Kɛwɔlɛnu 17

1Pɔli anubɛ a ta-nyɔgɛnu tenbira Amfipolisi anubɛ Apaloniya soenu tɔ ka na ke Tɛsalonaika soe burɔ, Yahudiyanuna dina-bɔn do ye kan min. 2Pɔli ya Sulen-Tele sawa kɛ nyɔ. A tara dina-bɔn la iko a duruta a mala nya min. A ya mɔgɛnu makawandi ka bɔ Allata kitabu rɔ 3ka a yira anu na ko fɔ Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ ni tɔrɔ ka bɔ furinu tɛma. Pɔli ko, “N bi Yisa minna koe fɔla wo ye, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ le.” 4Yahudiya donu lara kumɛ wo la, woletɔ anu kofura Pɔli anubɛ Sailasi ma. Kiriki minnu bi Alla batola, wo siyaman dɛnkɛninyara anubɛ musu tɔgɔlamɛ siyaman. 5Kɔnɔ keliyɛ wulita Yahudiya donu na. Anu ya mɔgɔ yokalente donu bi kilɛ la alako anu si nyama ladɛn. Anu ya a ma, soe bɛɛ sɔnkɔra ka bui Yesonla bɔn ma Pɔli anubɛ Sailasi ye kan min. Anu bi a fɛ ka anu nabɔ nyama ma. 6Kɔnɔ anu ma ke anu yenna min kɛ, anu ya Yeson anubɛ Mari Yisata mɔgɛ donu sagan ka ta anu na so-burɔ-mɔgɔ-banu bara. Anu ya wɔyɔ layɛlɛ ko, “Kɛnu bi mɔgɛnu tɔrɔla dinkirɛ bɛɛ! Kaka, anu bara na maleta so tɔrɔ tinɛ. 7Ado Yeson kɛ ara anu yiya ala bɔn la. Anu bi Romu nyamanɛ kun tigila tɔn bɛɛ tinyana ko mansa-gbɛrɛ ye nyɔ tun min tɔgɛ Yisa.” 8Nyama anubɛ mɔgɔ banu ya wo lamɔɛn tumɛ min, wo ya a ma, anu nyɛɛra anu ma. 9Yanni anu ni anu boloka, nyɔ-mɔgɔ-banu ya anu kunka-wodi makele Yeson anubɛ doi wonu bolo. 10Suyi kera nya min wo, Marita mɔgɛnu ya Pɔli anubɛ Sailasi lata Bɛriya soe burɔ. Anu kera Bɛriya tumɛ min, anu tara Yahudiyanuna dina-bɔn la. 11Nyɔ-mɔgɛnu yisi lakanɛ ka tenbi Tɛsalonaika kɛnu na. Anu ya anu tole masɔ Allala kumɛ la a kin na! Tele-wo-tele, anu bi Allata kitabu karanna ka a lɔn ni Pɔlita karan le tonyɛ la serr! 12Anu siyaman dɛnkɛninyara. Kiriki musu tɔgɔlamɛ siyaman anubɛ Kiriki kei siyaman fanan dɛnkɛninyara. 13Kɔnɔ Yahudiya minnu bi Tɛsalonaika, wonu ya a lamɔɛn tumɛ min ko Pɔli ye Allala kumɛ kawandili bɔla Bɛriya soe burɔ, anu tara nyɔ ka nyama latugu anu kan ma. 14Tiriyante wo rɔ, Marita mɔgɛnu ya Pɔli lata kɔgɔ-yi dafɛ kɔnɔ Sailasi anubɛ Timoti tora Bɛriya. 15Minnu tara Pɔli la, wonu bilara a fɛ fɔɔ Atɛn soe burɔ. Pɔli ya a sara anu na ko Sailasi anubɛ Timoti ni na a taran nyɔ yona. Anu sɛgira Bɛriya. 16Nba, Pɔli ye Sailasi anubɛ Timoti makɔnɔna Atɛn soe burɔ tumɛ min, a ya soe wo lafanɛ taran bɛsɛnu na. Wo ya Pɔli lamɔni bɛrɛkɛ! 