Kɛwɔlɛnu 21

1Ma ban ma masarala anu na, ma donta kulɔn rɔ ka ma telen yi-tɛma-dugi min tɔgɛ Kosi. Wo banda kɛ, ma tara yi-tɛma-dugu-gbɛrɛ min tɔgɛ Rode. Ma bɔra nyɔ ka ta Patara soe burɔ. 2Ma ya kulɔn taran nyɔ min bi tala Finisiya nyamanɛ rɔ. Ma donta wo rɔ ka ta yi kuma. 3Ma gbɛrɛnta yi-tɛma-dugi do ma min tɔgɛ Saiparasi. Ma ya wo to ma bolo maran rɔ ka ta Siriya nyamanɛ rɔ. Ma sɔra Taya soe burɔ bawo anu bi dunɛnu nayigila nyɔ. 4Ma tara dɛnkɛninya-mɔgɛnu nyini tinɛ nyɔ ka lɔgɔkun kelen kɛ wonu fɛ. Anu ya a fɔ Pɔli ye Allata Ni Sɛnimɛ baraka rɔ ko a kana ta Yerusalɛm. 5Ma ya lɔgɔkun kelen ban anu fɛ tumɛ min, ma tara kulun bi tinɛ. Anu dama tara ma bila-silala kilɛ fɛ, hali anuna musinu anubɛ anuna dannu. Ma dama ya ma nyɛnkin gbele ma ka Alla matara. 6Ma ban ma masarala ma nyɔgɔn na, ma donta kulɔn rɔ tun. Anu denu sɛgira anu barɛ. 7Ma tora tala kulɔn rɔ ka bɔ Taya soe burɔ ka ta Polɛmeya soe burɔ. Ma ya Marita mɔgɛnu kɔndɔn nyɔ ka tele kelen bɔ anu fɛ. 8Wo banda kɛ, ma bɔra nyɔ ka ke Sɛsariya soe burɔ. Kawandili-bɔlɛ min tɔgɛ Filipi, ma tara don wo warɛ ko ma ni to ale fɛ. Mɔgɔ wɔrɔnfilɛ minnu bi Marita kilayɛnu dɛnbɛna, wo kelen de Filipi kɛ la. 9Dunmusunɛ mɔgɔ nani ye a bolo ala bɔn la. Wonu si wɔlɔyiya-kumɛ fɔ. 10Ma ya tele dande kɛ nyɔ. Wonu tenbira, Nɛbi Agabasi nara ke nyɔ ka bɔ Yudiya nyamanɛ rɔ. 11A ya Pɔlila butɛ-kiri-fan bi ka a nyɛrɛ kiannu anubɛ a bolenu kiri wo la. A ko, “Allata Ni Sɛnimɛ le ya a fɔ n ye ko Yahudiyanuna kun tigi donu si butɛ-kiri-fan kɛ tigi kiri ka le. Anu si wo ma Yerusalɛm soe burɔ ka a don sibolo gbɛrɛnu bolo.” 12Nɛbi Agabasi ya kɛ fɔ nkɛkuna, mabɛ nyɔ-mɔgɛnu ya Pɔli madiya ko a kana ta Yerusalɛm. 13Kɔnɔ Pɔli ya anu manyinika ko, “Wo ye dila nfenna? Wo ye n yisi le tinyana wo la! Ka a fɔ ko anu ni n kiri Yerusalɛm, n tabɛnnɛ wola ko la. Hali anu ba n faga Mari Yisala ko la, tana ma wo la.” 14Ma ma ke ale Pɔli miriya yɛlɛmana. Woletɔ ma ya a madiyɛ boloka ka a fɔ a ye ko, “Alamɛ Mari sako kɛra.” 15Ma ta-wati kera tumɛ min, ma ya mala dunɛnu tabɛn. Ma ya Yerusalɛm kilɛ bira. 16Marita mɔgɛ donu bɔra Sɛsariya soe burɔ ka bila ma fɛ. Ma tara to kei do warɛ min tɔgɛ Meson. Saiparasi kɛ le ado Marita mɔgɛ le kebi fɔlɔfɔlɔ. 17Ma kera Yerusalɛm tumɛ min, Marita mɔgɛnu ya ma rabira sewɛ la. 18Wo banda kɛ, mabɛ Pɔli tara Yemesi kɔndɔn tinɛ. Dɛnkɛninya-mɔgɔ ba dama ladɛnnɛ nyɔ. 19Pɔli ya anu kɔndɔn. Alla ya koe min bɛɛ kɛ sibolo gbɛrɛnu tɛma, a ya wo bɛɛ rakaran anu ye. 20Anu ya wo lamɔɛn tumɛ min, anu dama ya Alla tanto. Anu ya a fɔ Pɔli ye ko, “Ma na kelen nyɔgɛ Pɔli, Yahudiya mɔgɔ waga siyaman bara dɛnkɛninya nya min, ma ara a yen worɔ ko Musata tɔn-bira-sɔgɛ ye anu dama la. 21A fɔra anu ye nun ko Yahudiya min bɛɛ siginɛ sibolo gbɛrɛnuna nyamanɛnu tɔ ko i ye wonu karanna ko hali anu ma Musata tɔn bira. Anu ya a lamɔɛn ko anu kana anuna dannu nakemininya anubɛ anu kana Yahudiyanuna namunyɛ bira. 22Anu bara a lamɔɛn fanan ko i wara na. Ma si wo ma kama wona? 23Ma ye a fɛ i ni kɛ le ma ma ye. Ado mɔgɔ nani ye yan minnu bara anu dato