Kɛwɔlɛnu 4

1Pita anubɛ Yɔni ye kumala mɔgɛnu ye tumɛ min, saraka masɔlɛ donu wo, Alla Bato Bɔn makandannɛnuna kun tigi wo, anubɛ Sadusi donu nara anu bara. 2Anu yisi bɔnɛ bawo Pita anubɛ Yɔni ye mɔgɛnu karanna ko mɔgɛ do ara wuli ka bɔ furinu tɛma ka a ragbɛ ko furinu bi wulila le iko min mara Yisa la. 3Woletɔ anu ya Pita anubɛ Yɔni bira ka anu sa yele la ha banda-ka-dɛ ma bawo suyi ara ke nun. 4Kɔnɔ minnu ya anuna makawandili-kumɛ wo lamɔɛn, wo siyaman dɛnkɛninyara. Ado anu damasi lakofunɛ mara a keima waga loli nyɔgɔn (5,000) na. 5Wo banda kɛ, Yahudiyanuna kun tigi wo, mɔgɔ banu wo, tɔn-karan-mɔgɛnu wo, wonu ya anu nyɔgɔn nadɛn Yerusalɛm. 6Saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ min tɔgɛ Anasi wo, Kayifasi wo, Yɔni wo, Alɛsanda wo, anubɛ a saraka-masɔ-kun-tigi na kelen nyɔgɛ doi wo, wonu fanan bi anu tɛma. 7Anu ya Pita anubɛ Yɔni lasɔ anu yakɔrɔ ka anu manyinika ko, “Wo ya kɛ ma kama? Nfen sɛnbɛ ye wo bolo kɛ? Wo ya a ma yon tɔgɛ rɔ?” 8Pita fanɛ Allala Ni Sɛnimɛ la min kɛ, a ya Isirɛla kun tiginu anubɛ mɔgɔ banu yabi ko, 9“Ko-nyimɛ kɛra namarɛ ye. Ni ma ara nyinikalɛ sɔrɔn bi ala kɛndɛya-koela ko la, 10nba, fɔ wobɛ Isirɛla mɔgɛ bɛɛ ni a lɔn ko kei kɛ kɛndɛyanɛ sɔnɛ wo yakɔrɔ yan Yisa Nasarɛti kɛ tɔgɛ sɛnbɛ le tɔ, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ kɔni. Wole ya a gbangban kɔlɔma ma kɔnɔ Alla le ya a lawuli ka bɔ furinu tɛma. 11A sɛbɛnɛ ale Yisala ko la ko, ‘Bon-sɔlɛnu ya anu ban kuri min na, wo ara ma sɛbɛna-kuru-tɔnɔnamɛ la.’ 12Ado Alla ara tɔgɔ kelen pe min di mɔgɛnu ma anu si kisi min fɛ, wo tɔgɔ gbɛrɛ sa duninya rɔ fɔ ale Yisa tɔgɔ kelen pe.” 13Mɔgɔ-banu kawara Pita anubɛ Yɔnila yisi-latɛgɛ ma bawo anu ya a lɔn nun ko mɔgɛ le anu na dɔrɔn minnu ma karan nun. Anu ya hɛnkili sɔrɔn a ma wo rɔ ko kɛnu bi Yisa fɛ nun yati! 14Ado Pita anubɛ Yɔni sɔsɔ-nya sa anu bolo bawo kei min kɛndɛyara, anu ya wo sɔnɛ yen Pita anubɛ Yɔni fɛ. 15Woletɔ anu ya a fɔ anu ye ko anu ni bɔ konko wo la. Anu gbansan ya nyinikalɛ kɛ anu nyɔgɔn tɛma ko, 16“Ma si nfen ma mɔgɛ kɛnu na? Yerusalɛm so-burɔ-mɔgɛ bɛɛ ara a lɔn ko kɛnu bara kabana ko ba kɛ. Ma ti ke wo masɔsɔla. 17Kɔnɔ alako koe kɛ kana nyɛnsɛn mɔgɛnu tɛma tun, fɔ ma ni anu niyi ragbɛrɛn ko anu kana kuma mɔgɔ wo mɔgɔ ye tun Yisa tɔgɛ rɔ hali!” 18Anu ya Pita anubɛ Yɔni kele tun. Anu ya a fɔ anu ye ko a mara nya-wo-nya, anu kana kuma tun Yisa tɔgɛ rɔ. Anu kana mɔgɛnu karan tun Yisa tɔgɛ rɔ. 19Pita anubɛ Yɔni ya anu yabi ko, “Ka wota kumɛ bira wo, ka Allatɛ bira wo, nyamintan telennɛ Alla yala? Wo nyɛrɛ ni wo kiti tɛgɛ 20bawo male ara koe