17Yahudiyanu anubɛ sibolo gbɛrɛ minnu bi Alla batola anu nyɔgɔn fɛ nyɔ, Pɔli kumara anu ye anuna dina-bɔn la. Tele-wo-tele, min bɛɛ nara barɛ rɔ, a kumara wonu fanan ye. 18Ɛpikuriyannu anubɛ Sitowikanuna karan-mɔgɛ donu ya a sɔsɔ. Donu ko, “Karanbɛlɛ nyɛrɛ-mayiralɛ kɛ ye a rayala ka nfen fɔ?” Donu ko fanan, “A manɛ iko a ye kumala mɔgɔ gbɛrɛnuna allanuna ko la.” Anu ya kɛ fɔ bawo Pɔli ye kawandili bɔla Yisala ko la nun anubɛ mɔgɔ-lawuli-koe ka bɔ furinu tɛma. 19Woletɔ anu ya Pɔli bi ka ta a la kuma fɔ tinɛ do rɔ anu bi min kelela ko Ariyapagasi. Anu ko, “I ye karan kurɛ kɛ minna ko fɔla, ma ye a fɛ ka wonu wara-koe lamɔɛn. 20Ma ye koe donu namɔɛnna, ko kurɛ le wonu na male yala. A di ma ye ka wonu kɔrɛ lɔn.” ( 21Ado Atɛn mɔgɛ bɛɛ anubɛ sundan minnu siginɛ nyɔ, a di wonu ye ka to ko-kurɛnu fɛsɛfɛsɛla anubɛ ka wonu wara-koe lamɔɛn.) 22Pɔli sɔra kun tiginu yarɔ kuma fɔ tinɛ. A ko, “Wole Atɛn kɛnu! N bara a yen nya bɛɛ ma ko dina-mɔgɛ le wole la kati! 23N bi wola soe ratagamana tumɛ min ka wola batoli kɛ tinɛnu mafɛlɛn, n ya saraka bɔ tinɛ do fanan yen, a sɛbɛnɛ min ma ko, ‘Alla-min-lɔnni-ma, wotɛ le kɛ la.’ Wo ye sarakɛnu bɔla alla wo ye kɔnɔ wo ma a lɔn a kilɛ fɛ. N bi wo le wara-koe fɔla wo ye kɛ la. 24Alla min ya duninya dan anubɛ fan min bɛɛ ye a rɔ, wo le ye san kole anubɛ dugu kole kun tigi la. A sigini ma mɔgɛnuna bato bɔn sɔnɛnu na. 25Ado a mako sa mɔgɛnuna dɛnbɛnɛ la bawo ale nyɛrɛ le ye niyi anubɛ fan toe bɛɛ dila mɔgɛnu ma. 26A ya mɔgɔ su bɛɛ dan ka bɔ mɔgɔ kelen tɔ ka anu nasigi dugu kole bɛɛ kuma. Ale nyɛrɛ ya anuta watinu anubɛ anuna sigi tinɛnu dan latɛgɛ kebi fɔlɔ. 27A ya wo ma alako ma ni to a nyinina. Tumado ni ma ya ma yɛ lakalan, ma si a yen. Hali wo, Alla ma fɛ-yan ma fenfen na. 28Ado ale le ye sɛnbɛ dila ma ma alako ma ni to ma niyi la, koe bɛɛ ma tinɛ. A ye iko wola yelebanu bi a fɔla nya min ko, ‘Ala dannu le male fanan na.’ 29Nba, ni ala dannu le male la, ma kana ma miri ko Allayɛ manɛ iko sɛnɛ anubɛ wodi-gbɛ, ni wo ma, kuri min lɛsɛnɛ mɔgɛnuna halliyɛ anubɛ hɛnkili la. 30Fɔlɔ nun, Alla ya a kolan bɔ mɔgɛnuna Alla-lɔnbɛlitayɛ la bawo anu bi min mala nun, anu ma wo lɔn. Kɔnɔ kaka, a ara a fɔ ko fɔ mɔgɛ bɛɛ ni yɛlɛma ka bɔ anuna ko-yogomɛ-kilɛnu fɛ. 31Ado a ara wo tele latɛgɛ a si duninya bɛɛ kiti tɛgɛ lunyɛ min telenbagayɛ la. A ara ale Yisa yabɔ ko ale le ni mɔgɛ bɛɛ kiti a ye. A ara wo yira ma bɛɛ la ata lawuli fɛ ka bɔ furinu tɛma!” 32Pɔli ya furi-lawuli-koe fɔ min kɛ, anu donu ya a mayɛlɛn. Kɔnɔ dogbɛrɛnu ko, “Ma ye a fɛ i ni kɛ fɔ ma ye wati gbɛrɛ.” 33Nba, Pɔli bɔra anuna kuma fɔ tinɛ rɔ. 34Ado mɔgɛ donu kofura a ma ka dɛnkɛninya Yisa ma. Atɛn soe kun-tigi-ba min tɔgɛ Diyonisi, wo ye anu tɛma anubɛ musi min tɔgɛ Damarisi anubɛ mɔgɔ gbɛrɛkɛnu fanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\