Kɛwɔlɛnu 10

1Kei do ye Sɛsariya soe burɔ nun, wo tɔgɛ Kɔniliyasi. Romu kɛlɛ-den-kurɔn min tɔgɛ ko, “Italita Kurɔn,” anuna kun tigi do le. 2Dina-mɔgɛ le fanan. Ale anubɛ ala denbayɛ bɛɛ ye Alla batola. Ado a duruta Yahudiya bolo-kolɔnnu dɛnbɛna bɛrɛkɛ! A ye Alla madiyala tuma-wo-tuma kɔnɔ Yahudiya ma. 3Lunyɛ do tele-makima-wati (3 pm), a ya Allala melika yen ko-rayirɛ rɔ. Melika wo ye donna ala bɔn la ka a rakele ko, “Kɔniliyasi!” 4A ya melika mafɛlɛn sin! A kilanta dɔgɔma ma de! A ko, “N fa, nfen mara?” Melika ya a fɔ a ye ko, “I wara bolo-kolɔnnu dɛnbɛ min kɛ, Alla ara sɔn ila madiyalɛnu ma. A ara a fonde to i ko. 5Nba kaka, i ni mɔgɛ donu nata Yapa ka kei do manyinika min tɔgɛ Saimon Pita. 6A yiyanɛ Saimon karankɛ warɛ min siginɛ kɔgɔ-yi dafɛ.” 7Wo kɔma, melika wo tara. Kɔniliyasi ya ala bonna-wɔli-kɛlɛ mɔgɔ fila kele. Ala kɛlɛ dan min bi a kandanna, a ya wo fanan kele. Ado dina-mɔgɛ le wo fanan na. 8Min mara, a ya wo rakaran wonu ye ka anu nata Yapa soe burɔ. 9Wo banda kɛ, anu gbɛrɛnnɛ Yapa soe ma tumɛ min, wo ya a taran, Pita ye Alla matara tinɛ bɔn kuma tele-latelan. 10Kɔnkɛ ya a bira bɔn kuma nyɔ. Anu bi dɔn-fan tela tumɛ min, ale fanan ya ko-rayirɛ do yen. 11A ya Arinyɛnɛ dɛ lakanɛ yen. Fan min manɛ iko kura-belebele, a ya wo yen yigila. A dunnɛ a tɔnkɔn nanɛ ma ha ka yigi dugi ma. 12Sogo su siyaman anubɛ sagan-fannu anubɛ konanu bi a rɔ. 13A ya kuman kan lamɔɛn ko, “Pita, i lasɔ. I ni kɛnu faga ka anu dɔn!” 14Kɔnɔ Pita ya a sɔsɔ, a ko, “Ade, Mari! N ma fenfen dɔn bɛ n tanɛ ye min na. N ti fen-kɔsɔnɛ dɔn mumɛ!” 15A ya kuman kan lamɔɛn tun ko, “Alla ara min sɛninya, i kana i miri ko wo kɔsɔnɛ.” 16Kɛ mara kinyama sawa. Wo kɔma, kurɛ wo sɛgira Arinyɛni tɔ. 17Pita ye a hɛnkili lamirila ko-rayirɛ kɛ kɔrɛ ma wati min, Kɔniliyasi ya kei minnu sɔ, wonu bi Saimon karankɛla bɔn manyinikala, ado anu sɔnɛ sansan don dɛ la. 18Anu ya nyinikalɛ kɛ ko, “Sundan do ye yan ba, min tɔgɛ Saimon Pita?” 19Ha ka, Pita ye ko-rayirɛ kɛ kɔrɛ-lɔn-koe rɔ. A ye wo kun na tumɛ min, Allala Ni Sɛnimɛ ya a fɔ a ye ko, “Pita, kei mɔgɔ sawa ara na. Anu bi i manyinikala. 20I lasɔ. Yigi ka bila anu fɛ. I kana sika bawo nde le ya anu sɔ.” 21Nba, Pita yigira ka a fɔ mɔgɛ wonu ye ko, “Wo ye min nyinina, nde le wo la. Wo nara nfenna ko la?” 22Anu ya a yabi ko, “Romu kɛlɛ-den-kun-tigi Kɔniliyasi le ya ma sɔ i wara. Mɔgɔ-nyimɛ le min bi Alla batola. Yahudiya bɛɛ ye a gbiliyala bɛrɛkɛ! Allala melika do le ya a fɔ a ye ko a ni ile kele ala bɔn la. I ye nala min fɔla, a ye a fɛ ka wo lamɔɛn i bolo.” 23Pita ya mɔgɛ wonu nadon bɔn la. Anu kira nyɔ. Wo banda kɛ, a bilara anu fɛ. A ta-nyɔgɛ, Yapa dɛnkɛninya-mɔgɛ donu fanan tara a fɛ. 24Wo banda kɛ fanan, anu kera Sɛsariya. Nba, Kɔniliyasi ara a na kelen nyɔgɛnu anubɛ a diyana-mɔgɛ bɛɛ kele nun. Anu siginɛ Pita makɔnɔ tinɛ. 25Nba, Pita kera tumɛ min, Kɔniliyasi ya a labɛn. A ya a sa a kɔrɔ a bato tinɛ. 26Kɔnɔ Pita ya a bira. A ko, “I lasɔ bawo mɔgɔni-gbuyi le nde la dɔrɔn.” 