2 Timoti 4

1Yisa Kirasiti wa na ala mansayɛ la tumɛ min, a si mɔgɛ bɛɛ kiti, minnu kɛndɛ wo, minnu faganɛ wo. Ale Yisa anubɛ Alla ye n sere la 2ko ile Timoti ni Allala kumɛ lake ka i kiri a fɔɛ ma. Ni mɔgɛnu ya a bira, ni anu ma a bira, ile ni to a fɔla anu ye tun! I ni mɔgɛnu makuma ka anu makawandi. Kɔnɔ i ni anu karan dinyɛ rɔ 3bawo wati ye nala, mɔgɛnu ti anu tole masɔ tonyɛ la tun. Anu si bila anu nyɛrɛ-natanu fɛ. Anu si to karan-mɔgɛnu nadɛnna anu nyɛrɛ ye, minnu si anu toleta-diyana-koenu fɔ anu ye. 4Anu si anu tole bɔ tonya-kumɛ la ka anu tole masɔ tili gbansannu na. 5Kɔnɔ i ni i nyɛrɛ mara koe bɛɛ rɔ ka i munyu nyagbɛ kɔrɔ. I ni kawandi-bɔ-wɔlɛ kɛ ka i se-koe-bɛɛ kɛ Allala wɔlɛ kɛ rɔ. 6Kɔnɔ nde, nta tumɛ ara ke. N bara ma iko sarakɛ. N bɔ-tumɛ ara ke duninya rɔ. 7N bara n buri-nyimɛ kɛ. Ado n bi buri-kɛ min na, n bara ke a dan ma. N bara lanayɛ bɛɛ kɛ. 8Nba kaka, nta duwɛ ye n makɔnɔna. Anu si mansa-telenbagɛta fulɛ di n ma. Duninya-kiti-tɛgɛla-telennɛ si wo di n ma tele wo ma, Mari kɔni. A ti a di nde dɔrɔn ma fɔ min bɛɛ ye ale Mari kenina ka a na-koe makɔni. 9I ni i raya ka na ke n ma yona. 10Ado Dimasi ara bɔ n fɛ duninya kɛ diyɛla ko la. A ara ta Tɛsalonaika soe burɔ. Karɛsɛn fanan tara Kalesiya nyamanɛ rɔ. Taita tara Dametiya sigisɔn rɔ. 11Luka kelen pe le ye n fɛ yan. I tenbi nala, i ni na Maraka la i bolo bawo a si ke n dɛnbɛna wɔlɛ la. 12N bara Tikika lata Ɛfɛsa soe burɔ. 13I tenbi nala, n ya nna duruki min to Kapasi bolo Taroyasi soe burɔ, na wo la i bolo. I ni na nna bukunu fanan na, katarala sɛbɛli kɛnɛ gbole min ma. 14Alɛsanda, siyaki kɔni, a ya ko-yogoma-ba kɛ n na. Mari si a sara iko ala kɛwɔlɛ ye nya min. 15I ni a ma i fɛrɛma alela ko la bawo a ya mala kumɛ masɔsɔ kati! 16N ya n fɛka fɔlɛ kɛ tumɛ min, mɔgɔ wo mɔgɔ ma sɔ n fɛ. Bɛɛ bɔra n fɛ filili! Alamɛ Alla fonde kana bɔ anu kan ma! 17Hali wo, Mari tora n fɛ ka n sɛnbɛ don. Woletɔ n tora Allala kumɛ bɛɛ lakela sibolo gbɛrɛ bɛɛ ma yan tɔ. N kisira yarɛ dɛ ma. 18Nba, Mari ti sɔn ko-yogoma woo ni ma n na. A si n nadon Arinyɛni tɔ, ale ye mansayɛ la kan min. Gbiliyɛ ni di a ma habadan! Amina. 19N bi Purusila anubɛ Akuwila kɔndɔnna anubɛ Onɛsiforala denbayɛ. 20Irasiti tora Kɔrɛnti soe burɔ. N ya Tarofimasi to Mailita bawo a kirɛ le nun. 21Yanni samɛ ni ke, i raya kati, i ni na. Yubulasi ye i kɔndɔnna anubɛ Pudɛn anubɛ Laina anubɛ Kalodiya anubɛ ma na kelen nyɔgɛ toe bɛɛ fanan. 22Mari ni i niyi kandan. Allala hinɛ ni to wo dama fɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\