Kɛwɔlɛnu 16

1Pɔli anubɛ Sailasi tara Dabi anubɛ Lisitira soenu tɔ. Dɛnkɛninya-mɔgɛ do ye nyɔ, a tɔgɔ Timoti. A na fanan lanɛ Yisa la. Yahudiya le a na la kɔnɔ a fa, Kiriki le. 2Marita mɔgɛ min bɛɛ siginɛ Lisitira anubɛ Aikoniyam soenu tɔ, wo bɛɛ ya Timoti tɔgɔ-nyimɛ fɔ. 3A sɔgɛ ya Pɔli bira ka ta Timoti la a bolo. A ya a lakemininya ka a tɛgɛ Yahudiya min bɛɛ siginɛ kan tinɛ wonu tɔ. Wonu ya a lɔn ko Timoti fa, Kiriki le minnu ti anuna dannu nakemininya. 4Anu tenbira soe minnu tɔ, Marita kilayɛ wonubɛ Yerusalɛm mɔgɔ banu ya tɔn minnu sɛbɛ, anu ya wonu nake dɛnkɛninya-mɔgɛnu ma soe wonu tɔ. Anu ya a fɔ wonu ye ko fɔ anu ni to tɔn wonu birala. 5Woletɔ dɛnkɛninya-mɔgɛnu sɛbɛ donta dɛnkɛninyɛ rɔ. Anu yatɛ tora siyayala tele-wo-tele. 6Pɔli anubɛ a ta-nyɔgɛnu tara Parigiya anubɛ Kalesiya nyamanɛnu tɔ kɔnɔ Allata Ni Sɛnimɛ ya a ragbɛ anu ye ko anu kana kawandili bɔ Esiya nyamanɛ rɔ. 7Anu kera Misiya nyamanɛ-dan la tumɛ min, anu ya anu taya ka ta Baitiniya nyamanɛ rɔ kɔnɔ Yisala Niyi ya a ragbɛ anu ye ko anu kana ta nyɔ. 8Woletɔ anu ya Misiya nyamanɛ masangba ka ta soe do burɔ min tɔgɛ Taroyasi. 9Pɔli ya Masidoniya kɛ do yen ko-rayirɛ rɔ suyi wo rɔ. A sɔnɛ a madiya tinɛ. Ko-rayirɛ wo rɔ, a ko, “Na ma dɛnbɛ Masidoniya nyamanɛ rɔ!” 10Pɔli ya ko-rayirɛ wo yen nya min wo, ma ya ma rabɛn ka ta Masidoniya bawo ma lara a la ko Alla le ya ma kele kibara-nyimɛ kawandili bɔ tinɛ nyɔ-mɔgɛnu ye. 11Ma donta kulɔn rɔ Taroyasi ka ma telen Samotaresiya yi-tɛma-dugi la. Wo banda kɛ, ma tara Niyapoli soe burɔ. 12Ma bɔra nyɔ ka ta Filipai so-karantan burɔ min bi Masidoniya nyamanɛ rɔ. Romu kɛnu denu ya soe wo datɛgɛ fɔlɔ nun. Ma ya tele dande bɔ Filipai soe wo burɔ. 13Sulen-Tele ma, ma bɔra soe ka ta madiyali kɛ tinɛ kan tinɛ do rɔ min bi bɛ dala. Ma ya a lɔn ko Yahudiyanu si anu nadɛn Alla matara tinɛ nyɔ le. Musi minnu nadɛnnɛ nyɔ, ma sigira ka kuma wonu ye. 14Kelen bi anu tɔ min ya mala kumɛ lamɔɛn, a tɔgɛ Lidiya. A nara ka bɔ Tayataira soe burɔ. Kura-bilolamɛ yila le. Ado kurɛ wo dɛ gbɛlɛ. Ma Mari-Alla-batolɛ le musi wo la. Mari ya a yisi laka alako a ni a tole masɔ Pɔlita kumɛ la. 15Wobɛ ala bonna-mɔgɛ bɛɛ batasira. Wo kɔma, a nɔrɔta a fɔla ma ye ko, “Ni wo lara a la ko n bara dɛnkɛninya Mari Yisa ma, wo na yiya n barɛ.” A kirita ma ma ha ma sɔnta. 16Lunyɛ do, ma ye tala Alla matara tinɛ tumɛ min, mabɛ yɔɔn-sunkurɔn do bɛnta, nyina-yoge ye min fɛ. Wo ara ma nya-nyini-kɛlɛ la mɔgɛ do bolo. A ya wodi siyaman sɔrɔnna a tiginu ye nya-nyini-kɛ wo fɛ. 17Wo bilara mabɛ Pɔli fɛ a ye gbele-gbelenna ko, “Alla Min Bi Fan Bɛɛ Kun Na, wola wɔli kɛlɛ le kɛnu na. Wo si kisi nya min, anu bi wo le fɔla wo ye!” 18A tora wo mala tele siyaman kɔrɔ ha a wara-koe ya Pɔli tɔrɔ. A ya a tintan ka a fɔ nyinɛ ma ko, “Mari Yisa tɔgɛ rɔ, bɔ a fɛ!” Nyinɛ wo bɔra a fɛ kelenna! 