2 Kɔrɛnti 6

1Allala wɔli kɛlɛ le ma dama la. Ma ye wo madiyala worɔ ko wo ara Allala hinɛ sɔrɔn min kɛ, wo kana wo tinya. 2Alla ya kɛ le fɔ, a ko, “A wati-latɛgɛnɛ le, n ya n tole masɔ i la. I kisi-tele kera lunyɛ min, n ya i dɛnbɛ.” Nba, Allata wati-latɛgɛnɛ le kɛ la! Kisi-tele le bi la! 3Ma sa a fɛ, mɔgɔ wo mɔgɔ ni fɛɛ yen mala wɔlɛ la. Woletɔ ma ye ma rayala ko ma kana kin-natugu-fan sa kilɛ la mɔgɛnu ye. 4Kɔnɔ ma ya ma munyu tɔrɔyɛ anubɛ gbɛlɛyɛ anubɛ kɔndɔfili-su-bɛɛ kɔrɔ. Ma ye koe min bɛɛ kɛla, ma ye a yirala wonu tɔ ko Allata wɔli kɛlɛ le male la. 5Mɔgɛnu ya ma gbesi ka ma ladon yele la ka sɔnkɔ layɛlɛ ma ma. Ma wɔlita ha ka a dan natenbi. Ma si ki ma ya la anubɛ ka ki a la. 6Ma ara a yira ko Allata wɔli kɛlɛ le ma la mala sɛninyɛ fɛ, mala lɔnnɛ fɛ, mala munyɛ fɛ, mala nyimayɛ fɛ, anubɛ mala keninteya-bɛrɛ fɛ Allata Ni Sɛnimɛ baraka rɔ. 7Ma ya tonya-kumɛ fɔ ka Allala sɛnbɛ yira alako ka a yira ko Allata wɔli kɛlɛ le male la. Telenbagayɛ le mala kɛlɛ-kɛ-miran la. Ma si bui mɔgɛnu ma wo la ka ma nyɛrɛ matanka a la fanan. 8Ma gbiliyanɛ donu bolo, ma lafɛyanɛ donu bolo. Donu bi ma manyinina, donu bi ma matɔgɔla. Hali ma tenbi tonyɛ fɔla, ma biranɛ iko foninya-fɔlɛnu. 9Ma malɔnnɛ wole bolo kɔnɔ ma malɔnni ma donu bolo. Ma ye saya-masibɛ kɔrɔ kɔnɔ yaga, ma ye ma niyi la. Hali ma tɔrɔnɛ, ma fagani ma. 10Hali ma yisi tinyanɛ kɔnɔ ma sewanɛ tolon! Ma lɔnnɛ bolo-kolɔnnu na kɔnɔ ma ara mɔgɔ siyaman ma bana la. Ma manɛ iko fen sa ma bolo kɔnɔ fan bɛɛ ye ma bolo. 11Wole n diyana-mɔgɛ minnu bi Kɔrɛnti soe burɔ, ma wa a fɔ ko ma burɛ lakanɛ wo ye, tonyɛ le wo la! 12Wole ma gboya male ye kɔnɔ male le gboyara wo ye. 13N bi kumala wo ye kaka iko nna dannu. Ma ara wo keni nya min, wo fanan ni wo nyɔgɔn keninteyɛ yira ma la. Wo ni wo sɔndɔmɛ lagbɛ ma ye bɛrɛkɛ! 14Wobɛ dɛnkɛninyabɛlɛnu kana ko lakiri wo nyɔgɔn tɛma. Telenbagɛ anubɛ telenbɛlɛ si diya kama? Waan anubɛ pinpi si to anu nyɔgɔn fɛ kama? 15Ado Kirasiti anubɛ Setanɛ si bɛn kama? Dɛnkɛninya-mɔgɛla nfen bi dɛnkɛninyabɛlɛ bolo? 16Diyanayɛ mintan bi Alla Bato Bɔn anubɛ Alla-batobɛlɛnuna bɛsɛ kɔ tinɛnu tɛma? Male le Alla nimɛ Bato Bɔn la iko Alla nyɛrɛ ya a fɔ nya min ko, “N si sigi anu fɛ ka to anu tɛma. N si ma anuta Alla la. Anu si ma nta mɔgɛ la.” 17Woletɔ Mari ko, “Fɔ wo ni bɔ mɔgɔ-yogomɛnu fɛ. Wo ni fara anu na feu! Wo kana ko-kɔsɔnɛ woo kɛ. Wo si a ma, nde si wo rabira. 18N si ma wo fa la. Wo si ma nna dannu na. Mari-Sɛnbɛ-Bɛɛ-Tigi-kan le kɛ la.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\