2 Tɛsalonaika 2

1Ma Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ wa na, a si ma damasi ladɛn a fɛ. Nba, ma na kelen nyɔgɛnu, koe do ye ma bolo ka a fɔ wo ye. Ka a tɛgɛ wo ma, 2ni mɔgɔ do ya a fɔ ko Mari na-tumɛ ara tenbi, wo kɔndɔ kana fili kumɛ wo la. Wo kana kilan. Donu si a fɔ ko kumɛ wo bɔra anu ye wɔlɔyiya-kumɛ le tɔ, ni wo ma, kawandili do rɔ. Donu si a fɔ fanan ko male ara wo sɛbɛ kɛdi rɔ. 3Wo kana sɔn, mɔgɔ wo mɔgɔ ni wo yanfa kila woo fɛ. Yanni ma tigi ni na tumɛ min, mɔgɔ siyaman si anu kan-kɔ sɔ Alla la. Ado ale min bi Alla kɛlɛla, ale fanan si bɔ gbɛ rɔ. 4Mɔgɛnu bi bɛsɛ min bɛɛ matɔgɔla, anubɛ anu si min gbiliya Alla gbɛ rɔ, “Kirasiti-yogo-finma-wɛ” wo si wuli wo bɛɛ kan ma. A si a nyɛrɛ sigi wo bɛɛ kun na. A si a tui ka don Alla Bato Bɔn la ka a fɔ a nyɛrɛ ma ko Alla le ale la. 5N bi wo fɛ tumɛ min nun, n ya kɛ bɛɛ rakaran wo ye. Wo hɛnkili ma to wo ko, wa? 6Ado wo ya a lɔn min bi a mabelila ko a kana na kaka. Nba, a wati-latɛgɛnɛ wa ke tumɛ min, “Kirasiti-yogo-finma-wɛ” wo si bɔ gbɛ rɔ, yɔ! 7“Kirasiti-yogo-finma-wɛ” wo ye wɔlila kaka kɔnɔ mɔgɛ kelen de nyɔ min bi a mabelila. Ado ale kelan si to a mabelila ha a ni kilɛ di a ma. 8Nba, “Kirasiti-yogo-finma-wɛ” wo wa bɔ gbɛ rɔ tumɛ min, Mari Yisa si a faga a darɔ-fɔnyɔ la. Marila nɛ si a halaki ala gbiliya-makawanɛ la. 9“Kirasiti-yogo-finma-wɛ” wo si na Setanɛta sɛnbɛ rɔ ka foninya-tamaserenu anubɛ foninya-kabana-ko-su-bɛɛ kɛ. 10Minnu bi nala halakila, a si yanfa-yogomɛ su bɛɛ don wonu ma min si a ma, anu ni halaki. Wonu si halaki bawo anu ma tonyɛ bira. Ado ni anu ya tonyɛ keni nun, anu si kisi worɔ. 11Wola ko la, Alla si kɔndɔfili-belebele lana alako mɔgɛnu ni la foninyɛ wo la. 12Anu bɛɛ si tɔrɔyɛ sɔrɔn bawo ko-yogomɛ di anu ye tonya-birɛ ko. 13Ma na kelen nyɔgɛnu, Mari ara wo keni. Wo le ya a to, ma si baraka bira Alla ye wolela ko la tumɛ bɛɛ. Kebi fɔlɔ, Alla ya wole yabɔ alako wo ni kisi ata Ni Sɛnimɛ baraka rɔ. A ara wole ma a nyɛrɛta mɔgɛ la bawo wo lara tonyɛ la. 14Ma ya kibara-nyimɛ min nake wo ma, wo sebu le ya wo kele Alla wara. A ya wo kele alako wo ni wotɛ sɔrɔn Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛta gbiliyɛ rɔ. 15Woletɔ ma na kelen nyɔgɛnu, wo ni wo sɔ yiri! Ma ya wo karan tonyɛ min na kawandilɛ anubɛ kɛdi rɔ, wa wo bira gben! 16Alamɛ ma Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ nyɛrɛ anubɛ ma Fa Alla ya wo sɛnbɛ don. Alla ya ma keni ka habadan-yisi-kimɛ anubɛ yigi-nyimɛ di ma ma ala hinɛ le tɔ. 17Mari ni yisi-kimɛ di wo ma ka wo sɛnbɛ don alako wo ye min kɛla wo, wo ye min fɔla wo, min bɛɛ kin, wo ni wonu kɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\