19Nba, a tiginu ya a lɔn tumɛ min ko anu sa wodi sɔrɔnna a fɛ tun, anu ya Pɔli anubɛ Sailasi bira ka anu sagan anuna kun tiginu bara barɛ rɔ. 20Anu ya a fɔ Romu kun tiginu ye ko, “Yahudiya kɛnu bi mala soe tɔrɔla kati! 21Anu bi mɔgɛnu karanna namu minnu na, mala tɔn-tinya-koe le wonu na. Nba, male Romu kɛnu ti ke namu wonu birala.” 22Nyama fanan kɛra Pɔli anubɛ Sailasi ma. Kun tiginu ya Pɔli anubɛ Sailasi mawuran ka anu gbesi koe fɔ kɛlɛ dannu ye bosɛ la. 23Anu banta Pɔli anubɛ Sailasi gbesila boloko-yogomɛ-kɛ tumɛ min, anu ya anu nadon yele la. Anu ya a fɔ yele-kandannɛ wo ye ko a ni anu mara gben! 24Yele-kandannɛ wo ya a ma iko a fɔra a ye nya min. A ya anu nakɛ yele burɔ pon ka anu kiannu sa kurɔn la gben! 25Suyi tɛma, Pɔli anubɛ Sailasi ye Alla matarala ka bɛtinu bɔ a ye. Ado yelela-mɔgɛ toenu tole masɔnɛ anu na. 26Tiriyante wo rɔ, dugi yɛrɛyɛrɛnta ba kɛ ha yele-bon kurukɛ tinɛ yɛrɛyɛrɛnta. Nba, yele-bɔn wo dɛnu nakara kelenna! Yɔlɔkɛnu buira ka bɔ yelela-mɔgɛ bɛɛ kian anubɛ anu bole ma. 27Ale yele-makandannɛ kundenta. A ya dɛnu nakanɛ yen tumɛ min, a ya a lɔn ko yelela-mɔgɛ bɛɛ ara bɔ. Woletɔ a ya ala faan sagan a rɔ alako a ni a nyɛrɛ faga. 28Kɔnɔ Pɔli gbele-gbelenta kan ba la, a ko, “I kana i nyɛrɛ madumɛ! Ma dama ye yan!” 29Yele-makandannɛ wo ya lɛnpu makele. A donta tiriya! A yɛrɛyɛrɛnmatoe ya a sa Pɔli anubɛ Sailasi kɔrɔ. 30A ya anu nabɔ yele burɔ ka anu manyinika ko, “N fanu, n si nfen ma alako n ni kisi?” 31Anu ko, “Ni i dɛnkɛninyara Mari Yisa ma, i si kisi. A ye wo nya fanan le ila bonna-mɔgɛnu ye.” 32Anu ya Marita kumɛ kawandili bɔ ale anubɛ ala bonna-mɔgɛnu ye. 33Suyi wo nyɛrɛ rɔ, yele-makandannɛ ya anu nabɔ ka anuna tɛlɛnu ku. Ale anubɛ ala bonna-mɔgɛ bɛɛ batasira kelenna! 34A tara Pɔli anubɛ Sailasi la ala bɔn la ka dɔn-fan di anu ma. Ale anubɛ ala bonna-mɔgɛ bɛɛ sewara bawo anu bara dɛnkɛninya Alla ma. 35Wo banda kɛ, Romu kun tiginu ya kilayɛ lata polisi-kun-tiginu ma ka a fɔ anu ye ko, “Wo ni mɔgɛ wonu boloka.” 36Woletɔ yele-kandannɛ ya kumɛ wo latenbi Pɔli ma ko, “Kun tiginu bara kilayɛ lana ko ka wobɛ Sailasi boloka. Woletɔ wo bolokanɛ ka ta yisi-kimɛ rɔ.” 37Kɔnɔ Pɔli ya a fɔ polisi-kun-tiginu ye ko, “Anu ya male, Romu kɛnu, gbesi gbɛ rɔ ka ma ladon yele la hali ma yilikini ma! Nba kaka, anu bi a fɛ ka ma boloka dogɔn rɔ, wa? Wo ti ma dɛɛ! Fɔ Romu kun tiginu nyɛrɛ ni na yan ka ma labɔ.” 38Polisi-kun-tiginu ya kumɛ wo lake Romu kun tiginu nyɛrɛ ma. Anu ya a lamɔɛn tumɛ min ko Romu kɛ le Pɔli anubɛ Sailasi la, anu kilanta. 39Woletɔ anu tara Pɔli anubɛ Sailasi madiya tinɛ. Wo kɔma, anu ya anu nabɔ yele la ka anu madiya ko anu ni bɔ soe wo burɔ. 40Pɔli anubɛ Sailasi bɔra yele la ka anu telen Lidiyala bɔn la. Anu ya Marita mɔgɛnu taran nyɔ. Anu ya anu makawandi ka anu sɛnbɛ don. Wo kɔma, anu bɔra nyɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\