Kɛwɔlɛnu 2

1Ladɛn min tɔgɛ Pɛntikɔsi, wo kera tumɛ min, dɛnkɛninya-mɔgɛ bɛɛ ladɛnnɛ anu nyɔgɔn fɛ kan-tina-kelen. 2Tiriyante wo rɔ, kuman kan bɔra san kole rɔ iko fɔn-sɛnbɛmɛ. Minnu siginɛ bɔn wo mumɛ burɔ, anu damasi ya a lamɔɛn. 3Anu ya fan donu yen minnu manɛ iko ta-mɛlan. Ta-mɛlan wonu manɛ iko mɔgɔ nagan. Wonu nyɛnsɛnta ka sigi mɔgɔ kelen-kelennamɛ-bɛɛ ma. 4Allala Ni Sɛnimɛta sɛnbɛ yigira anu damasi kuma. Bɛɛ ya kan-gbɛrɛ-fɔɛ dabira iko Allata Ni Sɛnimɛ ye anu nabilala nya min. 5Wo wati ya a taran, Yahudiya siyaman bi Yerusalɛm nyɔ nun. Alla-batoli-bɛrɛ le Yahudiya wonu na minnu nara ka bɔ duninya-tonko-nanɛ bɛɛ rɔ. 6Wonu ya kuman kan kɛ bɛɛ lamɔɛn tumɛ min, nyama-wɛ burimatoe nara ka a lɔn min mara. Anu dama kɔndɔfilita bawo anu kelen-kelennamɛ-bɛɛ ya a lamɔɛn anu bi anuna kan fɔla. 7Anu kɔndɔfilita ha ka kawa. Anu ko, “Min bɛɛ ye kumala kɛ la, Kalili kɛ le kɛnu na! 8A mara kama worɔ ma ye mata kan lamɔɛnna kɛnu da rɔ? 9Male donu bɔra Patiya, Midiya, anubɛ Ilam nyamanɛnu tɔ. Donu bɔra Mɛsapotemiya, Yudiya, anubɛ Kapadosiya nyamanɛnu tɔ. Donu bɔra Ponta, anubɛ Esiya nyamanɛnu tɔ. 10Donu bɔra Parigiya anubɛ Pamfiliya nyamanɛnu tɔ. Donu bɔra Iyipiti anubɛ Libiya nyamanɛ min bi Sairini soe dafɛ. Donu bɔra Romu sɔɛ burɔ fanan. 11Yahudiya anubɛ sibolo gbɛrɛ minnu bi Yahudiyanuna dina rɔ, wonubɛ ma ta-nyɔgɛnu bɔra Kariti anubɛ Arebiya nyamanɛnu tɔ. Hali wo, anu bi Allala kabana-ko-wɔlɛ fɔla min kɛ, ma ye wo lamɔɛnna ma nyɛrɛta kannu tɔ.” 12Anu kɔndɔfilita ka kawa. Anu dama tora anu nyɔgɔn manyinikala ko, “Kɛ kɔrɛ ye kama?” 13Kɔnɔ donu ya dɛnkɛninya-mɔgɛnu mayɛlɛn, anu ko, “Gbɛɛ le ara mɔgɛ kɛnu bira!” 14Kumɛ wo ya a ma, Pita anubɛ a ta-nyɔgɛ kilaya tan-ni-kelannu ya anu nasɔ. Pita kumara nyama ye a kulu mayɛlɛnɛ la. A ko, “N na kelen nyɔgɛ Yahudiyanu anubɛ wole Yerusalɛm-sigilɛ bɛɛ, wo ni wo tole masɔ n na. N bi min fɔla, wa wo wɔlɔ matɔlɔ wo la. 15Gbɛɛ ma kɛnu bira iko a ye wo kɔntɔ nya min bawo sun-tele-wati le kɛ la (9 am). 16Nɛbi Yowɛli ya minna ko fɔ, wo le kɛ la. 17‘Alla ko a si min ma tele labannu tɔ, wo le kɛ la. A ko a si ata Ni Sɛnimɛ layigi mɔgɛ bɛɛ kuma. Mala den keinu anubɛ mala dunmusinu si wɔlɔyiyɛ kɛ. Mala kemini-mɛsɛnu si ko-rayirɛnu yen. Mala kɛmɔgɛnu si kiyonu sa. 18A ko wo telenu tɔ, a si ata Ni Sɛnimɛ layigi hali yɔɔnnu kuma, a keima wo, a musuma wo. Anu dama si wɔlɔyiyɛ kɛ. 19A ko a si kabana koenu yira san kole rɔ anubɛ tamaserenu dugu kole kuma. Yele si bɔ anubɛ tɛ anubɛ ta-sisi-wɛ. 20Yanni ale Marila gbiliya-tele-makawani-bɛ ni ke, a ko tele si fin, karɛ si wulen iko yele. 21Ado, mɔgɔ wo mɔgɔ wa madiyali kɛ Mari tɔgɔ rɔ, a ko wo tigi si kisi.’ 22“Wole Isirɛla mɔgɛnu, wa wo wɔlɔ matɔlɔ kumɛ kɛnu na! Yisa Nasarɛti kɛ, mɔgɛ le wo la nun Alla ya min sɔ. A ya ala sarati yira wo la nun kɛwɔli-sɛnbɛmɛnu anubɛ kabana koenu anubɛ tamaserenu fɛ. Alla ya wonu kɛ ale fɛ, ado wole nyɛrɛ ya wo lɔn bawo a kera wo dama yala. 23Alla ya a latɛgɛ a nyɛrɛ sako fɛ ko Yisa ni don wo bolo. Wole ya a faga bawo wo sɔnta ko hakɛ tiginu ni a gbangban kɔlɔma ma wo yala. 24Kɔnɔ Alla ya a lawuli ka bɔ furinu tɛma. A