2 Kɔrɛnti 13

1Iko a sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ nya min ko, “Mɔgɔ kelenna sereya-bɔɛ ti a ma, wo ni mɔgɛ yiliki fɔ sereya fila, ni wo ma, sawa.” Nba, n kinyama sawa nyɔgɔn le kɛ la gbɛ, n bi nala wo kɔndɔnna. 2Nna kɔndɔli fila nyɔgɛ rɔ, n ya hakɛ tiginu makawandi nun. Ado n sa wo fɛ kaka min kɛ, n bi a fɛ ka wobɛ doinu fanan makawandi. N ba ta tun tumɛ min, n si a lagbɛlɛya mɔgɛ bɛɛ kuma. 3N tenbi kumala, n si a yira wo la kuma tinɛ ko Kirasiti le kumala wo ye. Kirasiti wa a lagbɛlɛya wo kuma tumɛ min, wo si a yira ko a rafagani ma. A sɛnbɛ kolo wo tɛma. 4Hali a fagara kɔlɔma ma tumɛ min, a fɛrɛ rafaganɛ a ma kɔnɔ kaka, a ye a niyi la Allata sɛnbɛ rɔ. Male fanan tafaganɛ iko Kirasiti rafaganɛ nya min nun kɔnɔ wo si a yen, ma si to ma niyi la Allata sɛnbɛ rɔ iko Kirasiti ye a niyi la nya min. 5Wo ni wo nyɛrɛ fɛsɛfɛsɛ ka a lɔn ni wo ye tagamana dɛnkɛninya-mɔgɛnuna kilɛ fɛ. Wo si a lɔn worɔ, ni Kirasiti Yisa siginɛ wo yisi rɔ. Kɔnɔ ni a sigini ma wo yisi rɔ, wo ara foo dɛnkɛninyɛ wo la. 6N lanɛ a la ko wo si a yen ko male ma foo dɛnkɛninyɛ wo la. 7Ma ye Alla matarala ko wo kana ko-yogoma woo kɛ. Ni male foora a la wo, ni ma ma foo a la wo, wo hɔnya sa male la. Alako tun wole kana foo a la, wo le gbili male ma. 8Sɛnbɛ sa ma bolo ka fenfen ma min si a ma, Allala kumɛ ni tinya. Kɔnɔ ma si to ko ladanna min si Allala kumɛ lata ya rɔ. 9Hali male rafaganɛ kɔnɔ ni wole sɛnbɛ kolo, wo le si ma lasewa. Woletɔ ma ye Alla matarala ko fɛɛ woo kana taran wo la. 10Yanni n ni ke nyɔ, n bi koe kɛnu sɛbɛla wo ma. Woletɔ n ba ke nyɔ tumɛ min, n kana a lagbɛlɛya wo kuma. Mari ya sɛnbɛ min di n ma, n bi wo lawɔlila ka wo lasabati kɔnɔ wo labui ko ma de! 11Nba, n na kelen nyɔgɛnu, Alla ni to wo fɛ! Wo ni wo raya alako wo kanbalinɛ ni taran. N bara min fɔ wo ye, wo ni wo bira. Sɔn kelen ni taran wo bolo. Wo ni to yisi-kimɛ rɔ. Nba, Alla min bi keninteyɛ anubɛ yisi-kimɛ dila ma ma, wo ni to wo fɛ. 12Wo ni wo nyɔgɔn kɔndɔn diyɛ la. Allala mɔgɛ bɛɛ ye wo kɔndɔnna. 13Alamɛ Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛta hinɛ anubɛ Allata keninteyɛ anubɛ ata Ni Sɛnimata ta-nyɔgɔnyɛ tora wo dama fɛ. Amina!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\