Kɛwɔlɛnu 13

1Nɛbinu anubɛ karan-mɔgɛnu bi Mari Yisata mɔgɛnu tɛma nun Antiyaki soe burɔ. Wonu denu bi Banabasi anubɛ Simiyɔn, (anu bi min kelela fanan ko, “Fara finyɛ,”) anubɛ Lusiya min bɔra Sairini soe burɔ, anubɛ Maneyan, minnubɛ Mansa Hɛrodi makolota anu nyɔgɔn fɛ, anubɛ Sɔli. 2Anu bi sunyɛ rɔ tumɛ min Mari bato tinɛ, Allata Ni Sɛnimɛ ya a fɔ anu ye ko, “Wo ni Banabasi anubɛ Sɔli yabɔ n ye. N bara anu kele wɔlɛ min ma, anu ni wo kɛ.” 3Anu tora sunyɛ rɔ Alla matara tinɛ. Anu ban wo la, anu ya anu bole sa wonu kuma ka anu nata. 4Nba, Allata Ni Sɛnimɛ ya Banabasi anubɛ Sɔli lata min kɛ, anu tara Sɛlusiya soe burɔ. Anu donta kulɔn rɔ nyɔ ka ta Saiparasi, yi-tɛma-dugi kɔni. 5Anu ke Salamisi soe burɔ, anu ya Allala kumɛ fɔ anu ye Yahudiyanuna dina-bɔnnu na. Yɔni-Maraka tara anu fɛ ka anu dɛnbɛ. 6Anu tenbira yi-tɛma-dugi wo bɛɛ rɔ ka ta fɔɔ soe min tɔgɛ Pefasi. Anu ya kofo-dan do taran nyɔ min tɔgɛ Bara-Yisa. Yahudiya le min ya a nyɛrɛ ma nɛbi la. 7Sigiyasi-Pɔlɔsi min bi yi-tɛma-dugi wo kun na, a yatigi le wo la. Ado hɛnkilimɛ le wo la. Wo ya Banabasi anubɛ Sɔli kele a warɛ bawo a ye a fɛ ka Allala kumɛ lamɔɛn. 8(Bara-Yisa wo tɔgɛ le Ɛlimasi Kiriki kan rɔ.) Kofo-dan wo ya anu sɔsɔ. A ya a sɛbɛ don alako sigisɔn-mansɛ ni a ban dɛnkɛninya-koe ma. 9Nba, Sɔli, anu bi min kelela fanan ko Pɔli, wo fanɛ Allata Ni Sɛnimɛ la min kɛ, a ya a yɛ gbala kofo-dan wo la sin! 10A ko, “Ile, Setanɛta dan! Fan min bɛɛ kin, i ye wonu kan ma. I burɛ lafanɛ ko-yogomɛ sifa bɛɛ la. Tuma-wo-tuma, i ye i rayala ka Marita tonyɛ yɛlɛma foninyɛ la! 11Nba, Mari kɔɛn si kɛ i ma kaka! I si fiyonya. A si mɛ doni, i ti fenfen yen.” Tiriyante wo rɔ, Ɛlimasi yɛ lapinpira. A ya a bole mɛmɛ ka mɔgɛ do nyini alako wo ni a bole bira. 12Min kɛra wo la, sigisɔn-mansɛ ya wo yen tumɛ min, a dɛnkɛninyara. A kawara Marila karan ma bɛrɛkɛ! 13Pɔli anubɛ a ta-nyɔgɛnu donta kulɔn rɔ Pefasi soe dafɛ ka ta Pamfiliya-Pɛraga soe burɔ. Yɔni-Maraka ya anu boloka nyɔ ka sɛgi Yerusalɛm. 14A toenu bɔra Pɛraga ka ta Paisidiya-Antiyaki soe burɔ. Sulen-Tele ma, anu tara sigi Yahudiyanuna dina-bɔn la. 15Dina-bon-kun-tiginu banta Musata tɔn anubɛ nɛbinuta buku karanna tumɛ min, anu ya Pɔli anubɛ Banabasi manyinika. Anu ko, “Ma na kelen nyɔgɛnu, ni kumɛ do ye wo bolo min si ma dɛnbɛ, wo ni wo fɔ ma ye.” 16Nba, Pɔli ya a sɔ ka a bole sa a dɛ la ko anu ni anu tole masɔ. A ya a fɔ anu ye ko, “Wole Isirɛla kɛnu anubɛ sibolo gbɛrɛ minnu bi Alla batola yan, wa wo wɔlɔ matɔlɔ n kan la! 17Ma benbanu bi sundanyɛ la Iyipiti dugi rɔ tumɛ min, Isirɛlata Alla ya ma benbanu ma a nyɛrɛtɛ la ka anu nasiyaya bɛrɛkɛ! Alla ya anu nabɔ Iyipiti a sɛnbɛ-bɛrɛbɛrɛ-wɛ la. 18A ya a munyu anu kɔrɔ wula-da-rakolɔn rɔ san bi-nani kɔrɔ. 19A ya sibolo wɔrɔnfila halaki Kenan nyamanɛ rɔ ka anuta dugi di ma benbanu ma. 20Wo bɛɛ mara san kɛmɛ nani ani san bi-loli (450) kɔrɔ. “Wo kɔma, Alla ya kɛlɛ-kurugbɛnu di anu ma ha Nɛbi Samuwɛlita wati rɔ. 21Kɔnɔ anu nɔrɔta mansaya-koe ma min kɛ, Alla ya Kisila dan Sɔli di anu ma ka bɔ Bɛnyamɛ bɔnsɔn rɔ alako wo ni ma anuna mansɛ la. A tora mansayɛ la san bi-nani kɔrɔ. 22Wota wati tenbinɛ, Alla ya Dawuda ma anuna mansɛ la. Alla ya kɛ le fɔ Mansa Dawudala ko la, a ko, ‘N bara a yen ko Yɛsila dan Dawuda le si n hɛnɛ kati! Wo le si n diyana koe bɛɛ kɛ.’ 23Alla ya lanyiri kiri ko Mansa Dawuda kegeyɛ do si ma Isirɛla mɔgɛnuna kisilɛ la. Ado Yisa le wo mɔgɛ la. 24Yanni Yisa ni na, Yɔni ya Isirɛla mɔgɛ bɛɛ kawandi ko anu ni tubi ka anu kɛ-nyanu yɛlɛman ka batasi. 25Ata wɔlɛ ye nala banna tumɛ min, ale Yɔni ya mɔgɛnu manyinika. A ko, ‘Wo miriya ko yon bi nde la? Wo ye kisilɛ min makɔnɔna, wo ma nde la de! Wo ye nala n kɔma. Ado hali ka wola sanbarɛ fulen a kian rɔ, nde ma kɛn ka wo ma.’ 26“Nba, n na kelen nyɔgɛ Isirɛla mɔgɛnu, Iburayima bɔnsɔnnu, wobɛ sibolo gbɛrɛ min bi Alla batola yan, Alla ya male sɔ ko wo ni a lɔn wo si kisi nya min. Ado bɛɛta sarakanɛ le wo la. 27Yerusalɛm kɛnu anubɛ nyɔ-kun-tiginu, anu ma Yisa lɔn anu kisilɛ la. Hali nɛbinuna kumɛnu, anu bi minnu karanna Sulen-Tele bɛɛ ma, anu ma wonu nya-yen. Woletɔ anu ya Yisa yiliki min kɛ, wo ya a ma, nɛbinuna kumɛnu bɔra a la. 28Iko a sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ nya min, anu ya wo bɛɛ ma le. Hali anu ma fɛɛ woo yen a faga koe la kɔnɔ anu diginta Pailɛti ma a faga koe ma. Anu ban ale Yisa fagala, mɔgɛnu ya a layigi ka a furi bɔ kɔlɔma ma ka a sa kanbɛ rɔ. 30Kɔnɔ Alla le ya a lawuli ka bɔ furinu tɛma. 31Anubɛ ala karan dan minnu bɔra Kalili sigisɔn rɔ ka ta Yerusalɛm, a ya tele siyaman kɛ wonu fɛ. Ado wonu denu bi sereyɛ bɔla Isirɛla mɔgɛnu ye kaka. 32“Ma ara na kibara-nyimɛ wo la wo ye. Alla ya lanyiri min kiri ma benbanu ye, 33a ara wo kɛ male, a bɔnsɔnnu ye kaka bawo Alla ya Yisa lawuli ka bɔ furinu tɛma. Iko a sɛbɛnɛ Yaburi kitabu fila nyɔgɛ rɔ nya min ko, ‘I mara nna dan la bi. N bara ma i Fa la.’ 34Alla ya a bɔ furinu tɛma alako a furi kana na tuli. Iko Alla ya a fɔ nya min, a ko, ‘N ya lanyiri sɛnimɛ minnu kiri Dawuda ye, n si wonu kiri wole ye.’ 35Iko a ya a fɔ Yaburi kan tina gbɛrɛ rɔ nya min, a ko, ‘I ti sɔn ila wɔli kɛla sɛnimɛ ni tuli.’ 36Dawuda ye a kɛndɛ la nun tumɛ min, a ya Alla sako kɛ. Wo kɔma, a fagara. Anu ya a togon a benbanu dafɛ. Ado a furi tulita nyɔ rɔ. 37Kɔnɔ Alla ya Yisa lawuli ka bɔ furinu tɛma. Wo ma tuli. 38“Nba, n na kelen nyɔgɛnu, wo dama ni a lɔn serr, ko Yisa si ke wo hakɛnu makotola. Musata tɔnnu ti ke wo bɔla wola hakɛ-yɔɔnyɛ rɔ. Wo ni a lɔn ko min bɛɛ dɛnkɛninyanɛ Yisa ma, wonu bara hɔrɔya hakɛ bɛɛ ma. 40Woletɔ wo ni a ma wo fɛrɛma. Nɛbinu ya min fɔ, wo kana ma wo la bawo a sɛbɛnɛ ko, 41‘Wole minnu bi nde, Alla mayɛlɛnna, wo si ko-makawanɛ yen ka faga don! N bi nala min mala wota wati kɛ rɔ, hali wo wa a lamɔɛn, wo ti la a la.’ ” 42Pɔli anubɛ Banabasi ye bɔla dina-bɔn la tumɛ min, mɔgɛnu ya anu madiya ko anu ni na tun Sulen-Tele wo kun sɛgi ka kumɛ wo donu fɔ anu ye tun. 43Mɔgɛnu bɔra ladɛn rɔ tumɛ min, Yahudiya anubɛ sibolo gbɛrɛ siyaman minnu bi Yahudiyanuna dina rɔ, wonu bilara Pɔli anubɛ Banabasi fɛ. Kilayɛnu ya anu makawandi ko anu ni to Allata hinɛ koe rɔ. 44Sulen-Tele wo kun sɛgi, soe wo mumɛ nara fɔ donu. Anu nara ka anu tole masɔ Mari wara-koe la. 45Yahudiyanu ya nyama yen tumɛ min, keliyɛ wulita anu na kati! Anu ya Pɔli manyini ka ala kumɛ bɛɛ masɔsɔ. 46Kɔnɔ Pɔli anubɛ Banabasi kumara yisi-latɛgɛ rɔ. Anu ko, “A fɛrɛ sa fɔ Allala kumɛ ni fɔ wole fɔlɔn ye. Kɔnɔ wo ara wo ban a la min kɛ, wo le ya a ragbɛ ma ye ko a ma bɛn wo ni habadan-nimayɛ sɔrɔn. Woletɔ ma ye nala wo bolokala ka ta sibolo gbɛrɛnu bara. 47Ado Mari ya min fɔ ma ye, wo le kɛ la. A ko, ‘N bara wo yabɔ alako wo ni ma waan la sibolo gbɛrɛnu ye. Ado duninya-mɔgɛ bɛɛ si nta kisi-koe lamɔɛn wole sebu la.’ ” 48Sibolo gbɛrɛnu ya wo lamɔɛn tumɛ min, anu sewara. Anu ya Marita kumɛ gbiliya kati! Minnu yabɔnɛ habadan-niyi-sɔrɔn-koe la, wonu dɛnkɛninyara Yisa ma. 49Marita kumɛ nyɛnsɛnta nyamanɛ wo mumɛ bɛɛ rɔ. 50Kɔnɔ Yahudiyanu ya nyɔ-mɔgɔ-banu natugu anu kan ma anubɛ sibolo-gbɛrɛkɛ-musu-tɔgɔlamɛ minnu bi Alla batola. Anu ya sɔnkɔ-sɔnkɔ lawuli Pɔli anubɛ Banabasi kan ma ha mɔgɛnu ya anu gben anuna nyamanɛ rɔ. 51Pɔli anubɛ Banabasi ya anu kian ragbɔngbɔn alako wo ni ma sereyɛ la anu kan ma. Wo kɔma, anu tara Aikoniyam soe burɔ. 52Kɔnɔ dɛnkɛninya-mɔgɛ minnu bɔ-san Antiyaki, wonu fara sewɛ anubɛ Allata Ni Sɛnimɛ la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\