Kɛwɔlɛnu 27

1Ma ta tumɛ kera tumɛ min ka ta Itali nyamanɛ rɔ yi kuma, anu ya Pɔli anubɛ yelela-mɔgɛ doinu don Yuliya bolo, Romu nyamanɛ-kun-tigi-bata kɛlɛ-den-kunyɛ do kɔni. Kɛlɛ-den-kurɔn min bi Romu nyamanɛ-kun-tigi-ba bolo, a ye wo kun-tigiyɛ la. 2Kulɔn min bi Adamitiyam soe dafɛ, wo ye wulila ka ta Esiya nyamanita yi-dafɛ-soenu tɔ. Ma donta wo rɔ ka ta. Masidoniya kɛ min tɔgɛ Aritaka, wo bɔnɛ Tɛsalonaika soe burɔ nun, mabɛ wo tara ma nyɔgɔn fɛ. 3Wo banda kɛ, ma kera Saidon soe burɔ. Kɛlɛ-Den-Kun-Tigi Yuliya ya ko-nyimɛ kɛ Pɔli ye. A sɔnta ko a ni ta a diyana-mɔgɛnu kɔndɔn tinɛ alako anu ni a makoenu nyinya. 4Ma bɔɛ nyɔ, yi-tɛma-dugi min tɔgɔ Saiparasi, ma tara wo fina kelen fɛ bawo fɔnyɔ ya a kun sa ma ma. 5Kɔgɔ-yi min bi Salesiya anubɛ Pamfiliya nyamanɛnu dafɛ, ma ya wo tɛgɛ ka ke Maira soe dafɛ Lisiya nyamanɛ rɔ. 6Ma ke nyɔ, kɛlɛ-den-kun-tigi-ba wo ya kulɔn do taran nyɔ min bɔnɛ Alɛsandariya soe burɔ. Kulɔn ye tala Itali nyamanɛ rɔ min kɛ, a ya ma ladon wo rɔ. 7Ma tara ma fɛrɛma ka wati bɔ kilɛ la. A gbɛlɛyara ma kuma bɛrɛkɛ! A laban, ma kera Sinaida soe burɔ. Nba, fɔnyɔ ma sɔn ma ye, woletɔ yi-tɛma-dugi min tɔgɔ Kariti, ma tara wo fan kelen fɛ ka tenbi Salomi soe wara la. 8Hali ta-koe wo gbɛlɛyara ma kuma, ma tora tala gbele dafɛ kulɔn rɔ. Ma kera kan tinɛ do min tɔgɔ Kulun-Sɔ-Tina-Nyimɛ min fɛ ma yan Lasiya soe la. 9Ma mɛra nyɔ ha yi-kuma-ta-koe mara masibɛ la. Ado Hakɛ-Yamatogon-Ladiyɛ ara tenbi nun gbɛ, wo wati rɔ. Woletɔ Pɔli ya kulun-tawɔli-kɛlɛnu makawandi, 10a ko, “N fanu, n bara a yen ko ka a dabira yan ma, mala yi-kuma-ta-koe si ma masiba-wɛ la. Ma si bɔnɛ siyaman sɔrɔn. Dunɛ min bi kulɔn burɔ anubɛ kulɔn nyɛrɛ si na tinya. Tumado mɔgɛ donu si foo anu niyi la fanan.” 11Kɔnɔ kɛlɛ-den-kun-tigi-ba wo lara kulun-kun-tigi anubɛ kulun-tigi la ka tenbi Pɔlita kumɛ la. 12Ka samɛ kɛ Kulun-Sɔ-Tina-Nyimɛ rɔ nyɔ, wo gbɛlɛ. Woletɔ a diyara mɔgɔ siyaman ye ko anu ni anu taya ka ta yi kuma ha Finikisi soe ka samɛ kɛ nyɔ. Finikisi soe wo, kulun nasɔ tinɛ le wo la min bi Kariti yi-tɛma-dugi la. Soe wo yɛ lamununnɛ tele yigi la. 13Nba, fɔnyɔ wulita bɔla yi dugu la doni-doni! Mɔgɛnu ya anu miri ko anu diyana koe ara kɛ anu ye. Woletɔ anu ya nɛgɛ-gbilimɛ lasulennɛ layɛlɛ ka ta yi-kɔnkɔn dafɛ ha Kariti yi-tɛma-dugi rɔ. 14Kɔnɔ tiriyante wo rɔ, fɔn-ba min tɔgɔ, “Kantɔ-warala-fɔnyɔ,” wo bɔra yi-tɛma-dugi wara la. 15A ya kulɔn gbesi. Kulɔn ti ke telenna fɔnyɔ la min kɛ, ma ya a to fɔnyɔ bolo ko a ni ta a la. 16Yi-tɛma-dugi min tɔgɔ Kawuda, ma tenbira wo dugula wara la tumɛ min, wo ya ma tanka fɔnyɔ ma doni. Ma ya kulun-wɛ wola kulun dɔgɔmanɛ layɛlɛ ka a balan kɔnɔ a gbɛlɛyara ma kuma. 17Ma banta wo balanna tumɛ min, kulun-tawɔli-kɛlɛnu ya kulun-wɛ nyɛrɛ kiri yilinu na gben, alako a kana nyɛnsɛn. Anu kilanta ko anu kana yigi kɛnkɛn-kolomɛ rɔ gbele dafɛ Libiya nyamanɛ wara la. Woletɔ kurɛ min bi kulɔn latala, anu ya wo layigi ka kulɔn to fɔnyɔ bolo alako a ni ta a la. 18Fɔn-bɛ tora bɔla. Woletɔ wo banda kɛ, anu wulita dunɛnu filila yi rɔ. 19Wo banda kɛ tun, anu ya kulɔn miran nyɛrɛ donu nakɛ yi rɔ. 20A ya tele siyaman bɔ, ma ma ke tele anubɛ lolenu yenna banda-fin-bɛ bolo. Fɔnyɔ tora bɔla bɛrɛkɛ! A laban, ma yigi bɛɛ tɛgɛra ko ni ma si kisi. 21A ya wati siyaman bɔ, mɔgɛnu ma fen dɔn. Woletɔ Pɔli sɔra anu tɛma, a ko, “N fanu, a fisa, wo ni wo tole masɔ n na nun ko ma kana bɔ Kariti nun. Ni ma ma bɔ nyɔ nun, ma ti tinyalɛ anubɛ bɔnɛ kɛ bɛɛ sɔrɔn nun. 22Kɔnɔ kaka, n bi wo madiyala, wo yandi, wo ni wo wakila. Wo mɔgɔ kelen bɛrɛn ti bɔni a niyi la fɔ kulɔn, wo le dɔrɔn si to-a-rɔ. 23N bi Alla min bolo, n bi wo le batola. Wola melika nara n bara su tenbinɛ. 24Wo ya a fɔ n ye ko, ‘Pɔli, i kana kilan. A fɛrɛ sa fɔ i ni i sɔ Romu nyamanɛ-kun-tigi-ba yakɔrɔ. I ta-nyɔgɛ bɛɛ min bi kulɔn kɛ rɔ, Alla ara anu bɛɛ niyi latanka ala nyimayɛ rɔ.’ 25Woletɔ n fanu, wo ni wo wakila! N bara la Alla la ko koe bɛɛ si ma iko a fɔra n ye nya min. 26Kɔnɔ kulɔn wa tinya, ma la si ke yi-tɛma-dugi do kuma.” 27Su tan-ni-nani nyɔgɛ, fɔnyɔ ye ma latala Mɛdetereniyan kɔgɔ-yi kuma. Suyi tɛma, kulun-tawɔli-kɛlɛnu ya anu miri ko ma ara gbɛrɛn gbele do ma. 28Woletɔ anu ya nɛgɛ do kiri yili la ka a layigi yi rɔ ka yi rayanyɛ suma. Anu ya a yen ko yi rayan ha kɔgɔ-fa mogan. A ma mɛ fanan, anu ya yili wo layigi yi rɔ tun. Anu ya a yen ko yi rayan ha kɔgɔ-fa tan-ni-loli. 29Anu kilanta ko kulɔn kana gbesi fara-wɛnu na. Woletɔ nɛgɛ gbilimɛ lasulennɛ minnu bi kulɔn kɔma, anu