Kɛwɔlɛnu 6

1Karan dannu yatɛ tora siyayala kɔnɔ wati do kenɛ, Yahudiya minnu bi anu nyɛrɛ kan fɔla wo, Yahudiya minnu bi Kiriki kan fɔla wo, kumɛ wulita wonu tɛma. Yahudiya Kiriki-kan-fɔlɛnu ko dɔn-fan min tafaranɛ mɔgɛnu tɛma tele-wo-tele, anuta kɛɛ-musinu sa anutɛ sɔrɔnna dɔn-fan wo rɔ. 2Woletɔ Marita kilaya tan-ni-filɛ ya karan dan bɛɛ kele kan-tina-kelen ka a fɔ anu ye ko, “A ma bɛn male ni Allala-kumɛ-lake boloka ka dɔn-fen-ko-wɔlɛ kɛ. 3Woletɔ n diyana-mɔgɛnu, wo ni kei wɔrɔnfila yabɔ wo tɛma, mɔgɛnu bi minnu matɔgɔla ko anu fanɛ Allala Ni Sɛnimɛ anubɛ hɛnkili la. Ma ni wonu sigi koe kɛ kun na. 4Nba, male nyɛrɛ si ke mala wati bɛɛ kɛla Alla-matarɛ anubɛ kawandili-bɔɛ la worɔ.” 5Kilayɛ wonu ya min fɔ wo la, wo ya nyama bɛɛ hɛnɛ. Woletɔ anu ya Sitifen yabɔ, kei min fanɛ dɛnkɛninyɛ anubɛ Allata Ni Sɛnimɛ la kɔni. Anu ya Filipi wo, Pokore wo, Naikeno wo, Taimon wo, Pamɛnasi wo, anubɛ Nikolasi fanan yabɔ. Nikolasi kɛ bɔra Antiyaki soe burɔ. Sibolo gbɛrɛ le wo la kɔnɔ a donta Yahudiyanuna dina rɔ. 6Nyama ya wonu yira Marita kilayɛnu na. Wonu ya Alla matara anu ye ka anu bole sa anu kuma. 7Woletɔ Allala kumɛ tora nyɛnsɛnna. Karan dannu yatɛ siyayara Yerusalɛm ha ka siyaya. Hali saraka masɔlɛ siyaman dɛnkɛninyara. 8Nba, Allata duwɛ yigira Sitifen kuma bɛrɛkɛ! Sɛnbɛ ye a bolo Alla wara la. A ya tamasere-wɛnu anubɛ kabana-koenu kɛ mɔgɛnu tɛma. 9Anu bi Yahudiyanuna dina-bɔn min kelela ko, “Mɔgɔ Hɔrɔyanɛnutɛ,” mɔgɛ donu bɔra nyɔ. Wonubɛ Yahudiya minnu bɔra Sairini soe burɔ wo, anubɛ Yahudiya minnu bɔra Alɛsandariya soe burɔ wo, wonu wulita Sitifen kan ma sɔsɔli sa tinɛ. Yahudiya do minnu bɔra Salesiya anubɛ Esiya nyamanɛnu tɔ fanan kofura anu ma Sitifen kan ma. 10Kɔnɔ Allata Ni Sɛnimɛ ya hɛnkili di Sitifen ma kosɛbɛ! A wa kuma tumɛ min, anu ti ke a nɔla kumɛ rɔ. 11Woletɔ anu ya mɔgɛ donu sara alako wonu ni tɔgɛ sa a la. Anu ko, “Male ya a lamɔɛn a ye kumala Musa anubɛ Alla kan ma!” 12Anu ya kuma kelan wo fɔ mɔgɔ banu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu anubɛ mɔgɛ donu ye. Woletɔ anu nara Sitifen bira tinɛ ka ta a la kun tiginu bara. 13Anu nara mɔgɛ donu na minnu ya foninyɛ fɔ a ma. Anu ko, “Tuma-wo-tuma, kei kɛ ye kumala Alla Bato-Bon-sɛnimɛ anubɛ Nɛbi Musala tɔn ma. 14Ado ma ya a lamɔɛn a ye a fɔla ko Nasarɛti kɛ Yisa kɛ si Alla Bato Bɔn wayan. Ado Nɛbi Musa ya namu minnu to ma bolo, ale Yisa ya wo bɛɛ yɛlɛma!” 15Mɔgɛ min bɛɛ siginɛ kun tiginuna ladɛn wo rɔ, wonu ya anu yɛ sɔ Sitifen la. Anu ya a yen a yakɔrɛ manɛ iko melika yakɔrɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\