Kɛwɔlɛnu 15

1Pɔli anubɛ Banabasi ye Siriya-Antiyaki tumɛ min, mɔgɛ donu nara ka bɔ Yudiya nyamanɛ rɔ. Anu ya Marita mɔgɛnu karan ko mɔgɛ ti ke kisila fɔ a ni kemininya iko Musata tɔn ya a fɔ nya min. 2Kɛ mara sɔsɔli-belebele la Pɔli anubɛ Banabasi anubɛ mɔgɔ wonu tɛma. Woletɔ anu ya a latɛgɛ ko Pɔli wo, Banabasi wo, anubɛ Antiyaki kɛ donu ni ta Yerusalɛm alako Yisata kilayɛnu anubɛ nyɔ-mɔgɔ-banu ni anu kun nayigi kumɛ kɛla ko la. 3Marita mɔgɛ minnu bi Antiyaki, wonu ya kɛnu nata Yerusalɛm. Wonu tenbira Finisiya anubɛ Samariya nyamanɛnu tɔ tumɛ min, sibolo gbɛrɛnu yɛlɛmanta nya min Alla ye, anu ya dantɛgɛlɛ wo sa nyɔ-dɛnkɛninya-mɔgɛnu ye. Wo ya a ma, Mari Yisata mɔgɛ bɛɛ sewara bɛrɛkɛ! 4Anu kera Yerusalɛm tumɛ min, Marita mɔgɛnu wo, Yisata kilayɛ toenu wo, anubɛ nyɔ-mɔgɔ-banu ya anu tabira a kin na! Alla ya koe min bɛɛ kɛ mɔgɛnu ye anuna wɔlɛ fɛ, anu ya wo bɛɛ rakaran mɔgɔ ba wonu ye. 5Kɔnɔ Farisi minnu bara dɛnkɛninya Yisa ma, wonu ya anu nasɔ. Anu ko a fɛrɛ sa fɔ sibolo gbɛrɛ kɛnu ni kemininya iko anu denu. Ado anu ya a fɔ anu ye fanan ko anu ni Musata tɔnnu bira iko anu denu. 6Yisata kilayɛnu anubɛ nyɔ-mɔgɔ-banu ya anu kun nayigi ka sibolo gbɛrɛnu wara-koe fɛsɛfɛsɛ. 7Anu mɛra sɔsɔli siyaman sala. Tɔ-a-la, Pita ya a lasɔ. A ko, “N na kelen nyɔgɛnu, wo ya a lɔn ko Alla ara nde yabɔ wo tɛma kebi fɔlɔ ka Yisata kibara-nyimɛ kawandili bɔ sibolo gbɛrɛnu ye alako anu fanan ni a lamɔɛn ka dɛnkɛninya. 8Nba, Alla ya mɔgɛ bɛɛ yisi lɔn. A ya ata Ni Sɛnimɛ di male ma nya min, a ara wo di sibolo gbɛrɛnu fanan ma wo nya na le. Wo ya a ragbɛ ko a ya anu denu fanan yabɔ. 9A ma dan-nafarɛ don mabɛ anu tɛma hali! Anu dɛnkɛninyara min kɛ, woletɔ a ya anu makoto anu hakɛ ma. 10Nfenna worɔ, wo ye a fɛ ka Alla ladiminya ka dunɛ sa dɛnkɛninya-mɔgɛ kɛnu kuma? Ado mabɛ ma benbanu ma ke dunɛ wo dununa. 11Male ara dɛnkɛninya Mari Yisa ma nya min, anu fanan bi wo nya na le. Ma bɛɛ kisinɛ Mari Yisata hinɛ fɛ.” 12Nba, nyama bɛɛ ya anu tole masɔ kumɛ wo la a kin na! Alla ya kabana koenu anubɛ tamasere min bɛɛ kɛ sibolo gbɛrɛnu ye anuna wɔli fɛ, Banabasi anubɛ Pɔli ya wo bɛɛ rakaran anu ye. 13Anu banta kumala tumɛ min, Yemesi ya a fɔ anu ye ko, “N na kelen nyɔgɛnu, wo ni wo wɔlɔ matɔlɔ! 14Alla hɔnta sibolo gbɛrɛnu na nya min ka mɔgɛnu yabɔ anu tɛma alako wonu ni ma atɛ la, Saimon Pita ban-san le wo fɔla. 15Nɛbinuna kumɛ ara bɛn wo ma, yɔ! Iko nɛbinu ya a sɛbɛ nya min, anu ko, 16‘Nde, Mari si sɛgi ka Dawudala bon buinɛ sɔ. N si a tinya tinɛnu tabɛn ka a sɔ tun gben! 17Woletɔ mɔgɛ toe bɛɛ si nde, Mari nyini. N bara sibole min bɛɛ kele, wonu si ma ntɛ la. 18Nde, Mari le ya kɛ fɔ, ado n bara mɔgɛnu nalɔn kɛ la kebi fɔlɔ.’ ” 19Yemesi tora kumala, a ko, “Nta miriya rɔ, sibolo gbɛrɛ minnu bara anu yɛ lamunun Alla la, ma kana wonu tɔrɔ kemininya-koe la. 20Kɔnɔ ma ni kɛdi sɛbɛ anu ma ka a fɔ anu ye ko dɔn-fan min bara di bɛsɛnu ma nun, anu kana wo dɔn bawo a latinyanɛ. Anu ni anu nyɛrɛ matanka yɛlɛnya su bɛɛ ma. Wo kɔma, anu kana sogo-yifanɛ woo dɔn bawo a yele ye a rɔ. 21Alla ya tɔn min di Musa ma, ma ara wo karan mala dina-bɔnnu na Sulen-Tele bɛɛ kebi fɔlɔ. Ado anu si ala kumɛ wo lake soe bɛɛ rɔ.” 22Nba, Yisata kilayɛnu wo, nyɔ-mɔgɔ-banu wo, anubɛ dɛnkɛninya-mɔgɛ bɛɛ, wonu ya a latɛgɛ ko anu ni mɔgɛ donu bɔ anu tɛma ka wonu nata Siriya-Antiyaki soe burɔ Pɔli anubɛ Banabasi fɛ. Anu ya mɔgɔ fila yabɔ minnu gbiliyanɛ Yisata mɔgɛnu bolo bɛrɛkɛ, Yudasi, anu si min kele fanan ko Basaba anubɛ Sailasi kɔni. 23Anu ya kɛdi sɛbɛ ka a don anu bolo. Kɛdi wo ko, “Male Mari Yisata kilayɛnu anubɛ mɔgɔ banu, “Ma ye wole, ma na kelen nyɔgɛ sibolo gbɛrɛnu kɔndɔnna minnu siginɛ Antiyaki soe anubɛ Siriya anubɛ Salesiya nyamanɛnu tɔ. 24Ma ara a lamɔɛn ko mala mɔgɛ donu tara wo tɔrɔ tinɛ ka wo kɔndɔfili anuna kumɛ fɛ. Kɔnɔ male ma anu sɔ de! 25Woletɔ ma ara ma ladɛn. Ma dama ara sɔn ko ka kilayɛnu nata wo ma. Anu bi tala ma diyana-mɔgɛnu fɛ, Banabasi anubɛ Pɔli kɔni. 26Wonu denu bara anu niyi fili a rɔ ma Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛta wɔlɛla ko la. 27Nba, ma ara Yudasi anubɛ Sailasi lata wo ma fanan. Ma ye koe minnu sɛbɛla, wonu si wo bɛɛ fɔ wo ye. 28Allata Ni Sɛnimɛ anubɛ male ara sɔn ko dunu gbɛrɛ kana sa wo kuma fɔ tɔn kɛ minnu fɛrɛ sa. 29A fɔlɛ, wo kana fen dɔn min dira bɛsɛnu ma nun. A fila nyɔgɛ, wo kana sogo-yifanɛ dɔn bawo a yele ye a rɔ. A sawa nyɔgɛ, wo ni wo nyɛrɛ matanka yɛlɛnya su bɛɛ ma. Ni wo ya wo nyɛrɛ matanka koe kɛnu ma, koe bɛɛ si bɛn wo ma. Alla ni to wo fɛ.” 30Anu ya kilaya nani wonu boloka ko anu ni ta Antiyaki soe burɔ. Anu kera nyɔ tumɛ min, anu ya dɛnkɛninya-mɔgɛ bɛɛ ladɛn ka kɛdi wo di anu ma. 31Mɔgɛ wonu ya kɛdi karan tumɛ min, anu dama fara sewɛ la makawandili-kumɛ wola ko la. 32Yudasi anubɛ Sailasi minnu bi nɛbiyɛ la anu tɛma, wonu mɛra kumala Marita mɔgɛnu ye ka anu makawandi ka anu sɛnbɛ don. 33Anu ban watini bɔla Antiyaki soe burɔ, Marita mɔgɛ minnu bi nyɔ, wonu ya anu nasɛgi tun yisi-kimɛ rɔ. [ 34Sailasi ya a latɛgɛ ko a ni to Antiyaki nyɔ.] 35Kɔnɔ Pɔli anubɛ Banabasi mɛra Antiyaki doni. Wonubɛ mɔgɔ siyaman ya mɔgɛnu karan ka Marita kumɛ kawandili bɔ. 36Wati dande kɔma, Pɔli ya a fɔ Banabasi ye ko, “Ma ya Marita kumɛ kawandili bɔ soe min bɛɛ rɔ, ma sɛgi wona ma gbɛ wonu tɔ ka Marita mɔgɛnu sigi-nya lɔn.” 37A sɔgɛ ye Banabasi la ko Yɔni-Maraka ni ta anu fɛ 38kɔnɔ Pɔli yala, a ma bɛn wo ni ta anu fɛ bawo a ma ke ala wɔli labanna nun. A sɛgira nun ka anu boloka Pamfiliya nyamanɛ rɔ. 39Wo mara sɔsɔli-belebele la anu tɛma ha anu farata anu nyɔgɔn na. Banabasi ya Yɔni-Maraka bi. Wonu donta kulɔn rɔ ka ta Saiparasi yi-tɛma-dugi rɔ. 40Marita mɔgɛnu ya Pɔli dantɛgɛ Allata hinɛ ma. Wo kɔma, ale ya Sailasi yabɔ. Anu tara anu nyɔgɔn fɛ. 41Anu tara Siriya anubɛ Salesiya nyamanɛnu tɔ ka nyɔ-dɛnkɛninya-mɔgɛnu sɛnbɛ don.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\