ya wonu nani nayigi. Anu duwara ko bandɛ ni ka. 30Kulun-tawɔli-kɛlɛnu ye a fɛ ka bɔ kulɔn rɔ alako anu dɔrɔn niyi la ni kisi. Nɛgɛ gbilimɛ minnu bi kulɔn yarɔ, anu ya a ma iko anu bi wonu denu nayigila kɔnɔ anu ya kulun dɔgɔmanɛ wo layigi yi kuma. 31Kɔnɔ Pɔli ya a fɔ kɛlɛ-den-kun-tigi anubɛ kɛlɛ dannu ye ko, “Ni kulun-tawɔli-kɛlɛ kɛnu ma to kulɔn rɔ, wo ti ke kisila.” 32Woletɔ kulun dɔgɔmanɛ kirinɛ yili minnu na, kɛlɛ dannu ya wonu tɛgɛ alako a la ni bui yi rɔ ka ta a ye. 33Banda-ka-dɛ ma, Pɔli ya anu dama madiya ko anu ni fen dɔn. A ko, “A tele tan-ni-nani le kɛ la, wo ye makɔnɔni kɛla. Wo ma fenfen dɔn wo wati bɛɛ rɔ. 34Woletɔ n bi wo madiyala, wo yandi, wo ni fen dɔn. Wo makoe ye wo la wo niyila ko la. Ni wo ya fen dɔn, wo fenfen ti to-a-rɔ.” 35Pɔli banta kɛ fɔla tumɛ min, a ya biredi do bi ka baraka bira Alla ye anu dama yala. A ya a rakeri ka do dɔn anu yala. 36Anu fanan bara yigi sɔrɔn. Anu kelen-kelennamɛ-bɛɛ ya do dɔn. 37Male min dama ye kulɔn rɔ, ma mɔgɔ kɛmɛ fila, mɔgɔ bi-wɔrɔnfila ani mɔgɔ wɔrɔ le (276). 38Anu dama fara tumɛ min, anu ya fui-fan lakɛ kɔgɔ-yi rɔ alako kulɔn ni fɛya. 39Bandɛ kara tumɛ min, anu bara ke kan min, kulun-tawɔli-kɛlɛnu ma nyɔ lɔn. Kɔnɔ anu ya kɔgɔ-yi-bolɔn do yen, kɛnkɛn ye a dala. Anu ya a latɛgɛ ko anu ni kulɔn lata kɛnkɛn wo kuma a balan tinɛ. 40Woletɔ anu ya nɛgɛ gbilimɛnu tɛgɛ ka anu boloka yi rɔ. Fan min bi kulɔn kunyɛ tintanna, wo kirinɛ yili minnu na, anu ya wonu fanan nafulen. Kurɛ min bi kulɔn latala, anu ya wo layɛlɛ kulɔn yarɔ alako fɔnyɔ si to tala kulɔn la nya min. Nba, ma ya ma kunyɛ telen gbele la. 41Kulɔn yigira kɛnkɛn-kolomɛ rɔ. Kulɔn yarɛ gbaranta, ado a la ti ke magala. Yi tora a kɔmɛ gbesila ha nyɔ tora tinyana. 42A sɔgɛ ya kɛlɛ dannu bira ko anu ni yelela-mɔgɛ bɛɛ faga alako anu ti ba-matɛgɛ-kɛ ka ta gbele ma ka anu buri. 43Kɔnɔ kɛlɛ-den-kun-tigi-ba ye a fɛ ka Pɔli lakisi. Woletɔ a ya anu nakala ko anu ka wo ma. Min bɛɛ si ke ba-matɛgɛ-kɛla, a ya a fɔ wo bɛɛ ye ko wonu fɔlɔn ni ba-matɛgɛ-kɛ ka ta gbele ma. 44A ko a toenu ni fɛrannu bira, ni wo ma, kulun-tinyani-kundi donu, ka bila doinu fɛ fɛran wonu kuma. Nba, ma dama kisira ha ka ke gbele ma wo nya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\