Kɛwɔlɛnu 28

1Ma kɛndɛ kera gbele ma tumɛ min, ma nara a lɔn ko yi-tɛma-dugi wo tɔgɛ le Malita. 2Bandɛ nara ka ma bɛɛ kimɛ, woletɔ nyɔ-dugurannu ya ma rabira a kin na ka tɛ ladɛn ma ye. 3Pɔli ya sɔgɛ do ladɛn. A ye wo sala tɛ la tumɛ min, ta-wuyan ya fɔnfɔnɛ fafa. A bɔɛ, a ya Pɔli bole kin. 4Nyɔ-dugurannu ya fɔnfɔnɛ dunnɛ yen Pɔli bole la. Anu ya a fɔ anu nyɔgɔn ye ko, “Mɔgɔ fagalɛ le kei kɛ la feu! Nba, hali a ara kisi kɔgɔ-yi ma kɔnɔ bɛsɛ min bi ko-latelennɛ kun na, wo ti sɔn a ni beli.” 5Kɔnɔ Pɔli ya a bole lalɛsi, fɔnfɔnɛ buira tɛ rɔ. A ma a madumɛ hali! 6Anu ya anu miri ko a fɛrɛ si yiri nun. Ni wo ma, a si na bui ka faga. Kɔnɔ anu mɛra a makɔnɔna, anu ya a yen, ko-wo-ko ma ma Pɔli la. Anu ya anu miriya yɛlɛma worɔ. Anu ko, “Alla su do le kei kɛ la!” 7Nyɔ-mansɛ min tɔgɛ Pubiliyasi, a halala dugi do ye a bolo nyɔ wara la. Ma ya tele sawa kɛ a warɛ nyɔ. A ya ma rabira a kin na! 8Mansa Pubiliyasi fa kirɛ sanɛ fɛrɛma-kaliyɛ anubɛ yele-kono-dumɛ bolo. Pɔli donta ala konko la ka a bole sa a kuma. A ya Alla matara a ye. A kɛndɛyara. 9Wo mara tumɛ min, kirayatoe min bɛɛ ye yi-tɛma-dugi wo rɔ, anuna mɔgɛnu nara anu na anu dandan tinɛ. 10Anu ya ma gbiliya ka fen siyaman di ma ma. Ma ye bɔla nyɔ tumɛ min, ma makoe ye fan min bɛɛ la mala tagamala ko la, anu ya wonu nadon kulɔn rɔ. 11Karɛ sawa kɔma, ma donta kulɔn do rɔ min tɔgɛ, “Bɛsɛ Fɛrannu.” Kulɔn wo bɔnɛ Alɛsandariya soe Iyipiti nyamanɛ rɔ kɔnɔ a ara samɛ kɛ Malita yi-tɛma-dugi wo rɔ nun. 12Ma kera Sirakusi soe ma ka tele sawa kɛ nyɔ. 13Ma bɔra nyɔ ka ta ke Rigiyam soe ma. Wo banda kɛ, dugula-fɔnyɔ bɔra. Ma ya tele fila kɛ kilɛ la, ma kera Putiyoli soe ma. 14Ma ya Marita mɔgɛ donu taran nyɔ. Wonu ya ma madiya ko ma ni lɔgɔkun kelen kɛ anu fɛ. Wo kɔma, ma bɔra nyɔ ka ta Romu. 15Marita mɔgɛ do minnu bi Romu soe burɔ, wonu ya ma wara-koe lamɔɛn tumɛ min, anu nara fɔ feri kɛ tinɛ min tɔgɛ Apiyai anubɛ Sundan-Yiya-Bon-Sawɛ ye kan min ka ma labɛn. Pɔli ya wonu yen tumɛ min, wo ya a sɛnbɛ don. A ya baraka bira Alla ye. 16Ma kera Romu tumɛ min, anu sɔnta ko Pɔli ni to a nyɛrɛ ma bɔn do la. Kɛlɛ dan do sɔnɛ a dafɛ. 17Tele sawa kɔma, Pɔli ya Yahudiya mɔgɔ banu kele ladɛn rɔ. Anu nadɛnta tumɛ min, a ya a fɔ anu ye ko, “N na kelen nyɔgɛnu! N