Kɛwɔlɛnu 5

1Kei do ye nyɔ nun, a tɔgɛ Ananayasi, ala musi tɔgɛ Safara. Anu ya anuna dugi do feri iko doi wonu 2kɔnɔ a ya do bɔ wodi wo la ka wo lamara anu nyɛrɛ ye. Ala musi fanan ye wo kalama. Woletɔ Ananayasi nara a toe la Marita kilayɛnu bara tumɛ min, 3Pita ya a fɔ a ye ko, “Ananayasi, nfenna i wara sɔn ko Setanɛ ni don i yisi rɔ? I ya ila dugi feri min nyɔgɔn na, i ya do bɔ wodi wo la ka a lamara i nyɛrɛ ye. Ado i ye foninyɛ le fɔ tinɛ Allala Ni Sɛnimɛ ye wo la. 4Yanni i ni ila dugi feri, itɛ le nun. I banta a ferila tumɛ min, itɛ le wodi wo la nun. Kɔnɔ nfenna i ya a latɛgɛ i yisi rɔ ka kɛ ko sifa ma? I ma foninyɛ fɔ mɔgɛ ye. I ya foninyɛ fɔ Alla le ye!” 5Ananayasi ya wo lamɔɛn nkɛkuna, a buira. A niyi bɔra. Min bɛɛ ya wo lamɔɛn, wonu kilanta kati! 6Keminɛ donu donta ka a kasankɛ ka ta a togon. 7Hawa sawa wo kɔma, ala musi fanan nara. A donta bɔn la kɔnɔ min bara ma nun, a ma wo lamɔɛn bɛ. 8Pita ya a fɔ a ye ko, “A fɔ n ye, wa? Wobɛ ila kei ya wodi min sɔrɔn wola dugi rɔ, wo damɛ le kɛ la, wa?” A ya a yabi ko, “Ɔn, a damɛ le kɛ la.” 9Woletɔ Pita ya a fɔ a ye ko, “Nfenna wobɛ ila kei ya a latɛgɛ ko wo ni Marita Ni Sɛnimɛ kɔrɔbɔ? Minnu tara ila kei togon, wonu bi dɛ la kaka. Anu si ta ile fanan na!” 10A buira Pita kin kɔrɔ ka faga kelenna! Keminɛnu donta gbɛ! Anu ya a faganɛ yen min kɛ, anu tara a la ka a togon ala kei dafɛ. 11Allata mɔgɛ bɛɛ anubɛ min bɛɛ ya kɛ lamɔɛn, wonu kilanta ha ka a dan natenbi. 12Marita kilayɛnu ya tamasere anubɛ kabana ko siyaman kɛ mɔgɛnu tɛma. Dɛnkɛninya-mɔgɛ bɛɛ ya anu nadɛn dandan wo kɔrɔ min tɔgɛ ko, “Silamɛnita Dandan Kɔrɔ.” 13Hali anu gbiliyanɛ nyama bolo, mɔgɔ wo mɔgɔ ma sisi a madonna anu na kilan bolo. 14Keinubɛ musi min bɛɛ dɛnkɛninyara Mari ma, wonu tora kofula anu ma dɛɛ! 15Ka a tɛgɛ Marita kilayɛnu bi wɔlɛ min kɛla nun, mɔgɛnu ya kirayatoenu sa kilɛ la sa-fannu anubɛ nyandannu tɔ alako Pita tenbi tenbila tumɛ min ko tumado a ninɛ si sa wo donu kuma min si anu nakɛndɛya. 16Mɔgɔ nyama siyaman nara anuna kirayatoenu na ka bɔ Yerusalɛm dafɛ-so-mɛsɛnu tɔ. A kirayato wo, a nyina-yogoma-tigi wo, anu dama kɛndɛyara. 17Nba, keliyɛ wulita saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ anubɛ a ta-nyɔgɔ Sadusinu na Marita kilayɛnuna ko la ha ka a dan natenbi. Woletɔ anu ya a latɛgɛ ko anu ni wuli wonu kan ma. 18Anu ya Marita kilayɛnu bira mɔgɛnu yala ka anu sa yele la. 19Kɔnɔ suyi wo rɔ, Marita melika ya yele wo dɛ laka ka kilayɛnu nabɔ. A ya a fɔ anu ye ko, 20“Wo ta wo sɔ Alla Bato Bɔn la ka ni-kurɛ kɛ wara-koe fɔ mɔgɛnu ye.” 21Kilayɛ wonu sɔnta. Banda-ka-dɛ ma, anu donta Alla Bato Bɔn la ka mɔgɛnu karan dabira. Saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ anubɛ a ta-nyɔgɛnu ya Yahudiya mɔgɔ banu kele anuta ladɛn kuma. Wo kɔma, anu ya sarakanɛ lata yele-kandannɛ ma ko a ni kilayɛ wonu nana anu ma. 22Nyɔ-makandannɛnu kera yele la tumɛ min, anu ma kilayɛ wonu taran nyɔ. Anu sɛgira mɔgɔ banu bara gbɛ ka a fɔ anu ye ko, 23“Ma kera yele la tumɛ min, ma ya a dɛnu rasɔgɔnɛ taran a kin na, nyɔ-kandannɛnu sɔnɛ dɛnu na. Kɔnɔ ma ya dɛnu naka tumɛ min, ma ma mɔgɔ wo mɔgɔ yen a burɔ.” 24Alla Bato Bon makandannɛnuna kun tigi anubɛ saraka-masɔla-wɛnu ya wo lamɔɛn tumɛ min, anu kɔndɔfilita. Anu ma a lɔn ni min bara ma kilayɛ wonu na. 25Mɔgɛ do nara gbɛ! Wo ya a fɔ anu ye ko, “Wa wo wɔlɔ matɔlɔ! Wo ya minnu sa yele la, wonu sɔnɛ Alla Bato Bɔn la mɔgɛnu karan tinɛ!” 26Woletɔ anuna kun tigi anubɛ a kandanna-nyɔgɛnu tara kilayɛ wonu bi tinɛ. Kɔnɔ anu ma wo kɛ fɔrɔsɛ la de bawo anu dama kilannɛ nun ko mɔgɛnu kana anu denu mabon kuri la. 27Anu nara Marita kilayɛnu na ka anu sɔ mɔgɔ banu yakɔrɔ. Saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ ya anu manyinika, a ko, 28“Ma ara wo makawandi nun bɛrɛkɛ, ko wo kana mɔgɛnu karan kei kɛ tɔgɛ rɔ tun. Kɔnɔ wo ara min kɛ, wo ma a yen? Wo ara wola karan kɛ nyɛnsɛn Yerusalɛm fan bɛɛ. Wo ye a fɛ ka male ma ala saya-sabuyɛ la!” 29Pita anubɛ Marita kilayɛnu ya a yabi ko, “A fɛrɛ sa fɔ ma ni Allala kumɛ bira ka mɔgɛnutɛ to nyɔ. 30Wo ya Yisa le gbangban kɔlɔma ma ka a faga kɔnɔ ma benbanuta Alla le ya a lawuli ka bɔ furinu tɛma. 31Alla ya a lawuli ka a sigi a kɔɛn nyimɛ rɔ ka a ma kun tigi anubɛ kisilɛ la. A ya wo ma alako Isirɛla mɔgɛnu ni fɛrɛ sɔrɔn tubi koe la. Anu ba wo ma, Alla si anu makoto anu hakɛ ma. 32Koe kɛnu sereyɛ le male la. Alla ara ata Ni Sɛnimɛ di ata kuma-biralɛnu ma.” 33Mɔgɔ-banu ya wo lamɔɛn tumɛ min, anu yisi bɔra bɛrɛkɛ! Marita kilayɛnu faga-sɔgɛ ya anu bira kosɛbɛ! 34Kɔnɔ mɔgɔ kelen de anu tɔ, tɔn-karan-mɔgɛ kɔni, ado Farisi do le. A tɔgɛ Kamaliyɛli. A gbiliyanɛ mɔgɛ bɛɛ bolo. Wo ya a lasɔ mɔgɔ banu tɛma ka a fɔ ko anu ni Marita kilayɛnu nabɔ doni. 35A ya a fɔ mɔgɛ banu ye ko, “N ta-nyɔgɛ Isirɛla mɔgɛnu, wo ye min mala mɔgɛ kɛnu na, wo ni a ma wo fɛrɛma de! 36Wati tenbinɛ, Tudasi wulita ka a nyɛrɛ ma tɔgɔlamɛ la. Ado kemini kɛmɛ nani nyɔgɔn (400) bilara a fɛ. Kɔnɔ mɔgɛ do ya wo faga. A gba-fɛ-bilalɛ bɛɛ nyɛnsɛnta. Ala koe mara fuyi la. 37Wo kɔma, mɔgɛ bɛɛ tɔgɔ-sɛbɛ-wati, Yudasi, Kalili kɛ wulita. Mɔgɔ siyaman bilara wo fɛ fanan kɔnɔ mɔgɛ do ya wo fanan faga. A gba-fɛ-bilalɛ bɛɛ nyɛnsɛnta. 38Woletɔ n bi a fɔla wo ye kɛla ko la kaka, ko wo kana ko-wo-ko ma mɔgɛ kɛnu na. Wo fara anu na bawo anu ya koe min nadan, ni mɔgɛtɛ le wonu na, a si ma fuyi la. 39Kɔnɔ ni Allatɛ le wo la, wo ti ke anu nɔla mumɛ! Wo si a yen ko wo ye Alla le kɛlɛla tun!” Mɔgɔ-banu ya karan-mɔgɔ Kamaliyɛlila kumɛ bira. 40Anu ya Marita kilayɛnu kele bɔn la tun. Anu ya anu gbesi bosɛ la ka a fɔ anu ye ko anu kana kuma Yisa tɔgɛ rɔ tun! Wo kɔma, anu ya anu boloka. 41Kilayɛnu bɔra mɔgɔ banu tɛma tumɛ min, anu sewara bɛrɛkɛ, ko Alla ara a fonde lamiri anu ma ko a bɛnnɛ anu ni fɛyɛ sɔrɔn Yisa tɔgɛla ko la. 42Anu tora mɔgɛnu karanna ka Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛla kibara-nyimɛ lake Alla Bato Bɔn la anubɛ mɔgɛnu barɛnu tɔ tele-wo-tele.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\