Kɛwɔlɛnu 25

1Mansa Fɛsitasi mara sigisɔn-mansɛ la tumɛ min, tele sawa kɔma, a bɔra Sɛsariya soe burɔ ka ta Yerusalɛm. 2Saraka-masɔla-wɛnu anubɛ Yahudiyanuna kun tiginu wulita Pɔli kan ma nyɔ. Anu ya Mansa Fɛsitasi madiya 3ni a si sɔn ka Pɔli lana Yerusalɛm soe burɔ bawo anu bara yanfɛ don a ma alako ka a faga kilɛ la. 4Mansa Fɛsitasi ya anu yabi ko, “Pɔli maranɛ yele la Sɛsariya soe burɔ. Nde nyɛrɛ fanan sa mɛla sɛgila nyɔ. 5Ni a ara ko-yogomɛ kɛ, wola kun tiginu ni ta n fɛ Sɛsariya alako wo si a maburi nyɔ nya min.” 6Tele segin anubɛ tele tan tɛma, Mansa Fɛsitasi nara to bɔla Yerusalɛm soe burɔ ka ta Sɛsariya soe burɔ. Wo banda kɛ, a sigira kiti sa tinɛ. A ko anu ni na Pɔli la. 7Pɔli kera nyɔ tumɛ min, Yahudiya minnu bɔra Yerusalɛm, wonu ya a lafoo ka ko-yogoma-wɛ siyaman sa a kuma kɔnɔ anu ya a maburi koe min bɛɛ la, anu ma ke wonu fenfen yirala kiti tɛgɛ tinɛ. 8Pɔli ya a nyɛrɛ fɛka ko, “Nde ma Yahudiyanuna tɔn tinya. N ma ko-wo-ko tinya Alla Bato Bɔn la. N ma ko-wo-ko tinya Romu nyamanɛ-kun-tigi-ba wara la.” 9A di Mansa Fɛsitasi ye ka Yahudiyanu diyana koe kɛ, woletɔ a ya Pɔli manyinika ko, “Anu bara i maburi koe minnu ma, i si sɔn tala Yerusalɛm worɔ? Nde ni ila kiti tɛgɛ nyɔ, wa?” 10Pɔli ko, “N sɔnɛ Romu nyamanɛ-kun-tigi-bala kiti tɛgɛ tinɛ le rɔ kɛ la. Ado a bɛnta anu ni na n kiti yan. N ma ko-yogomɛ kɛ Yahudiyanu kan ma iko ile nyɛrɛ ya a lɔn nya min. 11Ni n bara tɔn tinya wo, ni n bara ko-wo-ko kɛ anu si n faga minna ko la wo, n ti i madiya mumɛ alako n si tanka wo ma nya min. Kɔnɔ anu bi n maburila min bɛɛla ko la, ni tonya sa wonu tɔ, mɔgɔ ti ke n donna anu bolo. Nba, a di n ye Romu nyamanɛ-kun-tigi-ba ni n kiti gbɛ!” 12Nba, Mansa Fɛsitasi ban kumala ala mɔgɔ banu ye tumɛ min, a ya a fɔ Pɔli ye ko, “I ko fɔ Romu nyamanɛ-kun-tigi-ba ni i kiti, woletɔ i ni ta Romu nyamanɛ-kun-tigi-ba wara gbɛ!” 13Tele dande kɔma, Mansa Agaripa anubɛ a dɔgɔ musi Bɛnasi tara Mansa Fɛsitasi kɔndɔn tinɛ Sɛsariya soe burɔ. 14Anu mɛ nyɔ doni, Mansa Fɛsitasi ya Pɔli wara-koe rakaran Mansa Agaripa ye. A ko, “Mansa Filikisi ya mɔgɛ do to yele la n bolo. 15Nba, n tara Yerusalɛm tumɛ min, Yahudiya-saraka-masɔla-wɛnu anubɛ ala kun tiginu wulita a kan ma. Anu ya n madiya ko n ni a yiliki anu ye. 16Kɔnɔ n ya a fɔ anu ye ko Romu kɛnu ma duru mɔgɔ maburinɛ donna a maburilɛnu bole tɔ. Wobɛ a maburilɛnu ni anu nyɔgɔn yen kan-tina-kelen fɔlɔn alako a ni fɛrɛ sɔrɔn ka a nyɛrɛ fɛka. 17Anu kera yan tumɛ min, n ma wati yan takɔni. Wo banda kɛ, n sigira kiti tɛgɛ tinɛ. N ko anu ni na kei wo la. 18A maburilɛnu sɔra kɔnɔ n yili ye ko-yogomɛ minnu ma, anu ma a maburi wo fenfenna ko la. 19Kɔnɔ anu ya anu nyɔgɔn sɔsɔ anuna dina koe do le tɔ, anubɛ mɔgɔ faganɛ dola ko la min tɔgɛ Yisa. Pɔli ye a fɔla wo ma ko a fagani ma, ko a kɛndɛ. 20N si hɛnkili sɔrɔn wo ma nya min, n kɔndɔfilita wola ko la. Woletɔ n ya Pɔli manyinika ni a si sɔn tala Yerusalɛm alako anu ni a kiti koe wonuna ko la nyɔ. 21Kɔnɔ Pɔli ko a di a ye a ni to marɛ rɔ ha Romu nyamanɛ-kun-tigi-ba ni a kiti. Woletɔ n ko anu ni a mara ha n ni a lata Romu nyamanɛ-kun-tigi-ba ma.” 22Mansa Agaripa ya a fɔ Mansa Fɛsitasi ye ko, “A di n ye nde nyɛrɛ ni a kan lamɔɛn.” Mansa Fɛsitasi ya a fɔ a ye ko, “Tana ma. I si a lamɔɛn sina.” 23Wo banda kɛ, Mansa Agaripa anubɛ Bɛnasi donta barɛ kɔrɔ gbiliya ba rɔ kɛlɛ-den-kun-tiginu anubɛ soe mɔgɔ banu yakɔrɔ. Mansa Fɛsitasi ko anu ni na Pɔli la. 24Mansa Fɛsitasi ko, “Mansa Agaripa anubɛ mɔgɛ bɛɛ minnu bi ma fɛ yan, wo ni kei kɛ mafɛlɛn, ba. Yahudiya minnu bi Yerusalɛm, anubɛ minnu bi yan, bɛɛ wulinɛ kɛ le kan ma. Anu dama nara ka anu masigima koe fɔ n ye. Anu bi gbele-gbelenna ko anu ni Pɔli faga. 25Kɔnɔ nde ma ko-wo-ko yen a si faga minna ko la. Ado ale nyɛrɛ fanan ko fɔ a ni Romu nyamanɛ-kun-tigi-ba yen. Woletɔ n ya a lata koe latɛgɛ Romu. 26N si min sɛbɛ Romu nyamanɛ-kun-tigi-ba ma ala ko la, n ma wo lɔn. Woletɔ n bara na a la wo yakɔrɔ yan, katarala ile ma, Mansɛ Agaripa! Ala kumɛ wa ban fɛsɛfɛsɛla i yakɔrɔ tumɛ min, i si a lɔn n si min sɛbɛ. 27Nde yala, a ma bɛn n ni yelela-mɔgɔ lata nyɔ ni n ma a yiliki-nya yira a la!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\