minnu tayen ka a lamɔɛn, a fɛrɛ sa fɔ ma ni wonu denu fɔ.” 21Mɔgɔ-banu ya Pita anubɛ Yɔni niyi ragbɛrɛn bɛrɛkɛ! Wo kɔma, anu ya anu boloka. Anu ma wonu tɔrɔ-nya yen bawo koe min mara, mɔgɛ bɛɛ ye Alla tantola wola ko la nun. 22Kei minna kɛndɛya-koe mara kabana koe la wo nya, wola namarayɛ ara tenbi san bi-nani la a bolo nun. 23Pita anubɛ Yɔni bolokara nya min wo, anu sɛgira anu diyana-mɔgɛnu bara. Saraka-masɔla-wɛnubɛ mɔgɔ banu ya min fɔ, anu ya wo fɔ wonu ye. 24Anu ya wo lamɔɛn tumɛ min, anu dama ya anu nadɛn ka Alla matara ko, “N tigi Mari, ile le ya san kole anubɛ dugu kole dan hali kɔgɔ-yi anubɛ fan min bɛɛ ye wonu tɔ! 25Ile kumara ila wɔli kɛlɛ, ma benba Dawuda la Allata Ni Sɛnimɛ baraka rɔ, wo tumɛ a ya a fɔ ko sibolo gbɛrɛnu nyɛɛnɛ nfen na? Mɔgɛnu ya anu miri ko-fuyinu ma nfenna? 26Duninya-kɛ-mansɛnu ya anu tabɛn kɛlɛ-kɛ-koe ma. Kun tiginu ya anu nadɛn Mari anubɛ ale Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ kan ma. 27Tonyɛ le, Hɛrodi wo, Pontiyasi Pailɛti wo, Isirɛla mɔgɛnu wo, anubɛ sibolo gbɛrɛnu ya anu nadɛn soe kɛ rɔ yan ila wɔli kɛla sɛnimɛ Yisa kan ma. Ado ile ya wo ma ita Mɔgɔ Yabɔnɛ la. 28I wara ban koe min bɛɛ latɛgɛla i sɛnbɛ anubɛ i sako rɔ, anu ya anu nadɛn ko anu ni wo ma. 29Nba, Mari, anu bi niyi-ragbɛrɛn-kumɛ minnu fɔla, i wɔlɔ matɔlɔ wonu na. I ni sɔn ko male, ila wɔli kɛlɛnu ni ila kumɛ fɔ yisi-latɛgɛ bɛɛ rɔ. 30I ni i kɔɛn rasagan ka lakɛndɛyalɛ kɛ. I ni sɔn ko kabana koenu anubɛ tamaserenu ni kɛ ila wɔli kɛla sɛnimɛ Yisa tɔgɛ rɔ.” 31Anu banta Alla matarala tumɛ min, anu nadɛnnɛ kan min, nyɔ yɛrɛyɛrɛnta. Anu dama fara Allata Ni Sɛnimɛ la. Anu ya Allala-kuma-fɔɛ dabira yisi-latɛgɛ rɔ. 32Nba, dɛnkɛninya-mɔgɛ nyama bɛɛ taranta kan kelen anubɛ yisi kelan rɔ. Mɔgɔ wo mɔgɔ ma a fɔ a bolo-fannuna ko la ko atɛ le kɔnɔ fan min bɛɛ ye anu bolo, anu ya wonu tafara anu nyɔgɔn tɛma. 33Yisata kilayɛnu ya Mari Yisa lawuli-ko-sereyɛ bɔ sɛnbɛ-ba la. Allata duwɛ yigira anu dama kuma bɛrɛkɛ! 34Mɔgɔ wo mɔgɔ sa dɛnkɛninya-mɔgɛnu tɛma nun, fan dasara minnu bolo. Dugi anubɛ bɔnnu taranta minnu bolo anu tɛma, wonu ya wo bɛɛ feri. Anu ya wodi min sɔrɔn wonu tɔ, anu nara wonu na 35ka a don Yisata kilayɛnu bolo. Anu ya wodi wo rafara anu nyɔgɔn tɛma iko mɔgɛ bɛɛ makoe ye a la nya min. 36Lifayi bɔnsɔn mɔgɛ do ye nyɔ nun min sɔrɔnta yi-tɛma-dugi do rɔ min tɔgɛ Saiparasi. A tɔgɛ Yusufu. Yisata kilayɛnu ya a kele ko Banabasi. (Tɔgɛ wo kɔrɛ le ko, “Min si mɔgɛ yisi-kimɛ.”) 37Banabasi wo ya dugi do feri ka na wodi wo la ka a don Yisata kilayɛnu bolo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\