Kɛwɔlɛnu 12

1Mansa Hɛrodi burunta Mari Yisata mɔgɛnu tɔrɔla wati wo le tɔ. 2A ya kɛlɛ dannu sɔ Yɔni na kelen nyɔgɛ Yemesi ma ka a kan natɛgɛ. 3Ado Hɛrodi ya a yen tumɛ min ko Yahudiyanu diyana koe le wo la, a ma dan wo ma. A ya Pita fanan bira. (Wo kɛra Biredi-Yɛlɛbɛlɛ-Dɔn-Ladɛn wati rɔ.) 4Anu ya a sa yele la. Anu ya a don kɛlɛ den mɔgɔ nani, sigi tina nani (16) bolo alako anu si a kandan nya min. A ye Hɛrodi kɔntɔ nun ko Kanan-Ko-Ladiyɛ wa ban, a ni ala kiti fɔ Yahudiyanu yala. 5Pita sanɛ yele la tumɛ min, Mari Yisata mɔgɛnu ma fara Alla matarala a ye mumɛ! 6A sɔgɛ ye Hɛrodi la ka Pita kiti mɔgɛnu yala tele min na, suyi wo rɔ, Pita kinɔgɔra a kandanna mɔgɔ filɛ tɛma, a kirinɛ yɔlɔkɔ fila la. Yele-bon-kandannɛnu sɔnɛ dɛ la. 7Tiriyante wo rɔ, Marita melika sɔra nyɔ. Waan rakara yele bɔn la. Melika ya Pita magbesi a kanban-kunyɛ ma ka a lakunden. A ko, “I lasɔ tiriya!” Tiriyante wo rɔ, yɔlɔkɛnu buira ka bɔ a bolenu na. 8Melika ko, “I ni i mabɛn ka ila sanbarɛ don i kian rɔ.” Pita ya wo ma. Melika ko, “Ila duruki don i kan la ka bila n fɛ.” 9Pita bilara a fɛ ka bɔ yele la. Hali wo, melika wo ya min bɛɛ ma, Pita ya a lɔn ko a ye ko-rayirɛ le yenna nun dɔrɔn. 10Anu tenbira kandannɛ sigi tinɛ fɔlɔtɛ la, anubɛ a fila nyɔgɛnu. Nɛgɛ dɛ min bi yele la nyɔ, anu kera wo ma tumɛ min, dɛ lakara a nyɛrɛ ma anu ye. Anu donta soe burɔ. Anu bi tagamana soe burɔ nkɛkuna, tiriyante wo rɔ, melika wo ya Pita boloka. 11Wo kɔma, min bara ma Pita la, a ya a miri wonu ma. A ko, “N bara a lɔn gbɛ serr, ko tonyɛ le! A sɔgɛ ye Yahudiyanu na ka min sigi n ma nun, Mari ara ala melika sɔ ka n tanka anubɛ Yahudiyanu masibɛ ma.” 12A ya a nyɛrɛ lɔn tumɛ min, a tara Yɔni-Maraka na warɛ, Mariyama kɔni. Mɔgɔ siyaman nadɛnnɛ nyɔ Alla matarala. 13Pita ya sansan-don-dɛ matugu. Wɔli-kɛla-dunmusi min tɔgɛ Roda, wo nara ka na a lɔn ni min bi nyɔ. 14A ya Pita kuman kan lamɔɛn min kɛ, a tɛrɛnara. A ma dɛ laka sewɛ bolo. A burimatoe sɛgira ka a fɔ ko, “Pita sɔnɛ dɛ la.” 15Anu ya a fɔ a ye ko, “I ma ara yuwaya! I foni!” Kɔnɔ a kirita a ma ko tonyɛ le. Woletɔ anu ya a yabi ko, “A yiyɛ le dɔrɔn.” 16Kɔnɔ Pita tora dɛ matugula dɛɛ! Tɔ-a-la, anu ya dɛ laka a ye. Anu ya a yen tumɛ min, anu kawara! 17A ya a bole sa a dɛ la ko anu kana kuma. Mari ya a labɔ yele la nya min, a ya wo bɛɛ rakaran anu ye. A ko, “Wa a fɔ Yemesi anubɛ ma na kelen nyɔgɔn toe bɛɛ ye min mara.” A bɔra ka ta kan tina gbɛrɛ. 18Bandɛ kara tumɛ min, yele makandannɛnu kɔndɔfilita dɔgɔma ma de! Anu ko, “Nfen bara ma Pita la?” 19Hɛrodi ya a fɔ ko anu ni a nyini kɔnɔ anu ma ke a yenna. Woletɔ a ya yele makandannɛnu fɛsɛfɛsɛ bɛrɛkɛ! Wo kɔma, a ya yele makandannɛ wonu faga koe latɛgɛ. Wo ban, Hɛrodi bɔra Yudiya ka ta a sigi Sɛsariya soe burɔ. 20Mansa Hɛrodi diminyara Taya anubɛ Saidon so-burɔ-mɔgɛnu ma kati! Kɔnɔ anuna nyamanita-mɔgɛnu bi anuna dɔn-fannu sɔrɔnna Mansa Hɛrodila nyamanɛ le tɔ. Woletɔ anu ya anu nadɛn ka ta Hɛrodi yen. Balasita min bi Hɛrodila mɔgɔ ba do la, anu ya wo fɔlɔn ma anu yatigi la bawo wo le kun-tigiyɛ la nyɔ. Wo kɔma, anubɛ Balasita tara Hɛrodi wara ka a madiya ni a si kɛlɛ ban. 21Wati wo kera tumɛ min, Hɛrodi ya ala mansaya-duruki don a kan na ka sigi ala mansaya-waganɛ rɔ. A kumara mɔgɛnu ye. 22Anu ya wɔyɔ layɛlɛ ko, “Mɔgɔ sa kumala kɛ la fɔ Alla!” 23Tiriyante wo rɔ, Marita melika ya Hɛrodi gbesi a rɔ. A buira dugi ma bawo a ma Alla gbiliya. Tɔ-a-la, tunbinu kɛra a rɔ ha a fagara. 24Wo bɛɛ rɔ, Allala kumɛ tora nyɛnsɛnna ka wara. 25Banabasi anubɛ Sɔli ya anuna wɔlɛ ban tumɛ min, anu bɔra Yerusalɛm soe burɔ ka sɛgi Antiyaki soe burɔ. Anu tara Yɔni-Maraka la anu bolo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\