nun. 24Bila anu fɛ. Wo ni sɛninya wo nyɔgɔn fɛ iko tɔn ya a fɔ nya min. I ni anu makoenu nyinya alako anu kunyɛ si sii nya min. Woletɔ bɛɛ si a lɔn ko koe minnu fɔra anu ye ila ko la ko tonya ma wo fenfen na. Anu si a yen ko ile nyɛrɛ si Musata tɔn bira a kilɛ fɛ. 25Ma ara kɛdi lata Marita mɔgɛnu ma minnu dɛnkɛninyara ka bɔ sibolo gbɛrɛnu tɛma ko anu kana fenfen dɔn min bara di bɛsɛnu ma nun. Ma ko anu kana sogo-yifanɛ dɔn bawo a yele ye a rɔ. Ma ko anu ni anu nyɛrɛ matanka yɛlɛnya su bɛɛ ma.” 26Wo kɔma, Pɔli anubɛ mɔgɔ nanɛ wonu ya anu tabɛn ka anu nyɔgɔn sɛninya. Pɔli donta Alla Bato Bɔn la ka sɛninya-telenu ban-tumɛ fɔ. Anu kelen-kelennamɛ-bɛɛta sarakɛ si bɔ wo wati le tɔ. 27Sɛninya-tele wɔrɔnfilɛ wo ban-tumɛ gbɛrɛnta tumɛ min, Yahudiya donu nara ka bɔ Esiya nyamanɛ rɔ. Wonu ya Pɔli yen Alla Bato Bɔn la. Anu ya nyama bɛɛ latugu ko anu ni Pɔli bira. 28Anu ya a lasɔnkɔ ko, “Isirɛla mɔgɛnu! Wo ni ma dɛnbɛ! Kei kɛ le ye tala dinkirɛ bɛɛ. A ye mɔgɛ bɛɛ karanna Isirɛla mɔgɛnu kan ma anubɛ Musata tɔn kan ma anubɛ Bato Bɔn kɛ kan ma. Nba kaka, a ara na sibolo gbɛrɛnu na Alla Bato Bɔn la ka kan-tina-sɛnimɛ kɛ latinya!” ( 29Anu ya kɛ fɔ bawo anu bara Ɛfɛsa kɛ Tarofimasi yen Pɔli fɛ soe burɔ. Anu ya anu miri ko Pɔli le ara ta wo la Alla Bato Bɔn la sibolo gbɛrɛnu ti ta kan min.) 30Soe bɛɛ lamagara. Mɔgɛ bɛɛ ya anu buri anu nyɔgɔn fɛ Pɔli bira tinɛ. Anu ya a sagan ka a bɔ Alla Bato Bɔn kata burɔ. Wo kɔma, anu ya Bato Bɔn tenbi-bolɔnnu natogon tiriya! 31Nyama kɛra Pɔli ma tumɛ min, a fɔra Romu kɛlɛ-den-kun-tigi-ba ye ko sɔnkɔ-sɔnkɛ ye Yerusalɛm kan tinɛ bɛɛ rɔ. 32Tiriyante wo rɔ, kɛlɛ-den-kun-tigi-ba wo ya kɛlɛ-den-kunyɛ donu bi anubɛ kɛlɛ dannu. Anu burumatoe tara nyama tɛma. Mɔgɛnu ya kɛlɛ-den-kun-tigi-ba anubɛ ala kɛlɛ dannu yen tumɛ min, anu ya Pɔli gbesɛ boloka. 33Kun-tigi-ba wo tara Pɔli bira tinɛ. A ya a fɔ ala kɛlɛ dannu ye ko anu ni a kiri yɔlɔkɔ fila la. Wo kɔma, a ya nyinikalɛ kɛ ko, “Yon bi kɛ la? A ya nfen tinya?” 34Donu ya sɔnkɔ layɛlɛ ko kelenna ko la. Donu ya sɔnkɔ layɛlɛ ko gbɛrɛla ko la. Anu ya kun-tigi-ba kɔndɔfili ha a ma ke a nya bɛrɛ yenna. Woletɔ a ya a fɔ ala mɔgɛnu ye ko anu ni ta Pɔli la bariki burɔ anu ti kɛ a ma kan min. 35Anu kera a la nyɔ-yɛlɛ tinɛ ma tumɛ min, fɔ kɛlɛ dannu ni a kɔrɔbi ka ta a la bawo nyama bɛɛ nyɛɛnɛ nun. 36Anu dama bilara a fɛ. Anu bi sɔnkɛ layɛlɛla ko, “A faga! A faga!” 37Anu bi tala a la bariki burɔ tumɛ min, Pɔli kumara kun-tigi-ba wo ye Kiriki kan rɔ, a ko, “I si sɔn n ni koe do fɔ i ye?” Kun-tigi-ba wo ya a manyinika ko, “I ya Kiriki kan lamɔɛn kama? 38Iyipiti kɛ min ya murutiyɛ lawuli nun ka sɔ mɔgɔ fagalɛ waga nani (4,000) yarɔ wulɛ rɔ, wo ma ile la, nyɛ?” 39Pɔli ya a yabi ko, “Yahudiya le nde la. N sɔrɔnta Tarasa, Salesiya nyamanita-so-karantan do rɔ kɔni. N fa, i yandi, i ni sɔn, n ni kuma mɔgɛnu na.” 40Nba, kun-tigi-ba wo sɔnta. Woletɔ Pɔli sɔra yɛlɛ tinɛ kuma ka mɔgɛnu masabari a bole la. Anu ya anu masabari tumɛ min, Pɔli kumara anu ye anuna Yahudiya-kan rɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\