2 Yɔni 1

1Ka bɔ nde kɛmɔgɔ ba bolo, ka a lake ile musi ma Alla ya min yabɔ anubɛ ila dannu. Wo di n ye bɛrɛkɛ! Kɔnɔ nde kelen dɔrɔn ma. Tonyɛ di min bɛɛ ye, wo di wonu fanan ye. 2Wo di ma ye bawo tonyɛ siginɛ male yisi rɔ, ado a si to ma rɔ fanan habadan! 3Alamɛ ma Fa Alla anubɛ Yisa Kirasiti, ma Fa Allala dan ni hina ma la. A ni kinikinɛ anubɛ yisi-kimɛ di ma ma. Wonu ni to ma bolo tonyɛ anubɛ keninteyɛ rɔ. 4N sewara bɛrɛkɛ ka a yen ko ila dan donu tonɛ tonyɛ rɔ iko ma Fa Alla ara a fɔ ma ye nya min. 5Woletɔ, n diyana-mɔgɛ, n bi i madiyala ko ma ni to ma nyɔgɔn kenina. N bi min sɛbɛla kɛ la, tɔn-kura ma. Tɔn-kɔrɔ-kɔrɔmɛ le min bi ma bolo kebi fɔlɔfɔlɔ. 6N bi keninteyɛ min ma wo la, wo kɔrɛ le ko ma ni to Allala tɔnnu birala. Tɔn wo ko wo dama ni to keninteyɛ rɔ tɛban, iko wo ya a lamɔɛn nya min fɔlɔ nun! 7Karan-mɔgɔ-yanfante-siyaman bara wuli duninya rɔ. Wonu ti sɔn a ma ko Yisa Kirasiti mara mɔgɛ la. Karan-mɔgɔ wo sifa si mɔgɛnu yanfa ado anu manɛ Kirasiti-yogo-finma-wɛ la. 8Wo ni a ma wo fɛrɛma worɔ. Ma ya min kɛ wo ye nun alako wo kana foo a la fɔ ni wo ya wo barayi-kanbalinɛ sɔrɔn. 9Min ti to Kirasitila karan rɔ fɔ ka do sa a kuma, Alla sa wo bolo. Kɔnɔ min tonɛ karan wo rɔ, ma Fa Alla anubɛ ala den Yisa, anu fila bɛɛ ye wo le bolo. 10Ni mɔgɔ wo mɔgɔ nara wo wara, a ma sɔn karan kɛ ma, wo kana a yiya. Hali ka duwa a ye ko, “Yisi-kimɛ ni to i fɛ,” wo kana wo ma. 11Ni min duwara a ye, wo ara ma a ta-nyɔgɛ la ko-yogoma-kɛ rɔ. 12Ko siyaman bi nyɔ ka min fɔ i ye kɔnɔ a ma di n ye ka a sɛbɛ kɛdi rɔ. A di n ye, n ni ta i kɔndɔn. Nde nyɛrɛ ni kuma i ye alako mala sewɛ da ni fa. 13Alla ya musi minnu yabɔ iko ile, wonu bi i kɔndɔnna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\