ma ko-wo-ko kɛ mala mɔgɛnu kan ma. Ma ya namu minnu sɔrɔn ma benbanu bolo, n ma wo fenfen tinya. Hali wo, anu ya n sa yele la Yerusalɛm ka n don Romu kɛnu bolo. 18Wonu ya n fɛsɛfɛsɛ. Anu bi a fɛ nun ka n boloka bawo anu ya a yen ko n ma ko-wo-ko kɛ n si faga minna ko la. 19Kɔnɔ Yahudiyanuna kun tigi wonu sa kan kelen tɔ min kɛ, n ya a fɔ ko n ni Romu nyamanɛ-kun-tigi-ba yen. Maburu-kuma sa n bolo nna mɔgɛnu kan ma, 20wo le ya a to, n ya madiyali kɛ ko n ni wo yen ka kuma wo la. Male Isirɛla mɔgɛnu yigi sanɛ min kuma, yɔlɔkɛ kɛnu bi n ma wo lela ko la.” 21Anu ya a fɔ Pɔli ye ko, “Ma ma kɛdi woo sɔrɔn ka bɔ Yudiya ila ko la. Ma na kelen nyɔgɛ fenfen ma bɔ nyɔ ka koe do fɔ hali ka i tɔgɔ rasɛ. 22Kɔnɔ a di ma ye ka i burɛ lɔn bawo ma ya a lɔn ko i ye dina kɛ min tɔ, mɔgɛnu bi kumala wo ma dinkirɛ bɛɛ rɔ.” 23Woletɔ anu ya wati do latɛgɛ Pɔli ye. Pɔli yiyanɛ kan min, anu siyaman nara nyɔ wo tele rɔ. Ka a dabira sɔgɔ ma ha wurɛ la, a ya Allala mansayɛ faranfasi anu ye ka anu kawandi wola ko la. Pɔli ya Musata tɔn karan anubɛ Alla ya min fɔ nɛbinu ye alako mɔgɛnu si dɛnkɛninya Yisa ma nya min. 24Anu donu lara ala kumɛ la kɔnɔ donu ma la a la. 25Woletɔ anu wulita bɔla kelen-kelenyɛ ma bawo anu sa kan kelen tɔ. Pɔli ya a fɔ ko, “Allata Ni Sɛnimɛ ya tonyɛ fɔ ma benbanu ye Nɛbi Aiseya baraka rɔ. 26A ko, ‘Ta kilayɛ kɛ fɔ mɔgɛnu ye. Hali wo ya wo tole masɔ nya-wo-nya, wo ti a nya-yen. Hali wo tora a mafɛlɛnna nya-wo-nya, wo ti a lɔn min bi mala. 27Fan do sanɛ mɔgɛnu miriya-ya ma alako anu kana ko nya-yen. Anu tole gberenɛ alako anu kana na ko lamɔɛn. Fen sanɛ anu yɛ ma alako anu kana na ko ragbɛ. Ni anu ya fen yen ka ko lamɔɛn nun, tumado fɔ anu ba anu ya-lamunun n na anu nakɛndɛya koe la.’ ” 28Pɔli ko tun, “Wo ni a lɔn serr, ko Allala kisi-ko-kumɛ ara ta ke sibolo gbɛrɛnu ma. Ado wonu denu si anu tole masɔ!” [ 29Pɔli banta kɛ fɔla tumɛ min, Yahudiyanu bɔra. Anu bi anu nyɔgɔn sɔsɔla bɛrɛkɛ!] 30Pɔli ya san fila kɛ nyɔ. A ye bɔn sarala. Min bɛɛ nara ke a ma, a ya wonu tabira. 31A ya Allala-mansayɛ-kawandili bɔ ka mɔgɛnu karan Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛla koe la. A kumara yisi-latɛgɛ bɛɛ rɔ. Mɔgɔ wo mɔgɔ ma a lakala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\