ya a hɔrɔya saya-dumɛ ma bawo a ti ke tola biralɛ rɔ sayɛ bolo. 25Ado Mansa Dawuda ya Yisala koe fɔ, a ko, ‘Mari ye n fɛ tumɛ bɛɛ. A ye n dafɛ min kɛ, n yisi ti tɔrɔ. 26N yisi la ara fa sewɛ la. Nta kumɛnu mara nyagalen-kumɛnu dɔrɔn na. Hali n mara hadama dan la, n si n sulen yigi-nyimɛ rɔ serr! 27Yigi wo ye n bolo bawo n niyi ti to lakira. I ti sɔn nde, ila Wɔli-Kɛla-Sɛnimɛ ni tuli kanbɛ rɔ. 28I wara habadan-niyi-kilɛnu yira n na. Ado i si n nafa sewɛ la i yakɔrɔ.’ 29“N na kelen nyɔgɛnu, fɔ n ni ma benba Dawudala koe fɔ wo ye ka a gbɛ. A fagara. Anu ya a togon. Ado ha bi, a kanbɛ ye ma fɛ yan. 30Kɔnɔ nɛbi le nun. Alla ya lanyiri min kiri a ye, a ya wo lɔn. Alla ya a keli ko a si ale Dawuda bɔnsɔn do ma mansɛ la iko ale Dawuda ye nya min nun. 31Alla ye a fɛ ka min kɛ yarɔ, Mansa Dawuda ya wo yen. Woletɔ a ye Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ lawuli koe le fɔla nun. A ko a ti a to kanbɛ rɔ, a fɛrɛ-bɔnkɛ si tuli kan min. 32Alla ara Yisa nyɛrɛ kɛ lawuli ka a bɔ furinu tɛma. Ma damasi le sereyɛ wo la. 33A yɛlɛta ka sigi Alla kɔɛn nyimɛ rɔ. A ya Allala Ni Sɛnimɛ sɔrɔn iko a Fa Alla ya lanyiri kiri a ye nya min. Ado Alla ara ata Ni Sɛnimɛ wo labɔn ma kuma iko wo ye min yenna kaka ka a lamɔɛn nya min. 34Mansa Dawuda nyɛrɛ ma yɛlɛ Arinyɛni tɔ kɔnɔ a ko, ‘Mari ya a fɔ n Mari ye ko a ni a mayigi a bolo nyimɛ rɔ 35ha a ni a yogenu ma a kin-sɔ-fan la a kian kɔrɔ.’ 36“Nba, wole Isirɛla mɔgɛ bɛɛ ni a lɔn serr, ko wo ya Yisa min gbangban kɔlɔma ma, Alla ara wo le ma Mari anubɛ ata Mɔgɔ Yabɔnɛ la gbɛ!” 37Mɔgɛnu ya wo lamɔɛn tumɛ min, wo ya anu yisi tɔrɔ dɔgɔma ma de! Anu ya a fɔ Pita anubɛ Yisata kilayɛ doinu ye ko, “Ma na kelen nyɔgɛnu, ma si nfen ma gbɛ?” 38Pita ya a fɔ anu ye ko, “Wo kelen-kelennamɛ-bɛɛ ni yɛlɛma ka wo kan-kɔ sɔ wola hakɛnu na. Wo kɔma, wo ni batasi ale Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ tɔgɛ rɔ, woletɔ Alla si wo makoto wola hakɛnu ma. Alla si ata Ni Sɛnimɛ di wo ma. 39Alla ya lanyiri wo kiri wobɛ wola dannu ye hali minnu bi wula-yan la, ma Mari Alla ye min bɛɛ kelela a wara kɔni.” 40Pita ya anu kawandi ka kuma siyaman fɔ anu ye. A ko, “Wo ni wo nyɛrɛ kisi ka bɔ tɔrɔyɛ wo rɔ min bi nala mɔgɔ yogomɛnu kan ma wola foolɛ rɔ!” 41Mɔgɔ siyaman lara kumɛ kɛ la ka batasi. Anu mɔgɔ waga sawa nyɔgɔn (3,000) kofura anu ma tele wo nyɛrɛ kɔrɔ. 42Wonu tora karanna Yisata kilayɛnu fɛ ka ta-nyɔgɔnyɛ kɛ. Anu tora Marita kima dɔnna anu nyɔgɔn fɛ ka Alla matara. 43Yisata kilayɛ wonu ya kabana ko siyaman anubɛ tamasere siyaman kɛ min ya a ma mɔgɛ bɛɛ kawara. 44Dɛnkɛninya-mɔgɛ bɛɛ tora anu nyɔgɔn fɛ yiri! Anu ya anuna bolo-fannu tafara anu nyɔgɔn tɛma. 45Anu ya anuna duginu anubɛ anuna bolo-fannu feri ka wodi wo rafara anu dama tɛma iko anu kelen-kelennamɛ-bɛɛ makoe ye nya min. 46Anu tora anu nyɔgɔn nadɛnna Alla Bato Bɔn la tele-wo-tele. Anu ya fen-dɔn-kɛ anu nyɔgɔn fɛ ka Marita kima dɔn anu barɛnu tɔ sewɛ anubɛ famayigiyɛ rɔ. 47Wo bɛɛ rɔ, anu bi Alla tantola. Anu diyara mɔgɛ bɛɛ ye. Minnu bara kisi, Mari tora wonu makofula tele-wo-tele.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\