Kɛwɔlɛnu 18

1Wo kɔma, Pɔli bɔra Atɛn soe burɔ ka ta Kɔrɛnti soe burɔ. 2A ya Yahudiya do taran nyɔ, a tɔgɛ Akuwila. A sɔrɔnta Ponta nyamanɛ rɔ. Anubɛ ala musi Purusila na-san le nun ka bɔ Itali nyamanɛ rɔ bawo Romu Nyamanɛ Kun Tigi Ba Kalodiyasi ara a fɔ nun ko Yahudiya bɛɛ ni bɔ Romu soe burɔ. Pɔli tara anu kɔndɔn tinɛ. 3A mɛra nyɔ wɔlila anu fɛ bawo a ye a beli-fan sɔrɔnna fani-bɔn-nadan-wɔlɛ wo le tɔ iko wonu fanan bi a mala nya min. 4Sulen-Tele bɛɛ ma, a kumara Yahudiyanuna dina-bɔn la ka a raya ko Yahudiyanu anubɛ sibolo gbɛrɛnu ni yɛlɛma ka ma dɛnkɛninya-mɔgɛnu na. 5Sailasi anubɛ Timoti kera nyɔ tumɛ min ka bɔ Masidoniya nyamanɛ rɔ, Pɔli tora kawandili bɔla Yahudiyanu ye wati bɛɛ. A ye sereyɛ bɔla anu ye ko Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ le. 6Kɔnɔ tɔ-a-la, anu ya a sɔsɔ ka a manyini. Woletɔ a ya ala duruki ragbɔngbɔn anu kan ma. A ya a fɔ anu ye ko, “Ni wo halakira, wo ti mɔgɔ ta-a-la! Nta sa a rɔ. Ka a dabira bi ma, n si ta sibolo gbɛrɛnu wara la.” 7Woletɔ a tara don sibolo gbɛrɛ dola bɔn la min tɔgɛ Taita Yasita. Alla batolɛ le wo la. Ala bɔn tugunnɛ Yahudiyanuna dina-bɔn la. 8Yahudiyanuna dina-bon-kun-tigi Karisipa, wonubɛ ala denbayɛ bɛɛ dɛnkɛninyara Mari ma. Kɔrɛnti kɛ siyaman ya Allala kumɛ lamɔɛn. Anu siyaman dɛnkɛninyara ka batasi. 9Suyi do rɔ, Pɔli ya ko-rayirɛ do yen. Mari ya a fɔ a ye wo rɔ ko, “I kana kilan. Mɔgɔ wo mɔgɔ ti ke i madumala bawo n bi i fɛ. I ni to kawandili bɔla. I kana bandan bawo ntɛ le mɔgɔ siyaman na soe kɛ burɔ.” 11Woletɔ Pɔli tora mɔgɛnu karanna Allala kumɛ la nyɔ san kelen ani a tala. 12Kaliyo ye Romu kɛnuna sigisɔn-mansayɛ la Kiriki nyamanɛ wo rɔ min tɔgɛ Akeya tumɛ min, Yahudiyanuna kun tigi donu ya Pɔli bira ka ta a la kiti tɛgɛ tinɛ. 13Anu ko, “Kei kɛ ye a rayala ko mɔgɛnu ni Alla-bato-nya do ma min bi mala tɔn kan ma!” 14Yanni Pɔli ni kuma tumɛ min, Sigisɔn-Mansa Kaliyo ya a fɔ Yahudiyanu ye ko, “Ni telenbɛliya koe le, ni wo ma, ko-yogoma-koe do le nun, n si n munyu wole Yahudiyanu kɔrɔ worɔ. 15Kɔnɔ kiti kɛ bɛɛ tɛgɛnɛ kumɛnu anubɛ tɔgɛnu anubɛ wola tɔn koe le ma, woletɔ wole nyɛrɛ ni kiti kɛ ban wo gbansan tɛma. N ti ma wo ko sufanu kiti-tɛgɛlɛ la!” 16A ya anu gben kiti tɛgɛ tinɛ rɔ. 17Nyama ya Yahudiyanuna dina-bon-kun-tigi-Sasitɛni bira ka a gbesi kiti-tɛgɛ-bɔn yarɔ. Kɔnɔ Mansa Kaliyola ko ma taran wo rɔ hali doni! 18Pɔli ya tele siyaman bɔ Marita mɔgɛnu fɛ Kɔrɛnti soe burɔ. Wo kɔma, ale wo, Akuwila wo, anubɛ Purusila donta kulɔn rɔ ka ta Siriya nyamanɛ rɔ. Yanni a ni don kulɔn rɔ, a ya a kunyɛ sii Sɛnkariya soe burɔ bawo a ara a dato Alla ye nun. 19Anu sawɛ ke Ɛfɛsa soe burɔ, Pɔli ya Akuwila anubɛ Purusila to nyɔ. Yanni a ni Ɛfɛsa soe boloka, a tara Yahudiyanuna dina-bɔn la kawandili bɔ tinɛ Yahudiyanu ye. 20Anu ya a madiya ko a ni mɛ anu fɛ kɔnɔ a ma sɔn wo ma. 21A ya a masara anu na ka a fɔ anu ye ko, “Ni Alla sɔnta, n bi nala tun.” A donta kulɔn rɔ Ɛfɛsa soe nyɔ ka ta Sɛsariya soe burɔ. 22A kera Sɛsariya tumɛ min, a ya dɛnkɛninya-mɔgɛnu kɔndɔn. Wo kɔma, a tara Antiyaki soe burɔ tun. 23A mɛra nyɔ doni. Wo kɔma, a tara Kalesiya anubɛ Parigiya nyamanɛnu tɔ ka nyɔ-dɛnkɛninya-mɔgɛ bɛɛ sɛnbɛ don. 24Yahudiya do nara Ɛfɛsa soe burɔ min tɔgɛ Apɔlɔsi. A sɔrɔnta Alɛsandariya soe burɔ. A kusan kumala ado a karannɛ Yahudiyanuna kitabu ma bɛrɛkɛ! 25A ya Mari Yisata koe fanan lɔn. A kumara sɛnbɛ-wɛ la Yisa wara-koenu tɔ a kin na kɔnɔ a ya Yɔnila batasili koe dɔrɔn lɔn. 26Apɔlɔsi kumara yisi-latɛgɛ rɔ Yahudiyanuna dina-bɔn la nyɔ. Akuwila anubɛ Purusila ya ala kumɛ lamɔɛn tumɛ min, wonu tara a la anu barɛ ka Allala koe faranfasi a ye a kilɛ fɛ. 27Apɔlɔsi ya a latɛgɛ ko a ni bɔ Akeya sigisɔn rɔ. Woletɔ Marita mɔgɛ minnu bi Ɛfɛsa, wonu ya kɛdi sɛbɛ Marita mɔgɛnu ma Akeya sigisɔn rɔ ko anu ni a rabira nyɔ. A kera nyɔ tumɛ min, minnu dɛnkɛninyara Yisa ma Allata hinɛ baraka rɔ, a ya wonu dɛnbɛ kati! 28A ya Yahudiyanu nɔ kumɛ rɔ gbɛ rɔ. A ya a fɔ gbɛ rɔ ka bɔ Yahudiyanuna kitabu rɔ ko Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\