27Pita donta bɔn la tumɛ min, a tora kumala Kɔniliyasi ye. A ya mɔgɔ siyaman nadɛnnɛ taran nyɔ. 28A ya a fɔ anu ye ko ala Yahudiya-dinala ko la, a kana sibolo gbɛrɛnu kɔndɔn ado a kana ta-nyɔgɔnyɛ kɛ anu fɛ. Kɔnɔ Alla ara a yira a la ko a kana a miri mɔgɔ wo mɔgɔ ma ko mɔgɔ sɛninyani ma, a kɔsɔnɛ. 29Woletɔ a ko anu ya kilayɛnu nata a ma min kɛ, a ma sika mumɛ! A bilara anu fɛ. A ya nyinikalɛ kɛ ni anu ya a kele min ma? 30Kɔniliyasi ko, “A tele nani nyɔgɛ le bi, kɛ-nyɔgɔn-wati le nun gben, n bi madiyali kɛla nna bɔn la tele-makima-wati kɛ rɔ. Kei do nara minna kurɛ ye malan-malanna a ma, wo sɔra n yakɔrɔ. 31Kei wo ko, ‘Kɔniliyasi! I wara bolo-kolɔnnu dɛnbɛ min kɛ, Alla ara sɔn ila madiyalɛnu ma. A ara a fonde to i ko.’ 32A ko n ni mɔgɛ do lata Yapa ka kei do kele min tɔgɛ Saimon Pita. A ko a yiyanɛ Saimon karankɛ warɛ min siginɛ kɔgɔ-yi dafɛ. 33Nba, n ya anu nata i ma kelenna! Ado i na-koe kɛ ara i sɔn-nyimɛ yira n na. Awa kaka, Mari ara i sɔ min fɔ tinɛ, ma dama ye i makɔnɔna Mari Alla yakɔrɔ yan ka wo bɛɛ lamɔɛn.” 34Pita ya kumɛ dabira. A ko, “N bara a lɔn de gbɛ ko tonyɛ le, mɔgɛ bɛɛ kelen Alla yala. A ti lafisalayɛ kɛ hali! 35Min ba kilan a la ka ko-latelennɛ kɛ, a si mɔgɛ wo rabira, a mara mɔgɔ su-wo-su la. 36A ya kumɛ min nake Isirɛla mɔgɛnu ma ka yisi-kimɛ kibara-nyimɛ fɔ Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ baraka rɔ, wo ya wo lɔn. Bɛɛta Mari le wo la. 37Yɔni banta batasili-koe-kawandili bɔla tumɛ min, ka a dabira Kalili sigisɔn rɔ ha ka ke Yudiya nyamanɛ bɛɛ rɔ, ko-wɛ min kɛra wo kɔma, wo ye wo kalama, wa? 38Ado Alla ya ata Ni Sɛnimɛ labɔn Yisa Nasarɛti kɛ kuma nya min ka sɛnbɛ di a ma, wo ye wo fanan kalama. A tara kan tinɛ bɛɛ rɔ ko-nyimɛ kɛ tinɛ. Minnu bɛɛ ye nyinɛta sɛnbɛ kɔrɔ nun, a ya wo bɛɛ hɔrɔya bawo Alla ye a fɛ. 39A ya koe min bɛɛ kɛ Yahudiyanuna nyamanɛ rɔ anubɛ Yerusalɛm soe burɔ, wonu sereyɛ le male la. A laban, anu ya a gbangban kɔlɔma ma ka a faga. 40Kɔnɔ a tele sawa nyɔgɛ ma, Alla ya a lawuli ka bɔ furinu tɛma. A bɔra gbɛ rɔ ma ye. 41Bɛɛ ma a yen nun fɔ Alla ara ban male minnu yabɔla nun, ko ma ni ma a sereyɛnu na. Alla ya a lawuli tumɛ min ka bɔ furinu tɛma, male le ya fen-dɔn-kɛ a fɛ. 42Alla ya a fɔ ma ye ko ma ni kibara-nyimɛ-kɛ-kawandili bɔ mɔgɛnu ye ka sereyɛ kɛ bɔ. A ko a ara a latɛgɛ min ma ko a ni kɛndɛwaganu anubɛ furinuna kiti tɛgɛ, ale le Yisa wo la. 43Nɛbi bɛɛ ya ala koe fɔ ko mɔgɔ wo mɔgɔ wa dɛnkɛninya a ma, Alla si wo makoto a hakɛ ma ale tɔgɛ sɛnbɛ baraka rɔ.” 44Pita ye kumala tumɛ min, min bɛɛ tole masɔnɛ wo kumɛ la, Allata Ni Sɛnimɛ yigira wonu dama kuma. 45Yahudiya dɛnkɛninya-mɔgɛ minnu bilara Pita fɛ ka bɔ Yapa soe burɔ, wonu kawara ko Alla ara ata Ni Sɛnimɛ labɔn sibolo gbɛrɛnu fanan kuma. 46Anu ya kan-gbɛrɛnu-fɔɛ fanan namɔɛn anu bi Alla tantola ala sɛnbɛ-bala ko la nya min. Pita kumara tun, a ko, 47“Mɔgɛ kɛnu bara Allata Ni Sɛnimɛ sɔrɔn iko male fanan ya a sɔrɔn nya min. Mɔgɔ si anu nakala kama worɔ ko anu kana batasi yi rɔ?” 48Woletɔ a ya a fɔ anu ye ko anu ni batasi Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ tɔgɛ rɔ. Wo kɔma, anu fanan ya ale Pita madiya ko a ni to anu fɛ watini kɔrɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\