Kɛwɔlɛnu 1

1N bi kɛ sɛbɛla ile Tiyofilasi ma. Yanni Yisa ni yɛlɛ Arinyɛni tɔ tumɛ min, a ya ata wɔlɛ anubɛ ata karan min bɛɛ dabira, n bara wo bɛɛ sɛbɛ nna buku fɔlɔtɛ rɔ. Yisa ya kilayɛ minnu yabɔ, a ya hɛnkili di wonu ma Allala Ni Sɛnimɛ baraka rɔ. 3Ata sayɛ kɔma, a ya a nyɛrɛ yira anu na tumɛ siyaman tamasere gbɛnɛ siyaman fɛ alako anu ni a lɔn yati, ko a la ara wuli. Anu ya a kɛndɛ yen tele bi-nani kɔrɔ. A ya Allala mansayɛ wara-koe fɔ anu ye. 4Anu nadɛnta fen dɔn tinɛ tumɛ min, a ya a fɔ anu ye ko a ya kɔ-fan minna ko fɔ anu ye, anu kana bɔ Yerusalɛm ha anu ni wo sɔrɔn. Ado anu Fa Alla ya lanyiri kiri kɔ-fan wo di koe ma anu ma nun. 5A ko Yɔni ya batasili kɛ yi rɔ kɔnɔ anu denu si batasi Allata Ni Sɛnimɛ la. Ado wo ti tele siyaman bɔ tun. 6Yisata kilayɛnu nadɛnta a fɛ tumɛ min, anu ya a manyinika ko, “Mari, i si mansayɛ lasɛgi Isirɛla mɔgɛnu ma wati kɛ rɔ, wa?” 7Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wati wonu anubɛ anu kɛ-tumɛ, n Fa Alla ara wonu natɛgɛ a nyɛrɛta sɛnbɛ la. Alla sa a fɛ wo ni wonu kɛ-tumɛ lɔn. 8Kɔnɔ Allata Ni Sɛnimɛ wa yigi wo kuma tumɛ min, wo si sɛnbɛ sɔrɔn. Wo si ma sereyɛnu na nde ye ka a dabira Yerusalɛm soe burɔ, anubɛ Yudiya anubɛ Samariya nyamanɛ bɛɛ ha duninya dan la.” 9A ban kɛ fɔla tumɛ min, a yɛlɛta Arinyɛni tɔ anu yala. A tununta banda finyɛ rɔ yen! 10Anu yɛ gbalanɛ san ma tumɛ min, kei fila sɔra anu tɛma duruku-gbɛ donnɛ minnu kan na. 11Anu ko, “Wole Kalili kɛnu, wo sɔnɛ yan kama san mafɛlɛn la? Yisa kɛ, min bara bɔ wo tɛma kɛ la ka yɛlɛ Arinyɛni tɔ, a si na tun wo nya iko wo ara a yen tala Arinyɛni tɔ nya min.” 12Wo kɔma, Yisata kilayɛnu bɔra Ɔlifi kɔnkɛ kuma ka sɛgi Yerusalɛm. Kɔnkɛ wonubɛ Yerusalɛm tɛmɛ si mɛli tala nyɔgɔn bɔ. 13Anu donta Yerusalɛm. Anu yiyanɛ san-bɔn min na, anu yɛlɛta nyɔ rɔ. Minnu bi nyɔ nun, wo le Pita wo, Yɔni wo, Yemesi wo, Anduru wo, Filipi wo, Tamasi wo, Batalamiyu wo, Matiyu wo, Alafala dan Yemesi wo, ale Saimon min si kɛlɛ kɛ ala nyamanɛla ko la wo, anubɛ Yemesila dan Yudasi. 14Anu dama tora tala anu nyɔgɔn fɛ ladɛn wo rɔ ka to Alla madiyala. Musi donu kofunɛ anu ma, anubɛ Yisa na Mariyama, anubɛ Yisa dɔgɔ keminɛnu. 15Tele dande tenbinɛ, dɛnkɛninya-mɔgɛnu bi ladɛn wo rɔ. Anu dama lakofunɛ mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ mogan nyɔgɔn (120). Pita ya a lasɔ ka a fɔ anu ye ko, 16“N diyana-mɔgɛnu, Mansa Dawuda ya Yudasi wara-koe min sɛbɛ Allata kitabu rɔ Allala Ni Sɛnimɛ baraka rɔ, fɔ wo ni bɔ a la. Yudasi min bi ma fɛ nun, Yisa ara wo yabɔ alako mabɛ wo ni wɔli ma nyɔgɔn fɛ. Kɔnɔ ale Yudasi sɔra Yisa biralɛnu yarɔ.” ( 18Yudasi ya wodi min sɔrɔn ala ko-yogoma-kɛ fɛ, a ya dugi do san wo la. Wo kɔma, a buira nyɔ ka faga. A buyi tiira ha a nugu-yili bɛɛ bɔra. 19Yerusalɛm-sigilɛ bɛɛ ya wo lamɔɛn min kɛ, anu ya dugi wo tɔgɔ sa “Akɛlidama.” Wo kɔrɛ le anuta kan rɔ ko, “Yele-dugi.”) 20Pita ko fanan, “Kɛ sɛbɛnɛ Yudasila ko la Yaburi kitabu rɔ ko, ‘Alamɛ ala bɔn rakolonyara filili! Mɔgɔ wo mɔgɔ kana sigi ala bɔn la.’ A sɛbɛnɛ fanan ko, ‘Alamɛ mɔgɔ gbɛrɛ ya a gbɛ bi wɔli kɛ tinɛ.’ 21“Fɔ mɔgɛ do ni kofu ma ma min si Mari Yisa lawuli-ko-sereyɛ bɔ kɔnɔ a fɛrɛ sa fɔ a ni ma wo mɔgɛ la min bi ma fɛ nun wati kɛ bɛɛ kɔrɔ. Ka a dabira Yɔni ye ala batasili-kawandili bɔla tumɛ min ha Yisa bɔra ma fɛ tumɛ min ka yɛlɛ Arinyɛni tɔ, mɔgɛ wo ni ma sereyɛ la wo bɛɛ la.” 23Woletɔ anu ya mɔgɔ fila yabɔ. Yusufu, anu bi min kelela fanan Barasabasi (a tɔgɛ doi fanan ko Yasita), wonubɛ Matiyasi. 24Wo kɔma, anu ya Alla madiya ko, “Mari, ile le ya mɔgɛ bɛɛ miriya lɔn. Mɔgɔ filɛ kɛnu tɔ, i wa min yabɔ ko 25a ni to Yudasi gbɛ rɔ kilayɛ kɛ tinɛ, wo yira ma la. Ado Yudasi kɛ ya ma boloka ka ta atɛ sɔrɔn.” 26Wo kɔma, anu ya korɔn lakɛ mɔgɔ filɛ wonu tɛma. Korɔn ya Matiyasi yabɔ. A kofura kilaya tan-ni-kelannu ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\