3Ma si baraka bira ma Mari Yisa Kirasiti Fa Alla ye. Ale le male fanan Fa la min kinikininɛ ma ma, ado ladiyɛ bɛɛ ye bɔla Alla le bolo! 4A ye ma dɛnbɛna mala tɔrɔyɛ bɛɛ rɔ, woletɔ male fanan si ke donu madɛnbɛna minnu bi tɔrɔyɛ-su-bɛɛ rɔ. Ma si ke anu dɛnbɛna wo dɛnbɛni su la, male nyɛrɛ ara min sɔrɔn Alla bolo. 5Iko Kirasiti ya tɔrɔya dan natenbinɛ min bɛɛ kɛ mala ko la, ma ya dɛnbɛnɛ sɔrɔn Alla bolo ka a tɛgɛ Kirasiti ma wo nya na le. 6Ma wa tɔrɔyɛ sɔrɔn tuma-wo-tuma, wo si na dɛnbɛn-koe anubɛ kisi-koe la wo ye. Ni male ya dɛnbɛnɛ sɔrɔn, wole fanan ara dɛnbɛnɛ sɔrɔn wo fɛ. Wo si sɛnbɛ di wo ma alako wo si wo munyu wola tɔrɔyɛnu kɔrɔ nya min iko male fanan ya ma munyu tɔrɔya su min kɔrɔ nun. 7Woletɔ ma yigi ma tɛgɛ wola ko la mumɛ! Ma ya a lɔn ko wo ye tɔrɔyɛ sɔrɔnna nya min, wo si dɛnbɛnɛ fanan sɔrɔn wo nya na le Alla bolo iko male. 8Nba, n na kelen nyɔgɛnu, ma ya tɔrɔyɛ min sɔrɔn Esiya nyamanɛ rɔ, ma ye a fɛ ka wo lalɔn wo la. Dunɛ minnu sara ma kuma, wonu kolo, ado anu gbili. Ma yigi bɛɛ tɛgɛra ko ma ti to ma niyi la. 9Ma ya ma miri ko sayɛ la ara tɛgɛ ma ma. Kɔnɔ wo mara alako ma kana la ma nyɛrɛ la fɔ Alla min bi furinu nawulila. 10A ya ma kisi saya-masiba-wɛ su wo ma. Ado a si to ma kisila. Wo ye ma dɛnbɛna wola madiyalɛnu tɔ tumɛ min, ma ara ban ma yigi sala a kuma ko a si ma kisi tun. Mɔgɔ siyaman bi anu kan nabɔla Alla ma ka baraka bira a ye mala ko la. Ado Alla si wonu yabi ka duwɛ layigi ma kuma. 12Ma wasinɛ minna ko la, wo le kɛ la. Ma sɔndɔmɛ ye ma sere la ko mala tagama-nya duninya kɛ rɔ, katarala wole wara la, ma ya wo bɛɛ kɛ Allala hinɛ le baraka rɔ. A ma kɛ mɔgɔya-hɛnkili fɛ. Alla le ya a ma, ma ma ko-wo-ko dogon wo ma. Ma ya tonyɛ fɔ ma sɔndɔmɛ bɛɛ la. 13Ma sa fenfen sɛbɛla wo ma wo ti ke min karanna ka a nya-yen. Nba, wo ya doni de lɔn mala ko la kaka kɔnɔ a sɔgɛ ye n na, wo ni ma lɔn feu! Wo le si a ma, ma Mari Yisa wa sɛgi lunyɛ min, wo si wasi male la iko male fanan si wasi wo la nya min. 15N lanɛ a la ko wo wasinɛ ma la min kɛ, woletɔ n ya a latɛgɛ nun ko n ni ta wole fɔlɔn kɔndɔn. Wo si duwa fila sɔrɔn bawo 16n ya a latɛgɛ nun ko n tenbi tala Masidoniya, n ni wo kɔndɔn. N sɛgimatoe fanan, n ni wo kɔndɔn tun ka dɛnbɛnɛ sɔrɔn wo bolo nna tagamala ko la Yudiya nyamanɛ rɔ. 17N bi min mala, wole ya a lɔn ko n ti ke n miriya wo latɛgɛla, wa? Wo ya n lɔn nagan-fila-tigi la nun alako n si donu hɛnɛ nya min, wa? 18Iko n ya Allata telenbagayɛ lɔn nya min, n ti lanyiri kiri wo ye koe dola ko la, wo kɔma, n ni n nagan mayɛlɛma fanan. 19Sailasi anubɛ Timoti anubɛ nde nyɛrɛ ya Yisa Kirasiti Allala danta kawandili bɔ wo tɛma. Yisa, nagan-fila-tigi ma. Kan-kelen-tigi le ale la. 20Kirasiti le Allata lanyiri bɛɛ lakanbalila. Wo le ya a to, ma ye a fɔla ko, “Amina” Yisa Kirasiti baraka rɔ Allata gbiliyɛla ko la. 21Wo ni wo yili to kɛ ko. Alla nyɛrɛ ara malebɛ wole sɔ Kirasiti rɔ gben! Alla nyɛrɛ le ya ma ma ata mɔgɔ yabɔnɛnu na. 22A ara ma ma atɛ la ka ata tamasere sigi ma kuma, ata Ni Sɛnimɛ kɔni. A ya wo ladon ma yisi rɔ alako min bɛɛ ye a bolo ma ye, ale Allata Ni Sɛnimɛ le wo kun-fɔlɛ la. 23Alla le n sere la. A ya n yisi lɔn! Ka a tɛgɛ wola kinikinɛ ma, n ya a latɛgɛ ko n kana na Kɔrɛnti soe burɔ nun alako n kana a lagbɛlɛya wo kuma. 24Male sa kun-tigiyɛ kɛla ka a fɔ wo ye wo si dɛnkɛninya min ma! Ma ye wɔlila ma nyɔgɔn fɛ wo nyɛrɛta sewɛla ko la bawo ma ya a lɔn ko wo sɔnɛ dɛnkɛninyɛ rɔ yiri!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\