2 Timoti 3

1I hɛnkili to kɛ ko! Ko-gbɛlɛmɛnu si kɛ tele-labannu tɔ. 2Mɔgɛnu si to hɔnna anu nyɛrɛ la alako ka fan bɛɛ ladɛn anu nyɛrɛ ye. Anu si ma nyɛrɛ-matɔgɔlɛnu na ha ka anu yɛ layigi mɔgɛ toenu ma. Anu si ma mɔgɔ-lafɛyalɛnu na ka anu sɔrɔnnɛnuna kumɛ tinya. Anu si ma fisiri-fasarɛnu na anubɛ dina-birabɛlɛnu. 3Anu si to karagbɛlɛyɛ ladanna tolon! Anu ti kinikini mɔgɛnu ma. Anu si ma mɔgɔ-tɔgɔ-tinyanɛnu na anubɛ nyɛrɛ-birabɛlɛnu anubɛ mɔgɔ-feremɛnu. Anu si ko-nyimɛ-bɛɛ kɔn. 4Anu si ma mɔgɔ-bolo-labiralɛnu na anubɛ tengberannu. Anu wasinɛ ha ka a dan natenbi. Anu nyɛrɛ-diyana-koe di anu ye ka tenbi Alla wara koe la. 5Anu si a ma iko anu bi Alla batola kɔnɔ anu ma la ata sɛnbɛ la mumɛ! I ni fara mɔgɔ sufa wonu na feu! 6Anu donu si don denbaya-tiginuna bɔnnu na yanfɛ la alako anu si anuna musinu mayuwaya nya min. Musi wonu ma a lɔn anu bi min kun na. Anu hakɛ ara siyaya. Anu bi anu diyana koe kɛla tolon! 7Musi wonu tayanɛ karan-kurɛ ma tumɛ bɛɛ kɔnɔ anu ti ke Allata tonyɛ lɔnna mumɛ! 8Mɔgɛ kɛnu fanan bi tonyɛ kan ma iko Yanisi anubɛ Yanbarisi minnu ya Nɛbi Musa sɔsɔ wulɔn. Mɔgɛ wonu hɛnkili rabasannɛ, ado anuna dɛnkɛninyɛ ma mɔnɔ bɔ! 9I kana hami anuna ko la bawo anuna ko ti ta yarɔ. Mɔgɛ bɛɛ si anuna hɛnkilibɔninyɛ yen iko a mara Yanisi anubɛ Yanbarisi la nya min. 10I wara nna karan lakɔrɔsi ka bila n fɛ. I ya n kɛ-nya lɔn anubɛ nna ko-latɛgɛ-nya. I wara nta dɛnkɛninyɛ yen Yisa ma anubɛ n si n munyu nya min. Keninteyɛ min bi n tɔ, i ya wo bɛɛ lɔn. Ado n ti kuri fenfen ma. 11Mɔgɛnu bara n kɔn nya min ka n tɔrɔ, i wara wo lamɔɛn nun. Koe min bɛɛ kɛra n na Antiyaki anubɛ Aikoniyam anubɛ Lisitira soenu tɔ, i ya wo fanan lɔn. N bara n munyu gbɛlɛya-wɛ wonu kɔrɔ kati! Kɔnɔ Mari ya n kandan wo bɛɛ rɔ. 12Ado, ni min bɛɛ ye a fɛ ka ma Allata mɔgɛ la Kirasiti Yisa fɛ, wo tigi si gbɛlɛyɛ sɔrɔn. 13Kɔnɔ mɔgɔ-yogomɛnu anubɛ yanfantenu si to yogoyala dɛɛ ha anu ni donu yanfa. Ado anu bara anu nyɛrɛ fɔlɔn yanfa. 14Kɔnɔ ile karanta tonyɛ minnu na, i dɛnkɛninyanɛ minnu ma kɔni, i ni to wonu tɔ. Ado i ya i karan-mɔgɛnu lɔn. 15Kebi i dennɛ, i wara Allala kitabu-sɛnimɛnu lɔn. Wonu denu si ke hɛnkili dila i ma alako i si dɛnkɛninya Yisa Kirasiti ma nya min ka kisi. 16Allala kitabu bɛɛ dinɛ ma ma ka bɔ Alla karɛ rɔ. A bɛnnɛ mɔgɛnu ni karan wo fɛ ka ko-yogoma-kɛlɛnu makuma. Wo si mɔgɛnuna fɛɛnu natelen ka anu makolo telenbagayɛ la. 17Wonu denu si a ma, ni min bi wɔlila Alla ye, wo si kanbali feu! A si a rabɛn kɛwɔli-nyima-su-bɛɛ kɛ-koe la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\