Kɛwɔlɛnu 14

1Pɔli anubɛ Banabasi tara kawandili bɔ Yahudiyanuna dina-bɔn la Aikoniyam soe burɔ iko anu ya a ma Antiyaki soe burɔ nya min. Anuna kumɛ ya a ma, Yahudiya-nyama-ba anubɛ sibolo gbɛrɛnu dɛnkɛninyara. 2Kɔnɔ Yahudiya minnu ma dɛnkɛninya Yisa ma, wonu ya sibolo gbɛrɛ doinu natugu ka anu yisi yɛlɛma Mari Yisata mɔgɛnu kan ma. 3Hali wo, Pɔli anubɛ Banabasi mɛra Marita koe fɔla yisi-latɛgɛ rɔ nyɔ bɛrɛkɛ! Mari nyɛrɛ ya a ragbɛ ko anu bi kumɛ min fɔla ala keninteyɛla ko la ko tonyɛ le bawo a ya tamaserenu anubɛ kabana-ko-kɛ-sɛnbɛ di anu ma. 4Dan-nafarɛ taranta Aikoniyam kɛnu tɛma. Donu tora Yahudiyanu fɛ, donu bilara kilayɛnu fɛ. 5Tɔ-a-la, sibolo gbɛrɛ donu wo, Yahudiya donu wo, anuna kun tiginu wo, wonu ya a latɛgɛ ko anu ni Pɔli anubɛ Banabasi bira boloko-yogomɛ-kɛ ka anu mabon kuri la ha anu ni faga. 6Pɔli anubɛ Banabasi ya kala sɔrɔn wo ma tumɛ min, anu burimatoe tara Laikoninya nyamanɛ rɔ. Anu ya Yisata kibara-nyimɛ kawandili bɔ Lisitira anubɛ Dabi soenu tɔ anubɛ so-mɛsɛ minnu bi soe wonu dafɛ. 8Kei do siginɛ Lisitira soe burɔ nun min kiannu faganɛ a la. Kebi a sɔrɔnta, a ma ke tagamana mumɛ! 9A ya a tole masɔ Pɔlita kumɛ la. Pɔli ara a yen min kɛ ko kei wo ara dɛnkɛninya Yisa ma ado a si ke kɛndɛyala, a ya a mafɛlɛn sin! 10A kumara a kulu mayɛlɛnɛ la, a ko, “I lasɔ!” Kei wo ya a lasɔ kelenna ka wuli tagamana. 11Nyama ya wo yen tumɛ min, anu gbele-gbelenta anuna Laikoninya kan rɔ ko, “Allanu bara yɛlɛma mɔgɛnu na ka yigi ma wara!” 12Anu ya Banabasi tɔgɔ sa Susi. Anu ya Pɔli fanan tɔgɔ sa Hamisi bawo ale le mara kumɛ lakelɛ la nun. 13Anuna bɛsɛ Susi, minta kɔ tinɛ sɔnɛ soe kɔma, wo saraka masɔlɛ nara turɛ donu anubɛ kɔn-ferenu na so-tarɛ-don-dɛ la. A sɔgɛ ye anubɛ nyama la ka sarakɛ bɔ kilayɛ wonu ye nun. 14Min ma-sɔgɛ ye mɔgɛnu na, Banabasi anubɛ Pɔli ya wo lamɔɛn tumɛ min, anu ya anuna durukinu tafara yisi-tinya bolo. Anu burimatoe donta nyama tɛma ka gbele-gbelen ko, 15“N fanu, wo ye kɛ mala nfenna? Wo hadama-den-nyɔgɛnu de male la! Ma ye yan ka kibara-nyimɛ lake wo ma. Wo ni bɔ ko-fuyi kɛnu tɔ ka wo yɛ lamunun Alla nimɛ ma min ya san kole anubɛ dugu kole anubɛ kɔgɔ-yi dan anubɛ fan min bɛɛ ye wonu tɔ. 16Fɔlɔ nun, Alla sɔnta ko mɔgɛ bɛɛ ni to anu nyɛrɛta kilɛ fɛ. 17Kɔnɔ tuma-wo-tuma, a ye a nyɛrɛ yirala mɔgɛ bɛɛ la ata kɛwɔli-nyimɛnu fɛ. A ye bandɛ lanala min si wola dɔn-fan lananfa. A si dɔntɛ wo di wo ma alako wo yisi la ni fa sewɛ la.” 18Hali Pɔli anubɛ Banabasi mɛra kumɛ kɛ fɔla, a gbɛlɛyara anu kuma ka nyama lakala sarakɛ bɔɛ la anu ye. 19Yahudiya donu bɔra Paisidiya-Antiyaki soe burɔ anubɛ Aikoniyam soe burɔ. Nyama kerita wonu bara-la. Anu ya Pɔli mabon kuri la ka a sagan soe kɔma bawo anu ya a lɔn ko a ara faga. 20Kɔnɔ dɛnkɛninya-mɔgɛnu nadɛnta ala foolɛ rɔ tumɛ min, a ya a lasɔ ka sɛgi soe burɔ. Wo banda kɛ, Pɔli anubɛ Banabasi tara Dabi soe burɔ. 21Anu ya Yisata kibara-nyimɛ kawandili bɔ Dabi soe burɔ ka karan den siyaman sɔrɔn. Wo kɔma, anu sɛgira Lisitira soe burɔ anubɛ Aikoniyam anubɛ Paisidiya-Antiyaki soenu burɔ. 22Anu ya nyɔ-dɛnkɛninya-mɔgɛnu sɛnbɛ don ka anu makawandi ko anu ni to dɛnkɛninyɛ rɔ yiri! Anu ya anu karan ko, “Yanni ma ni don Allala mansayɛ rɔ, fɔ ma ni tɔrɔya siyaman sɔrɔn.” 23Anu ya mɔgɔ banu sigi ladɛn kelen-kelennamɛ-bɛɛ la wonu ye. Wo kɔma, anu ya sunyɛ don Alla matara tinɛ ka mɔgɔ ba wonu dantɛgɛ Mari ma anu yigi sanɛ min tɔ. 24Pɔli anubɛ Banabasi tenbira Paisidiya nyamanɛ la tumɛ min, anu kera Pamfiliya nyamanɛ ma. 25Anu ya kawandili bɔ Pɛraga soe burɔ. Wo kɔma, anu yigira Ateliya soe burɔ. 26Anu donta kulɔn rɔ nyɔ ka sɛgi Antiyaki soe burɔ, anu dantɛgɛra Allala hinɛ rɔ kan min nun. Ado anu bara wɔlɛ wo dafa feu! 27Anu kera Antiyaki tumɛ min, anu ya Mari Yisata mɔgɛ bɛɛ ladɛn. Alla ya koe min kɛ anu ye, anu ya wo bɛɛ fɔ nyɔ-mɔgɛnu ye katarala a ya kilɛ laka sibolo gbɛrɛnu ye nya min alako anu fanan ni dɛnkɛninya Mari ma. 28Anu mɛra dɛnkɛninya-mɔgɛnu fɛ nyɔ kati!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\